GENEL HÜKÜMLER

Amaç

Madde 1

Bu Talimat, briç faaliyetlerinde spor ahlâkına uygun disiplinin sağlanması, disiplin kurullarının teşkili, milletlerarası esaslara ve teamüllere uygun olarak disiplin suçu teşkil eden fiiller ile müeyyidelerinin belirlenmesi amacı ile düzenlenmiştir.

Kapsam

Madde 2

Bu Talimat, briç faaliyetlerinde bulunan kuruluşları, sporcuları, hakemleri, antrenörleri, yöneticileri, sporcu temsilcilerini ve briç sporunda görevli diğer kişileri kapsar.

Dayanak

Madde 3

Bu Talimat,3289 sayılı Kanunun ek 9. maddesi ile 14.07.2004 tarih ve 25522 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü’nün 15. maddesi ile 17.03.2005 tarih ve 25758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Briç Federasyonu Ana Statüsü’nün 41.maddesine dayanılarak hazırlanmıştır

Tanımlar

Madde 4

Bu Talimatta geçen ;

Federasyon: Türkiye Briç Federasyonu’nu

Kuruluş: Türkiye Briç Federasyonu’nda tescilli spor kulüplerini, Sporcu: Kuruluşlarda tescilli olarak spor yapan kişileri,

Yönetici: Briç   faaliyetlerinde   görevli   idari   ve   teknik   elemanları, briç kuruluşlarının yönetiminde görev alanları, Türkiye Briç Federasyonu’nda tescilli görevli hakem ve hakem adayları ile gözlemci, temsilci ve saha komiserlerini,

Teşkilat: Federasyonu’nun merkez, yurtiçi ve yurtdışı birimlerini, ifade eder.

DİSİPLİN KURULUNUN KURULUŞU VE GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USULÜ

Disiplin kurulunun kuruluşu

Madde 5

Briç disiplin kurulları, Ana Statüde belirtilen esaslar doğrultusunda Genel Kurul tarafından dört yıl için seçilen 5 asil , 5 yedek üyeden kurulur.

Seçilecek asil ve yedek üyelerin fakülte veya yüksek okul mezunu olmaları gerekir. Ancak, başkan ve raportör olarak görev yapacak olanların Hukuk Fakültesi mezunu olmaları şarttır.

Briç disiplin kurulları, ilk toplantılarında bir başkan vekili ve bir raportör seçerler. Seçim gizli oyla yapılır.

Ölüm, istifa ve başka nedenlerle oluşan boşalmalarda, boşalan görev için aynı usulle on beş gün içinde sıra takip edilerek yedek üye çağırılır. Çağrı Federasyon Başkanı tarafından yapılır.

Disiplin kurullarında görevlendirilebilmek için Federasyon Yönetim Kurulu, Tahkim Kurulu, Denetleme Kurulu ve yan kurullar üyesi olmamak şarttır.

Disiplin Kurulunun Görevleri

Madde 6

Briç disiplin kurulu, kulüpler ve lisanslı sporcular ile briç alanında faaliyet gösteren antrenör, yönetici ve diğer kişilere ilişkin olay ve fiillerden doğan disiplin işleri ile müsabakalarda görev yapan hakem ve diğer görevlilerin disiplin işlerine birinci derecede bakar.

İl disiplin kurulları tarafından verilen cezalara, ilgili kuruluş ve kişilerce yapılan itirazları, itiraz mercii sıfatıyla inceler ve karara bağlar.

Briç disiplin kurulları görevlerinde ve verdikleri kararlarda bağımsızdırlar.

Disiplin Kurulunun Toplantı ve Çalışma Usulü

Madde 7

Briç disiplin kurulu, kendi görev alanlarını ilgilendiren işleri görüşüp karara bağlamak üzere kendi belirleyecekleri program çerçevesinde Kurul Başkanı’nın çağrısı ile toplanır. Toplantı gündemi başkan tarafından düzenlenir. Toplantının yapılabilmesi için en az üç üyenin katılması şarttır. Kararlar hazır bulunanların salt çoğunluğu ile verilir.

Başkan ve başkan vekilinin bulunmaması halinde, o kurula en yaşlı üye başkanlık yapar. Aralıksız üç toplantıya izinsiz ve mazeretsiz katılmayan üye istifa etmiş sayılır.

CEZALAR

Madde 8

Bu Talimatla belirlenen disiplin suçlarına uygulanacak disiplin cezaları; ihtar, müsabakadan (yarışmadan) men, hak mahrumiyeti, para cezası, tescil iptali, puan indirme ve küme düşürme cezalarıdır.

  • İhtar Cezası: ilgililerin dikkatinin çekilmesidir.

  • Müsabakadan Men Cezası: Kuruluşun veya sporcunun müsabakalara katılmaktan men edilmesidir.

  • Hak Mahrumiyeti Cezası: Kişinin disiplin kurulu tarafından belirlenecek briç müsabakalarına iştirak etmekten; hakemlik, temsilcilik, gözlemcilik yapmaktan; Federasyon veya kuruluş yöneticisi, idari ve teknik görevlisi olarak müsabakalarda görev almaktan; kuruluş mensubu olarak Federasyonla resmi ilişkide bulunmak ve yazışmaktan men

  • Para Cezası: Briç ile ilgili olarak, asgari ve azami hadleri bu Talimatın 4. bölümünde gösterilen ve gerektiğinde her yıl yönetim kurulunca tespit olunan meblağın gelir olarak Federasyon hesabına ödenmesidir.

  • Puan İndirme Cezası: Briç Federasyonuna bağlı olarak düzenlenen organizasyona katılan bir takımın puanlarından, Disiplin Kurulunca belirlenecek miktarda puanın düşürülmesidir.

  • Tescil İptali Cezası: Kuruluşun veya sporcunun disiplin cezasını gerektiren bir eyleminden dolayı Federasyondaki sicil kaydının silinmesi ve briç faaliyetlerinin dışında bırakılmasıdır.

DİSİPLİN SUÇU TEŞKİL EDEN FİİLLER

İhtar Cezasını Gerektiren Eylemler

Madde 9

Aşağıdaki eylemleri işleyenler ihtar cezası ile cezalandırılırlar.

  • Federasyona karşı yapmakla yükümlü olduğu işlemi yapmayı ihmal eden, yerine getirmeyen, eksik veya yanlış yerine getirenler,

  • Federasyonun yetkili mercileri tarafından sorulan hususlara, istenilen izahata süresinde cevap vermeyen veya eksik ya da yanlış cevap verenler,

  • Federasyonun yetkili makam ve merciilerine karşı yerine getirdikleri görevlerinden dolayı müstehzi veya nazik olmayan şekilde hareket

Centilmenliğe Aykırı Hareket

Madde 10

Onur kırıcı ve spor ahlâkına ve centilmenliğe aykırı harekette bulunan kişiler, bu hususta ayrı ceza hükmü bulunmadığı takdirde, bir yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.

Talimatlara Aykırı Hareket

Madde 11

Federasyonun kural ve talimatlarına kasten aykırı harekette bulunan kişi ya da kuruluşlar, bu hususta ayrı ceza hükmü bulunmadığı takdirde, bir yıldan iki yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. Aynca, ilgili kuruluşa en üst hadden para cezası verilir.

Hakaret

Madde 12

Başbakanlık, Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı ve Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatında çalışanlar ile Federasyon veya bu teşkilâtın bir mensubuna veya sporculara huzurunda veya gıyabında; yazılı, sözlü, fiilen veya yayın yolu ile yaptığı görevden dolayı veya görevi sırasında hakaret eden kimse 1 yıldan az olmamak kaydıyla müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

Müessir Fiil

Madde 13

Federasyon mensuplarına ve diğer tüm ilgililere görevlerini yaparken veya yaptıkları görevden dolayı fiziki müdahale ve engellemede bulunanlara, yarışmalardan en az iki yıl süre ile men, veya hak mahrumiyeti cezası verilir. Vahim hallerde ceza sürekli hale çevrilir.

Sahte Lisans Kullanımı, Sahtecilik ve Teşkilatı Kandırmak

Madde 14

Lisans veya herhangi bir belge üzerinde değişiklik veya sahtecilik yapan veya hak sahibi olmadığı lisansı kullanmak sureti ile teşkilâtı kandıran veya gerçek olmayan evrak düzenleyen ve bunları bilerek kullanan ve/veya kullandıranlar iki yıldan üç yıla kadar müsabakalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. Vahim hallerde sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir. Ayrıca, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Yukarıdaki fıkrada yazılı suçlara herhangi bir kuruluşun katılmasının sübutu halinde, ilgili kuruluş iki yıla kadar müsabakalardan men cezası ile cezalandırılır.

Disiplin Kurulu Tarafından Verilen Cezaların Süresini Beklememek

Madde 15

Müsabakadan men cezasına rağmen oynayan, beklemesi gereken cezalı süreyi doldurmadan veya idari tedbir kararının tebliğine rağmen bu tedbir kaldırılmadan müsabakalara katılanlar veya bunu temin edenler, hak mahrumiyeti cezası bulunduğu halde veya idari tedbir kararı ile müsabakaya katılmaktan veya yönetmekten men edilmiş olmasına rağmen müsabakaya katılanlar veya yöneticilik yapanlar bir yıldan az olmamak kaydıyla hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.

İzinsiz Dış Görev

Madde 16

Yabancı bir memleketin milli veya temsili takımında, Federasyondan izin almaksızın görev kabul eden veya müsabakaya katılan kişiler bir yıldan az olmamak kaydıyla hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.

İzinsiz Müsabaka Düzenlemek, İzinsiz ve Mazeretsiz Müsabakalara Katılmamak, Müsabakaları Yarım Bırakma

Madde 17

Yetkili makamlardan izin alınarak yapılması gereken müsabakayı izinsiz yapanlar veya yaptıranlar veya böyle bir müsabakayı yönetenler bir yıldan az olmamak kaydıyla müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.

Teşkilâtın tertiplediği müsabakalara katılması gerektiği halde, mazeretsiz katılmayan veya katıldığı müsabakayı mazeretsiz olarak tamamlamayan kişi altı aydan az   olmamak kaydıyla müsabakalardan men, kuruluşlar ise bir yıldan az olmamak kaydıyla müsabakalardan men cezası ile cezalandırılır.

Temsili ve Milli Müsabakaya Katılmamak

Madde 18

Yazılı tebligata rağmen mazeretsiz olarak temsili veya milli müsabakalara veya hazırlık çalışmalarına katılmayan veya geç katılan veya çalışma ve müsabaka yerini terk eden sporcu üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men cezası ile cezalandırılır. Olayın mahiyetine göre ilgili kuruluş altı aya kadar müsabakalardan men cezası ile cezalandırılabilir.

Ulusal Onuru Zedeleyici Hareketler

Madde 19

Yurt içinde veya yurt dışında, her ne suretle olursa olsun, kendi takım arkadaşlarına veya yabancı takımların sporcularına karşı onur kırıcı davranışlarda bulunan veya ulusal onuru zedeleyici davranış sergileyenler, bir yıldan üç yıla kadar müsabakalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. Vahim hallerde sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir.

Çalışmaların ve Müsabakaların Güvenliğini Zedeleyici Hareketler

Madde 20

Çalışma ve müsabakaların yapıldığı tesislerde güvenliği bozan, olay çıkaran, yaralamak, yakıp yıkmak, tahrip etmek gibi münferit veya toplu tecavüzlerde bulunan kişiler, iki yıldan üç yıla kadar müsabakalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

Suça Teşvik

Madde 21

Briç müsabakası sırasında veya dışında sporcu veya seyircileri rakip sporcular, yöneticiler veya müsabakayı yönetenler aleyhine suça teşvik eden davranışlarda bulunan şahıs ve kuruluşlar 1 yıldan az olmamak kaydıyla müsabakalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

Briç Müsabakasının Devamına Engel Olmak

Madde 22

Briç müsabakasının başlamasına veya devamına veya tamamlanmasına her ne suretle olursa olsun engel olan kişi veya kuruluşlar 1 yıldan az olmamak kaydıyla müsabakalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.

Tanıklıktan Kaçınmak

Madde 23

Disiplin Soruşturması sırasında tebligata rağmen, mazeretsiz olarak tanık sıfatı ile yazılı beyanda bulunmayan veya tanıklıktan kaçınan veya bildiklerini saklayan veya yalan tanıklık eden veya ceza karşılığı olan hareketleri bir ay içinde merciine duyurmayanlar üç aydan bir yıla kadar müsabakadan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.

Hileli ve Danışıklı Müsabaka

Madde 24

Hileli ve danışıklı briç müsabakası yapan, yaptıran kişi , kuruluş ve bunlara aracılık edenler en az bir yıl müsabakadan men cezası veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti, Kuruluşlar ise tescil iptali cezası ile cezalandırılır.

Müsabakaya Katılmamak

Madde 25

Kuruluşun veya diğer kuruluşun oyuncusunun menfaat temini veya sair suretlerle müsabakalara katılmasına engel olanlar ile mazeretsiz olarak müsabaka hazırlığına veya müsabakaya katılmayanlar bir yıldan iki yıla kadar müsabakadan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.

Görev Suçu

Madde 26

Herhangi bir görevin ifasında şeref ve haysiyete, spor terbiye ve disiplinine ve mevzuata aykırı hareket edenler üç aydan bir yıla kadar müsabakadan men veya üç aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.

Emirlere Uymamak

Madde 27

Müsabaka hazırlıklarında, müsabakalarda ve spor seyahatlerinde yöneticilerin emirlerine uymayan alaylı, kaba ve müstehzi hareketlerde bulunanlar 1 aydan altı aya kadar müsabakadan men veya bir aydan altı aya kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.

Huzursuzluk Çıkarmak

Madde 28

Spor seyahatlerinde disipline aykırı hareketlerde bulunan ve kafilenin huzurunu bozanlar altı aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.

Kaba, Müstehzi ve Küçük Düşürücü Hareketler

Madde 29

Briç müsabakasından önce, müsabaka sırasında ve müsabakadan sonra görevli hakemlere ve teşkilât mensuplarına ve sporculara, kuruluş yöneticilerine, seyircilere kaba, müstehzi ve küçük düşürücü söz sarf eden veya bu kabil hareketlerde bulunanlar üç aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.

Hakemlerin Taraflı Yönetimi

Madde 30

Müsabakaları kuruluş veya kişi lehine veya aleyhine hileli ve danışıklı yöneten hakemler bir yıldan beş yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.

Hakemlerin Menfaat Temin Etmesi

Madde 31

Hakemler 30 uncu maddedeki eylemi maddi veya manevi menfaat karşılığında yaptıkları takdirde sürekli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.

Görevi İhmal ve Suistimal

Madde 32

Müsabaka yerine mazeretsiz olarak gelmeyen veya müsabakayı geç başlatan veya müsabakayı yönetmeyen veya yönetmeliklere aykırı yöneten veya tatil eden hakemler ile her ne suretle olursa olsun görevlerini ihmal veya suistimal edenler, altı aydan üç yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.

Hükümlülük

Madde 33

Kaçakçılık veya yüz kızartıcı suçlar veya adabı umumiye aleyhinde işlenen suçlardan mahkûm olanlarla, taksirli suçlar dışında genel olarak ağır hapis veya bir yıldan fazla hapis cezası ile hükümlü olanlar sürekli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar. İlgilinin müracaatı üzerine cezanın kaldırılmasına veya kısaltılmasına Yönetim Kurulunca karar verilir.

USUL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ KISIM İDARİ TEDBİRLER

İdari Tedbirler

Madde 34

İdari tedbir, disiplin suçunun konusunu oluşturan bir eylemden dolayı hakkında disiplin soruşturması açılan kuruluş veya kişinin tedbiren müsabakalara sokulmaması ve müsabakaları yönetmekten yasaklanmasıdır.

İdari Tedbir Kararı Vermeye Yetkili Olanlar

Madde 35

Federasyon Yönetim Kurulu, Federasyon Başkanı veya Başkan Vekili, disiplin soruşturması açılması gereken olaylarda müsabakaların sağlıklı yapılmasını temin etmek amacıyla idari tedbir kararı vermeye yetkilidir .

Müsabaka esnasında, müsabaka Hakemi disiplin suçu oluşturan bir eylemin ortaya çıkması halinde ,müsabakaların sağlıklı yapılmasını temin etmek amacıyla kuruluş veya sporcuyu tedbiren yapılmakta olan müsabakalardan men edebilir.Müsabaka hakemi kişi veya sporcu hakkındaki olaya ilişkin raporunu disiplin Soruşturmasına esas olmak üzere Federasyona yazılı olarak verir. Müsabaka Hakeminin raporuna göre Federasyon Başkan veya Başkan Vekili kişi veya kuruluş hakkında müsabakadan men tarihinden başlamak üzere idari tedbir kararı verir ve disiplin soruşturması başlatır.

Federasyon Başkan veya Başkan Vekili tarafından verilen idari tedbir kararlarına, ilgililer yedi gün içinde Tahkim Kuruluna itiraz edebilirler.

Briç Disiplin Kurulları, disiplin soruşturmasının konusunu oluşturan olaylarda tüm kuruluşlar ve kişiler hakkında idari tedbir kararı vermeye yetkilidir.

İdari Tedbirin Başlaması

Madde 36

a) İdari tedbir; bu Talimatta yazılı disiplin suçunu teşkil eden fiili nedeniyle hakem tarafından müsabakadan çıkarılan sporcu veya kuruluş için, müsabakadan çıkarıldığı tarihten itibaren başlar.

Yetkili mercilerce yapılan soruşturma esnasında verilen idari tedbir kararları verildikleri tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Disiplin Kurulu, görevine giren konulardaki soruşturmanın sonuna kadar, idari tedbirin kapsamını yeniden tesbit edebilir veya idari tedbiri kaldırabilir.

b) Haklarında idari tedbir alınan kişi veya kulüplerin haklarında 30 gün içerisinde Disiplin Kurullarınca gerekli soruşturma tamamlanmak zorundadır. Zorunlu durumlarda bu süre Disiplin Kurulunun talebi, Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile en fazla 10 gün uzatılabilir, bu sürelerin bitiminden sonra idari tedbir kararı kendiliğinden hükümsüz kalır.

İdari Tedbirin Tebliği

Madde 37

Tebliği gereken idari tedbirler, ilgililere itiraza yol açmayacak şekilde Federasyonca tebliğ edilir.

Teşebbüs

CEZAYI AZALTAN VE ÇOĞALTAN SEBEPLER

Madde 38

Disiplin Kurulu’nun takdirine bağlı olarak, ilgili sebeplerin incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucu cezanın azaltılması veya çoğaltılması karara bağlanır.

Yabancı Memleketlerde Sporla İlgili Suç İŞlemek

Madde 39

Bu Talimata göre müsabakalardan men ve hak mahrumiyeti cezasını gerektiren suçlar, yabancı memleketlerde işlendiği takdirde tayin edilecek cezalar bir misline kadar arttırılabilir.

KISIM SORUŞTURMA

Soruşturmanın Açılması

Madde 40

Kişi ve Kuruluşların Disiplin Kuruluna sevki Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Federasyon Yönetim Kurulu, Turnuvalarda Turnuva Başhakeminin ve Federasyon Gözlemcisinin raporunu,İl bazındaki şikayetlerde İl temsilcisinin raporunu , diğer durumlarda da şikayetin niteliğini değerlendirerek, kişi veya kuruluş hakkında disiplin soruşturması açılmasına veya disiplin soruşturması açılmasına yer olmadığına karar verir.

Sevk işlemine ilişkin rapor, soruşturma konusu olayın meydana gelmesinden sonra en geç üç gün içinde Federasyon Yönetim Kuruluna veya Federasyona Başkanlığına iletilmek üzere ilgili İl temsilciliğine verilmelidir. Sevk yazılarında olayın özeti, tarihi, müsabakanın çeşidi, cezalandırılması istenen kişi ve kuruluşların isimleri belirtilir.

Savunma

Madde 41

Savunma alınmadan ceza verilmez. Savunmayı, Disiplin Kurulu ister. Yazılı savunma Disiplin Kuruluna verilir. Kurul gerek görürse savunmayı almak üzere bir üyesini görevlendirebilir.

Kuruluşlar, başkanı veya başkanın görevlendireceği kuruluş yetkilileri tarafından savunulur. Disiplin Kurullarının görevlerine giren işlerden savunma istemi yazılı olarak yapılır. İvedi durumlarda, savunma isteme tebligatı Federasyon personeli,Federasyon Temsilcisi veya İl Müdürlükleri aracılığıyla ve görevli eliyle yapılabilir. Tebligatı almamakta kötü niyet gösteren kuruluşlara karşı bu yönde tutulan bir tutanak tebliğ evrakı yerine geçer.

Soruşturma

Madde 42

Sevk yazısına bağlı soruşturma Federasyon Yönetim Kurulunun Disiplin Soruşturması açılması gerektiği yolundaki kararının görevli disiplin kuruluna gönderilmesi üzerine başlar.

Kurul, önce idari tedbir ve savunma hususlarını inceler. Kurul, soruşturması başlatılan işlemleri takip eder ve eksik kalan kısımları tamamlar. Savunma gerektiriyorsa, rapor düzenleyenlerin yazılı ve sözlü beyanlarını tespit edebilir, diğer görevli ve yetkililerin tanık sıfatıyla yazılı, sözlü beyanlarını alabilir.

Disiplin kurulları kararı verirken hakem, tanık ve temsilcilerin görüşlerini esas alırlar. Tanıklar, tebligatı izleyen beş gün içinde yazılı beyanda bulunmak zorundadırlar. İncelenen olaydaki sevk edilmeyen diğer sorumlular hakkında disiplin kurulu Federasyon Yönetim Kuruluna soruşturma yapılması için suç duyurusunda bulunabilir. Disiplin Kurullarının dış yazışmalarını Kurul Başkanı veya vekili yürütür.

Karar

Madde 43

Disiplin Kurulları, soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren yedi içinde karar verir.

Kararlar; İşbu Talimatta belirlenen şekilde cezalandırmaya veya ceza tayinine yer olmadığına şeklinde verilir. Ceza kararlarında, cezaların gerekçesi, mahiyeti ve infaz usulleri gösterilir. Ceza kararlarına usulüne uygun olarak itiraz edilebilir. Ancak itiraz infazı durdurmaz.

KISIM TEBLİGAT VE İNFAZ

Kararların Tebliğ ve İnfazı

Madde 44

Tebliğ ve infaza esas olmak üzere; Disiplin Kurulunca verilen kararlar, olayın meydana geliş şekli ve yerine bağlı olarak ilan tahtası’nda duyuru veya ilgili kişi ve kuruluşlara noter kanalı ile gönderilecek ihtarname kanalıyla tebliğ edilir.

Ceza Kararlarının Genel Niteliği ve Milli Müsabaka İzni

Madde 45

Disiplin Kurulları ile İl Disiplin Kurullarınca verilen kesinleşmiş cezalar bu yönetmelikte öngörülen durumlar dışında hiç bir makam ve kişi tarafından af edilemez ve değiştirilemez. Cezalı süre aralıksız işler.

Milletlerarası teşekküller tarafından düzenlenen müsabakalar ile milli ve temsili müsabakalarda, cezalı veya idari tedbirli sporcuların müsabakaya katılmalarına Federasyon Başkanı izin verebilir. İzinli süreyi müteakip ceza ve idari tedbir infazı derhal başlar.

DİSİPLİN KURULU KARARLARINA İTİRAZ

İtiraz Mercileri

Madde 46

Disiplin Kurulu’nca verilen her türlü kararlara karşı, tebliğlerinden itibaren on gün içinde, Tahkim Kurulu nezdinde itiraz edilebilir.

İtirazın Usulü ve İncelenmesi

Madde 47

Disiplin Kurul kararlarına itiraz, ilgili kişi veya Kuruluş tarafından yazılı olarak yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan itiraz, yapılmamış sayılır.

SORUŞTURMANIN İADESİ

Soruşturmanın İadesi ve Usulü

Madde 48

Kesinleşen bir kararda dayanılan delillerin gerçeğe aykırı oldukları veya kararın verilmesinde esaslı bir hataya düşüldüğü veya kararı etkileyecek yeni bir delilin meydana çıktığı veya kararın yerine getirilmesi tamamlanmadan önce mevzuatta ilgililer lehine bir değişiklik yapıldığı takdirde; Federasyon Başkanı, kesinleşen kararı veren ilgili disiplin kurulundan bu işin yeniden incelenmesini, veya karar ceza verilmesine ilişkin ise, cezanın yerine getirilmesinin inceleme sonuna kadar geri bırakılmasını isteyebilir. Bu istek üzerine ilgili disiplin kurulu, cezanın yerine getirilmesinin geri bırakılıp bırakılmayacağını takdir ettikten sonra ve inceleme sonucuna göre, önceki kararın değiştirilmesine yer olmadığına karar verebileceği gibi yeni bir karar da verebilir.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Disiplin Talimatının Bütünlüğü

Madde 49

Diğer Talimatlara, bu Talimattaki görev ve yetkileri kısıtlayan hükümler konulamaz. Bu kabil hükümler geçerli olmaz.

Farklı Hüküm Halinde Uygulama

Madde 50

Fiilin işlendiği zamanın Yönetmeliği ile sonradan yayınlanan Yönetmeliğin hükümleri birbirinden farklı ise, kuruluş ve kişinin lehine olan hüküm uygulanır.

Ceza Surelerine Ait Esaslar

Madde 51

Süreli müsabakadan men ve süreli hak mahrumiyeti cezaları gün, ay ve yıl hesabı ile uygulanır. Yıl resmi takvime göre hesap edilir.

Yürürlük

Madde 52

Bu Talimat Resmi Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 53

Bu Yönetmeliği Türkiye Briç Federasyonu Başkanı yürütür.

Previous post Sorularla ileri düzey ortaklık anlaşması
Next post Alert Kuralları