İÇİNDEKİLER

 

GİRİŞ

 

APEL KOMİTESİNİN OLUŞUMU

 1. Komite Tipi
 2. Atama
 3. Komite Kriteri Olarak Vasıf
 4. Komite Üyelerinin Tarafsızlığı
 5. Turnuva Hakeminin Rolü
 6. Komite Üyelerinin Sayısı

 

PROSEDÜRLER

 1. Tanıtım
 2. Engeller ve Tercümanlar
 3. Kontrol
 4. Belgeleme
 5. Kanıtlar
 6. Anlaşmazlıklar
 7. Geçerlilik
 8. İspat Yükümlülüğünün Açıklanması
 9. Sunumlar
 10. Mukabil deliller ve Kapanış Argümanları
 11. Müzakereler
 12. Kararın duyurulması ve Raporlanması

 

İSPAT ESASLARI

 1. Komite Tarfından Dikkate Alınabilecek Kanıtlar
 2. İspat Yükümlülüğü
 3. Kanıt türleri
 4. Güveninirlik ve Ağırlık
 5. Organizasyon

 

GİRİŞ

Bu rehberin oluşturulma amacı üyelerimizin Apel Komiteleri hakkında bilgilendirilmesidir.Bu prosedür hazırlanırken ACBL organizasyonunun Apel Komitesi ile ilgili düzenlemeleri esas alınmıştır. Süreç Briç Yasalarını uygulayan Turnuva Hakemi ile başlar. Turnuva hakemi bir skor ayarlaması yapabilir (Yasa-12) veya prosedür cezası (Yasa-90) verebilir. Her oyuncunun kendi masasında verilen karara itiraz hakkı vardır (Yasa-92). Genellikle bu itiraz Apel Komitesine yapılır (Yasa-93). Briç Yasaları yarışmacılara kendi masalarında hakem tarafından alınan tüm kararlara itiraz hakkı vermektedir (Yasa-92). Apel Komitesi mevcut olsa dahi Baş Hakem sadece Yasaya ya da Düzenlemelere dayanması koşuluyla bir itirazı değerlendirebilir. Diğer itirazlar doğrudan Apel Komitesine iletilir. Ancak kanunen herhangi bir komitenin Turnuva Hakemi tarafından yasa ya da düzenlemelere dayanarak alınan bir kararı bozma yetkisi yoktur. Sadece Turnuva Hakemine kararını gözden geçirmesi tavsiyesinde bulunabilir (Yasa-93). Apel Komitesi çoğunlukla briçsel yorum ve bulgular ile ilgilenir. Komite disiplinin sağlanması gerektiğine inanıyorsa, briçsel itiraz ile ilgili karar verir ve uygun olan disiplin komitesine başvurması için gerisini Turnuva Hakemine bırakır. Bu komite mahkeme değildir ancak bazı yönlerden mahkemeye benzer. Herhangi bir oyuncunun etik dışı irtibatı nedeniyle veya briç yasaları ihlali nedeniyle avantaj sağlamasını önlemek üzere eşitlik ilkesini kullanır. Komite üyeleri tüm hikayeyi dinlemeli ve adil bir şekilde ve gerekçeli bir hükme varmalıdır. Prosedürel bir argümanın, her iki tarafın da kendi görüşlerini tam olarak ifade etmelerine engel olmasına izin vermemelidir. Bu rehberin amacı Apel Komitesi üyelerine ve bu üyeleri atayan merciye yardımcı olmaktır. Komite bu rehberi izlediğinde adil bir şekilde dinleme yaparak neticesinde adil ve gerekçeli bir karara varacaktır. Nihai karar ne olursa olsun her katılımcının adil ve tarafsız bir şekilde dinlenme hakkı vardır. Not: Komite Başkanı önyargıya dayalı muhtemel çekincelerin oluşmasına engel olmak adına özellikle tavsiye veren (kararı bildiren) komite üyeleri ve apel taraflarına kısım olmak üzere III.Bölüm A.Giriş altında yer alan bölümün uygulanmasında dikkatli olmalıdır.

 

APEL KOMİTESİNİN OLUŞUMU

 

Komite Tipi

Apel Komitesi ihale(artırım-konuşma), oyun ya da defans esnasında ortaya çıkan briçsel yorum ve bulgular ile ilgili sorunlarla ilgilenir. Örneğin, üyeleri özel bir hareketin usulsüz bir bilgiye dayanıp dayanmadığına karar vermek durumunda olabilir. Üyeler bir oyuncunun konuşma sistemini, yetenek seviyesini ve Komite tarafından ilişkili olabileceği değerlendirilen herhangi bir hususu analiz etmek durumunda olabilir.

Apel Komitesi mevcut skorun geçerli olduğuna ya da Briç Yasaları uyarınca skorun ayarlanmasına karar verir. Bazen bazılarına veya tarafların tümüne verilen (IMP, MP veya bazı skor dışı yaptırımlar) prosedürel bir cezayı değerlendiri

 

Atama

Bölge ya da Birim Hakemler Kurulu yerel ya da bölgesel turnuvası için Apel Komitesini atar. Bu yetkisini turnuva başkanına ya da belirlenen başka bir bireye devredebilir.

 

Seçim Kriteri Olarak Vasıf

Apel Komitesi genellikle farklı briç seviyelerinde oyuncular ile ilgili briçsel yorum yapmak durumundadır. Bu itibarla, her birim ya da bölge, apel komitelerinde hizmet etmek üzere vasıflı oyuncuları atama çabasında olmalıdır. Başkanların seçimi önemli bir görevdir. Iyi bir başkan komitenin tüm kanıtları dikkate almasını ve tarafsız bir şekilde dinleme yapılmasını temin edebilir.

 

Komite Üyelerinin Tarafsızlığı

Her komite üyesi tarafsız olmalıdır. Ortak kanaat/ortak akıl/sağduyu çoğu doğru olmayan atamaları önüne geçmelidir. Tabii ki hiç bir komite üyesi bir tarafın düzenli bir ortak, yakın arkadaş, eş, belirgin ya da bilinen bir düşmanı olamaz ya da herhangi bir iş ya da mali ortağı olamaz. Bir taraf ile irtibatı olan bir komite üyesinin gerçeği en kısa sürede ortaya koyarak görevden azlini istemesi gerekir. Komite üyeleri birbirlerine uygun bir şekilde davranmalı, dinleme sürecinden önce ya da hemen sonra sosyal bir irtibattan kaçınmalıdır.

 

Turnuva Hakeminin Rolü

Turnuva hakemi apel komitesinin dinleme sürecinde farklı görevler üstlenir. Ilk tanık olarak bulgular, konular, uygulanabilir kurallar ve uygun yaptırımlar ile ilgili tam bir ifade verir. Bir turnuva hakemi herhangi bir tarafın karşısında değildir. Profesyonel bir arabulucu/hakem olarak turnuva hakeminin her kararını, ilgili her türlü durumu araştırarak ilgili olabilecek tüm briçsel yorumları anlayarak dikkatli bir şekilde çaba sarfettikten sonra vermesi beklenir. Ancak turnuva hakeminin kendi kararını savunma hakkı mevcuttur ve kararını savunmalıdır. Apel komitesi turnuva hakemini gerçek kişi olarak desteklemelidir. Bu dinleme esnasında turnuva hakemine saygı ile yaklaşılması anlamına gelir. Ilk olarak turnuva hakemi ifade verir. Hakem mevcut bulgular ve konular ile ilgili bir özet yapmalı, geçerli kural ve düzenlemeleri ortaya koymalı ve muhtemel yaptırımları anlatmalıdır. Apel komitesi turnuva hakeminin yasadan kaynaklanan bir kararında değişiklik yapamaz. Turnuva hakemi tarafından bir bilginin yanlış yorumlandığı, gözden kaçırıldığı ya da gerçekçi bir bilgiye sahip olmadığı hissiyatında ise apel komitesi turnuva hakeminden Yasa-93B3 uyarınca kararını yeniden gözden geçirmesini istemelidir. Turnuva hakemi briçsel yorumun ilgili olmaması durumunda geçerli yasa ya da düzenlemelerin bir örneğini göstererek komiteyi bilgilendirmelidir.

 

Komite Üyelerinin Sayısı

Komitede genellikle üç ya da beş olmak üzere tek sayıda üye olması gerekir. Bu komitede karar alınamamasına engel olur.

 

PROSEDÜRLER

Briç oyuncuları da diğer üst seviye yarışmacılar gibi tartışmaya açıktır. Usulüne uygun ve etkili bir dinleme yapılmasını temin edebilmek için prosedürlere ihtiyacımız vardır. Komiteler burada belirtilen prosedürleri takip etmelidir.

 

 • Tanıtım
 • Yapılacak ilk iş tanıtımdır. Komite başkanı
 • kendisinin tam ismini belirtmeli;
 • başkanın sandık başkanı gibi fonksiyonu olduğunu belirtmeli;
 • tüm soru ve yorumların başkana yöneltilmesi gerektiğini ifade etmeli;
 • diğer komite üyelerinin kendilerini tanıtmalarını sağlamalı;
 • tarafların ve şahitlerinin kendilerini tanıtmalarını sağlamalıdır.

Komite başkanı komite üyelerine yönelerek “bu komitede bulunmamanız gerektiğini düşündüğünüz bir gerekçe var ise lütfen komiteden geri çekilin.” “eğer komitede bulunabileceğinizi ve tarafsız karar verebileceğinizi düşünüyorsanız ancak taraflı olduğunuz ya da taraflı olma potansiyelinizin olduğunun değerlendirilebileceği koşulların ya da durumların bulunması halinde lütfen bu konuları açıklayınız.”

Komite başkanı apel taraflarına ve komiteye yönelerek “eğer bir komite üyesinin ya da apel tarafının bu komitede bir üyenin olmaması gerektiğine yönelik bir düşüncesi varsa nedenlerin şimdi açıklanması gerekiyor” (eğer itiraz varsa bölüm III.F’ye bakınız)

Komite başkanı turnuva hakemini ve pozisyonunu (örneğin masa ya da saha hakemi, baş hakem, apel direktörü ) tanıtır.

Komite başkanı eğer mevcut ise şahitleri tanıtmalı ve eğer apel taraflarından biri ile ilişkili ise bunu

 

Engeller ve Tercümanlar

Komite Türkçe bilmediği için bir oyuncunun dezavantajlı olup olmadığını göz önünde bulundurmalıdır. Başkan bu kişinin söylenen herşeyi tam olarak anlamasını ve söylediklerinin diğerleri tarafından tam olarak anlaşılmasını sağlamak için çaba sarfetmelidir. Tercüman ayarlanamaması durumunda, eğer uygun ise bu imkanın sağlanabilmesi için dinleme sürecini ertelemelidir. Yine komite herhangi bir engelin dezavantaj yaratmaması için çaba sarfetmelidir. Uygun olan durumlarda dinleme yapılmasını ertelemelidir.

 

Kontrol

 • Komite başkanı mevcut kişileri aşağıdaki konularda bilgilendirmelidir:
 • kendi taraflarını savunmak için yeterli süreleri olacaktır.
 • komite tarafları uygun zamanda çağıracaktır.
 • müdahil taraflar arasında bir irtibatın olmaması
 • tüm ifadeler komite başkanına yöneltilmelidir.

takım maçları için komite diğer masada ne olduğunu bilmemelidir (not: eğer komite Yasa 12C1 uyarınca suni ayarlı skor verilmesine karar verirse diğer masadaki skor ancak o zaman söylenir)

 • müdaheleler tolere
 • bir şahit ifade verdikten sonra karşı taraf ve komite üyelerinin soru sorma fırsatı olacaktır (sorular her zaman komite başkanına yöneltilir).
 • tarafların iddiaların çürütülmesine yönelik ifade verme ve uygun gördükleri şekilde nihai argümanlarını ortaya koyma fırsatı olacaktır.
 • herkesin ifade vermesi tamamlandıktan sonra komite kapalı olarak tartışır.
 • komitenin kararını açıklamak üzere taraflar geri çağırılır. Komite kararını bir kez açıkladıktan sonra tartışma olmayacak ya da yeni argümanlar değerlendirlmeyecektir.

 

Belgeleme

Komite başkanı bir üyeden gerekli olan raporu hazırlamasını ya da kendi hazırlayacağı rapor için not tutmasını isteyebilir. Komite tarafından kararlaştırılmadıkça başka herhangi bir kayıt alınmaz.

 

Kanıtlar

Komite tüm kararlarını sorunun uygunluğuna ve kanıtların kabul edilebilirliğine dayanarak vermelidir. Başkan komite adına konuşur. Bir üyenin itirazı durumunda komite durumu özel olarak değerlendirir ve konu ile ilgili çoğunluk oyu ile karar verir.

 

Anlaşmazlıklar

Her komitenin ilk görevi yalnızca gerçek adaleti temin etmek değil aynı zamanda adaletin ortaya çıkmasını sağlamaktır. Bir tarafın Apel komitesinden önceki geçmişlerine ilişikin bilgi diskalifiye

etmenin temellerini oluşturmaz. Tarafların bir nedenden dolayı bir komite üyesine itiraz etme hakkı olmalıdır. Eğer bir taraf çekilmeyen bir üyeye itiraz ederse kalan komite üyeleri ilgili delilleri araştırıp konu ile ilgili oylama yapabilir. Dinleme sürecinin ilk aşaması başlamadan önce sorumlu kuruluş, tek sayıda üye sayısına ulaşabilmek için boş üye yerine yeni üye atamalıdır.

 

Geçerlilik

Komite eğer var ise mevcut anlaşmazlıkları çözdükten sonra apele başvuran tarafın apele başvurması için geçerli nedeninin olup olmadığına karar verir. Bir kişi hakem tarafından yalnızca kendi masasında verilen bir kararı apele taşıyabilir. Apelde ortaklığın her iki oyuncusu da ve takım maçlarında takım kaptanının aynı anda bulunması gerekir. Eğer apele giden tarafın başvurusu geçerli değil ise komite apeli azleder. Toplantı sona ermez zira başvuran tarafa usul cezası uygulayabilir. Diğer taraftan Komite apele giden tarafın başvurusunun turnuva Hakemi tarafından belirlendiğini varsaymakla birlikte bu konuda bağımsız karar verebilir.

 

İspat yükümlülüğünün açıklanması

Başkan gerçeğin/bulguların bir versiyonunun gerçeğin/bulguların diğer bir versiyonu yerine kabul edilmesi standardının kanıt üstünlüğüne dayandığını mevcut katılımcılara açıklar. Bu komitenin doğru olma ihtimali daha yüksek olan versiyonu kabulleneceği anlamına gelmektedir. Bir komite üyesinin herhangi bir şüphesinin olması durumunda hakemin değerlendirmesini kabul eder.

 

Sunumlar

Turnuva hakemi geçerli yasa ve düzenlemelerle birlikte ilgili bulguları ve konuları özetler. Sonra komiteye kararını açıklar, alternatif karar ve yaptırımların listesini sunar ve yetki alanının tam kapsamını bildirir. Komite üyeleri ve tarafların sorduğu soruları yanıtladıktan sonra hakem ayrılabilir ancak komite üyelerinin talebi üzerine ya da diğer görevleri müsaade ediyorsa toplantıda kalabilir. Başkan özelikle yasa ve düzenlemelerle ilgili daha fazla bilgi gerekmesi durumunda hakemi tekrar çağırabilir ve çağırmalıdır. Apelde her bir taraf ve şahidi (her ikisi birden değil) gerçeklerin/bulguların kendilerine göre olan versiyonunu, hakemin kararına itiraz etmelerinin gerekçelerini ve komitenin neden kendilerinin lehine karar vermesinin gerektiğini açıklar. Apele başvuran tarafın konuşması bittikten sonra hakkında apele gidilen taraf ve komite üyeleri geçerli sorularını sorar. Eğer apele giden tarafın bir temsilcisi varsa apele giden kişi yalnızca tanık olarak söz alır. Her iki taraf veya tarafların temsilcisi (her ikisi birden değil) gerçeğin/bulguların kendilerine göre olan versiyonunu, komitenin neden kendilerinin lehine karar vermesinin gerekçelerini sunar. Hakkında apele gidilen tarafın da konuşmaları bittikten sonra apele giden taraf ile komite üyeleri sorularını sorar. Hakkında apele gidilen tarafın bir temsilcisi varsa kişi yalnızca tanık olarak söz alır.

 

Mukabil Deliller ve Kapanış Argümanları

Apele başvuran tarafla başlamak üzere taraflar karşı tarafın söyledikleri ile ilgili söz alma hakkına sahiptir. Mukabil deliller bir tarafın kendisinin ilk fırsatında söylemeyi unuttuğu hususları söyleme zamanı değildir. Mukabil deliller ile ilgili görüşme bittikten sonra taraflar neden kendi pozisyonlarının desteklenmesi gerektiğine dair nihai argümanlarını açıklarlar. Bunu takiben başkan, komite tarafından bir karar açıklandıktan sonra daha ileri bir argüman getirme ya da söz alma hakkının olmayacağını tekrar açıklar.

 

Müzakereler

Nihai argümanlar tamamlandıktan sonra komite konuyu özel olarak tartışır. Tartışmayı komite üyeleri dışında hiçkimse duymamalıdır. Tartışmaların herhangi bir kaydı tutulmaz. Komite turnuva hakemi tarafından bilinmeyen bir bulguyu tespit ederse ya da hakemin yanlış yasayı uyguladığına inanıyorsa turnuva hakemini geri çağırmalıdır. Hakem ile de müzakere ettikten sonra konuyu oy çokluğu ile karara bağlar. Briç Yasaları (özellikle yasa-84E) yasa ile herhangi bir ceza öngörülmeyen bir usulsüzlüğün oluşması durumunda, kusursuz tarafın zarar gördüğüne dair mantıklı bir ihtimal olması durumunda dahi, turnuva hakeminin ayarlı skora karar vermesi gerektiğini öngörmektedir. Apel komitesi de aynı yasalara tabiidir. Gri alanlarda turnuva hakemi de apel komitesi de kusursuz tarafın lehine karar vermelidir. Komite üyeleri turnuva hakemi tarafından tespit edilen bulgular ve briçsel yorumlar ile tamamen karşıt olsa dahi, her türlü bulguyu araştırmada ve briçsel yorum yapmada tamamen özgürdürler, ancak aksi gerekmedikçe genellikle; bulgular, tanıkların güveninirliği, varsayımların uygulanması ve düzeltmelerin adilliği ile ilgili olarak turnuva hakemin değerlendirmelerini kabul etmelidir. Komitelerin briçsel yorumlarda kollektif olarak uzmanlıklarını sergilemesi ve bu alanda konuyu turnuva hakemine intikal ettirmemesi beklenir. Öncekinden bağımsız olarak apel komitesi, turnuva hakemi tarafından toplanan oyuncuların briçsel yorumlarını, sadece sorulan soruların mevcut konu ilgili olduğuna ve örneklendirmenin yeterli sayıda olduğuna kanaat getirmesi durumunda kabul etmeye hazırlıklı olmalıdır. Buna uygun olarak anket soruları ve cevaplarının; apelin kayıt altına alınabilmesi için komiteye yazılı olarak sunulması gerekmektedir.

 

Apel komitesi geçerli yasa ve düzenlemelerle ilgili olarak turnuva hakeminin ifadeleriyle bağlıdır. Eğer bir komite turnuva hakemi ile aynı bulguları tespit ederse ve aynı briçsel yorumları yaparsa o zaman aynı kararı vermesi gerekmektedir. Yasa ve düzenlemelerin bir noktası ile ilgili olarak turnuva hakemi tarafından verilen bir kararı komite değiştiremez. Komite farklı bir yasanın geçerli olduğuna karar verebilir ve bu karara varmasına neden olan bulgular ile ilgili turnuva hakemini bilgilendirir. Turnuva hakeminin hemfikir olmaması durumunda komite farklı bir yasayı uygulayamaz.

 

Kararını açıklarken apel komitesi turnuva hakeminin kararını onaylayıp onaylamadığını gerekçeleriyle birlikte açıklar. Turnuva hakeminin kararı ile aynı olan kararını açıklarken apel komitesi bulguları bağımsız olarak tespit ettiğini ve yine briçsel yorumlarını kollektif olarak bağımsız bir şekilde yaptığını vurgulamalıdır. Kararını açıklarken “hakem kararı geçerli” şeklinde bir açıklama yapmaktan kaçınmalıdır. Bu, turnuva hakeminin insanlar üzerindeki bir yandaş olmaktan ziyade tüzel bir kişilik olduğu ile ilgili imajını korumaya yardımcı olur. Komite turnuva hakeminin tarafsız olduğunu unutmamalıdır. Tek başına bu bile komitenin özel bulgular konusunda ikna olması için yeterlidir. Turnuva hakemi tarafından ortaya konan bulgularla hemfikir olmayan bir taraf daha çok kendi çıkarları doğrultusunda konuşmaktadır. Apele giden taraf ya da hakkında apele gidilen taraf gerçekten söylediklerine inanabilir ancak unutulmamalıdır ki her iki tarafa da ne söyleyeceğini düşünmek için yeterli zaman tanınmıştır. Bu konu güvenilirlik konusudur ve tam olarak Bölüm-4 ispat esaslarında açıklanmıştır.

 

Kararın Duyurulması ve Raporlanması

Komite turnuva hakemini kararını açıklamak üzere geri çağırmalıdır. Başkan, alınan kararın nedenlerinin anlaşılmasını sağlamaya çalışmalıdır. Sürece ya da komiteye karşı saygısızca olduğu değerlendirilebilecek bir şekilde komite kararına itirazların olması durumunda ilgili taraflar disiplin cezasına tabiidir. Komite resmi TBF formuna raporunu doldurarak turnuva hakemine verir.

 

İSPAT ESASLARI

 

Komite Tarafından Dikkate Alınabilecek Kanıtlar

TBF yönetim organı tarafından kendi kurallarının belirlendiği lisanslı üyeliğe dayanan bir kuruluştur. Komiteler mahkeme değildir bu nedenle mahkemelerde geçerli olan kanıt kuralları ya da diğer yasal prosedürler komitelerde geçerli değildir. Genellikle komite rivayete dayalı kanıtlara izin vermeli ancak bu kanıtlar rivayetin rivayeti olmamalıdır. Rivayete dayalı kanıtı genel manada verilen ifadenin doğruluğunun sorulduğu başka bir kişi tarafından verilen ifade olarak tanımlayabiliriz. Bir örnek olarak bir kişi tarafından başka bir kişinin güneyin 3 sp dekleresi verdiği söylemesine ilişkin verdiği ifadedir. Bu güneyin 3sp deklere ettiğine dair başka bir kişinin ifadesine başvurulursa rivayete dayalı kanıttır. Bir kişi kendisinin başka bir kişinin güneyin 3 sp konuşması yaptığını duyduğu bir söylentiye dayanarak ifade verirse bu rivayete dayalı rivayettir. Komite rivayete dayalı kanıtları kabul ederken bu rivayete dayalı kanıtın ağırlığının doğrudan verilen ifadenin ağırlığından daha düşük olması gerekmektedir. Bunun nedeni doğrudan ifade kadar güvenilir değildir ve bunu sorgulamak için etkin bir yöntem yoktur. Bu genellikle gerçekten doğru olduğu ile ilgili emin olamayacağımız anlamına gelmektedir. Rivayete dayalı rivayet ifadesi öyle güvenilmezdir ki önyargılar kanıt olma değerini yokeder. Hepimiz ilkokulardaki kulaktan kulağa oyununu biliriz. Öğretmen ilk çocuğa kısa bir hikaye fısıldar. Çoçuk hikayeyi bir sonraki çocuğa fısıldyarak tekrar eder ve bu en son çocuk hikayeyi sınıfta söyleyene kadar devam eder. Son hikaye genellikle ilkinden oldukça farklıdır. Komite öncelikle konuyu doğrulayan bir kanıtı dikkate almalıdır. Eğer bir ifade gerçeği tartışmalı bir hale getiriyorsa o zaman o ifade komite tarafından dikkate alınmalıdır. Bu testi geçemeyen bir ifadenin zaman kaybı olacağından dikkate alınmasına komite izin vermemelidir.

 

Hangi kanıtların ilişkili olacağı genelikle ortak kanaat ve tecrübeye bağlı bir konudur. TBF komitelerden sıkı kurallar setinden ziyade kollektif değerlendirmelerini kullanmalarını beklemektedir.

 

Komite kendi çıkarına hizmet eden ifadelerle uğraşmaya hazırlıklı olmalıdır. Bu ifadeler genellikle konu ile ilişkilidir ve kabul edilmelidir ancak böyle durumlarda komite bu ifadeye herhangi bir ağırlık vermemelidir. Bunun nedeni komitede alınan karardan doğrudan çıkarı olan oyuncular arasında potansiyel yanlılık olamasıdır.

 

İspat Yükümlüğü

Özel bir konu ile ilgili olarak ispat yükümlülüğü bulunan tarafın o konuyu ispat etme sorumluluğu vardır. Bu yükümlülüğü yerine getiren taraf eğer gerekli kanıtları gösterebilir ve bu kanıtlar kabul edilirse bu kendi lehlerine karar çıkması için uygun bir temeldir. Diğer taraftan, ilgili taraf ispat yükümlülüğünü yerine getirir ancak komite kanıta inanmaz ise komite kanıta dayalı ya da güvenilirlik konularında tarafın alehine karar verir. Komite kanıtları bağımsız olarak gözden geçirmeli, bulgulara ilişkin ve briçsel yorumlarını kendi başına yapmalıdır. Eğer diğer üyelerle danıştıktan sonra bir komite üyesinin tereddütü varsa turnuva hakeminin kararını kabul etmelidir. Apel toplantısında turnuva hakeminin ispat yükümlülüğü bulunmamaktadır. Unutmayınız ki, aynı bulguları tespit ediyorsa ve aynı briçsel yoruma varıyorsa komite turnuva hakemi ile aynı karara varmalıdır. Diğer taraftan hakemi başka bir yasayı uygulaması yönünde yönlendirme ya da yasa 93b3 uyarınca yasanın daha doğru bir şekilde yorumlanmasına yönlendirmesi, farklı bir karar gerektirir.

 

Kanıt Türleri

Bir iddiayı kanıtlamak için kullandığımızda doğrudan kanıt, aynı iddiayı kanıtlamak için herhangi bir çıkarım yapılması gerekli olmadığı anlamına gelir. Dolaylı kanıt ise aynı iddiayı ispatlamak için çıkarım gerektirir. Dağıtan 1 karo açar ve ikinci poziyondaki 2NT ile araya girer. Dördüncü pozisyondaki ortağı konuşulmamış iki küçük renk diye açıklar. Bu deklerasyonun iki küçük konuşulmamış renk olduğunu gösteren doğrudan kanıttır. Ancak ortağı daha sonra 3 tane trefl ve 5 adet körle trefli tutuşu verirse bu deklerasyonun iki küçük konuşulmamış renk olmadığını gösteren dolaylı kanıttır. Her iki kanıt tipi de ikna edici olmalıdır. Komite üyesi tanığın keskin olmayan hafızası olduğunu tespit ederse yeşil ışıkta kavşağa giren bir araba hakkındaki doğrıdan kanıtı dikkate almayabilir. Komite üyeleri o ifadeye özgü koşullar altında hangisinin daha güvenilir olduğuna karar vermek ve hangisinin daha ağır bastığını tespit etmek için tüm doğrudan ve dolaylı kanıtları değerlendirmelidir.

 

Gösterime dayalı kanıt ya bir objedir ya da somut bir maddedir. Delil niteliği ise ifade esnasında ortaya çıkan diğer kanıtlarla bağlantısına bağlıdır. Örneğin bir konvansiyon kartı ve ortaklık notları gösterime dayalı kanıtlardır. Yanlış bir konuşmaya karşın yanlık açıklama durumunda önem ve etkisi konvansiyon kartının tam olarak doldurulmasına ve oyuncuların ilgili bölümlerini doldurmuş olmasına bağlıdır.

 

Güvenilirlik ve Ağırlık

Güvenilirlik bir tanığın ne kadar inanılır olduğunun seviyesidir. Tanık kavşağa otomobil girdiği zaman yeşil ışık yandığı yönünde bir ifade verdikten sonra uzakta olduğunu kabul ederse bu tanık güvenilir olarak kabul edilmemelidir. Tanıklar genellikle gerçeği algıladıkları şekliyle ifade ederler. Iki kişinin karşıt ifade vermesi durumunda örneğin yeşil ya da kırmızı ışığın yandığı yönünde, birinin yanlış olması gerekmektedir. Ancak her ikisi de kendisinin kesin olarak doğru olduğuna ve diğerinin yanlış olduğuna inanabilmektedir. Bu, bazen tanığın gerçeğin o şekilde olmasını çok istediği ve kendisini buna ikna ettiği zamanlarda olur. Komite üyelerinin bir tanığa inanmamak için yalan söylediğini düşünmelerine gerek yoktur. Ağırlık, güvenilir kanıtın komitenin son kararındaki payıdır. Ağırlık kanıta özgü olarak verilen önemi gösterir. Eğer tanık oyun alanının çok gürültülü olduğunu ifade ederse ifade çok güvenilir olabilir. Ancak yanlış açıklamaya karşın yanlış konuşma durumunda verilen ifadenin çok bir ağırlığı yoktur. Bazen yasal çekinceler nedeniyle kanıtlar durumla ilişkili olmayabilir. Hesitasyon durumunda hesitasyon yapan oyuncunun partnerinin subjektif olan görüş ve değerlendirmeleri ilişkili kabul edilmez. Hesitasyon durumunda sadece ilişkili olarak kabul edilen iki husus hesitasyonun alınan aksiyonu gösterilebilir bir şekilde işaret edip etmediği ve alınan aksiyon dışında mantıklı bir alternatifin olup olmadığıdır. Turnuva hakemi kararlarını sıklıkla özel bir düzenleme getiren yönetim rehberi ve kurallarına dayandırır. Komite güvenilirlik kararlarını bağımsız olarak alır ve sadece aksi yönde üstün gelen bir kanıtın olması durumunda oluşturulmuş yönetim rehberi ve kuralları dışında karar verebilir. Bu çerçevede komite turnuva hakemi tarafından tespit edilen bulgular ve briçsel yorumlar ile bağlı olarak değerlendirmemelidir.

 

Organizasyon

Bir komitenin temel görevi gerçeklere/bulgulara karar vermek ve konuya ilişkin gerçeklerin etkisi ile ilgili kolektif değerlendirmesini uygulamak, bulgulara ilişkin olarak turnuva hakemi tarafından belirtilen yasayı uygulamak ve karar vermektir. Üyeleri bir konsensusa varmak için birlikte çalışmalıdır. Hiçbir üye diğer bir üyenin aksi yöndeki görüşlerini dinlemeden inatçı bir şekilde görüşünde ısrarcı olmamalı ya da sadece uyuşmazlığı önlemek adına görüşünü değiştirmemelidir. Bir komite gerçeklerden ödün veremez. Sadece tek bir gerçek dizisi vardır. Gerçeklerin etkisine karar vermek ise subjektif bir değerlendirmedir. Bu nedenle gerçeklerin etkileri üzerinden ödün verilmesi genellikle uygundur ve her zaman mümkündür. Komite üyeleri bitmeyen ve yararsız tartışmadan kaçınmalıdır. Oylama sorunu çözer ancak bir komite üyesinin yeni bir noktaya değinmesi üzerine konuyu yeniden değerlendirebilir. Ancak komite kararını açıkladıktan sonra konu nihayete erer.

Previous post Perdeli Oyun Kuralları
Next post Sorularla ileri düzey ortaklık anlaşması