2017, Uluslararası Briç Yasaları

ETKİLEŞİMLİ PDF

TANIMLAR

Alert

Rakiplerin bir açıklamaya ihtiyaç duyma olasılığı olduğunu bildirir bir uyarı. Yapılış biçimi Yetkili Federasyon tarafından belirlenebilir.

Artı Löve

Deklaranın tarafınca altı lövenin üzerinde kazanılması gereken her löve.

Artırım

1. Birbirini takip eden konuşmalar yoluyla kontratın belirlenmesi süreci. İlk konuşmanın yapılması ile başlar.

2. Yapılan konuşmaların toplamı (bkz. Yasa 17E).

Atak

İlk löveye çıkılan kart.

Ayarlı Skor

Hakem tarafından verilen karara dayalı skor (bkz. Yasa 12). “Yapay” ya da “Atamalı” olabilir.

Bord

1. Yasa 2’de tanımlanmış turnuva bordu.

2. Belirli bir seans boyunca oynanılması amacıyla dağıtılmış ve turnuva borduna yerleştirilmiş dört el (ayrıca ‘dağılım’ anlamında da kullanılır).

Ceza

(Ayrıca bkz “Onarma”) İki çeşit ceza vardır:

Disiplin Cezası

Nezaket ve iyi düzen ve durumun korunması için uygulanan cezalar (bkz. Yasa 91)

Yöntemsel Ceza

Yöntemsel usulsüzlük durumunda hakemin takdiri doğrultusunda (onarmaya ilaveten) belirlenen cezalar (bkz Yasa 90)

Cezalı kart

Yasa 50 kapsamında tertibe konu olan kart

Çıkış

Bir löveye oynanan ilk kart.

Dağıtım

1. Destenin dört oyuncunun ellerini oluşturacak biçimde dağıtılması.

2. Bir birim oluşturduğu kabul edilen, böyle dağıtılmış kartlar artı buna ilişkin artırım ile oyun.

Defans Oyuncusu

Deklaranın (veya deklaran olacağı varsayılan oyuncunun) bir rakibi.

Deklare

Belirli bir renkte en az belirtilen sayıda (altı löveye ilaveten) artı löve kazanmayı üstlenme.

Deklaran

Son deklareyi yapan tarafın o deklarede sözü geçen türü ilk olarak deklare eden oyuncusu. Bu oyuncu atak açıldığında deklaran olur. (Ancak atak sırasız olarak yapıldığında bkz. Yasa 54A)

Deste

Briç oyununun oynanıldığı 52 oyun kartı.

Dış

Oyunun yasal prosedürü harici

Düzensizlik

Doğru prosedürden sapma (bir oyuncunun kusurlu davranışı da bu tanım kapsamındadır)

Eksik Löve

Deklaranın tarafının kontratı yapmak için kazanmak zorunda olduğu löve sayısının altında kalan her löve (bkz. Yasa 77).

El

Bir oyuncuya başlangıçta dağıtılan kartlar ya da onların oynanmamış bölümü.

Etkinlik

Bir veya daha çok seanslık bir yarışma (“Turnuva” ile eşanlamlı)

Fazla Löve

Deklaranın tarafınca kontrat için gerekli olanın üzerinde kazanılmış her löve.

Geri Alınan

Geri alma ile “iptal edilen” hareketler veya “geri alınan” kartlar kastedilmektedir

Harici Bilgi

Oyunun yasal prosedürleri ile verilen bilginin dışındaki bilgi.

İstemsiz

Oyuncunun eylemi gerçekleştirdiği esnada amaçlamadığı, iradesi dışında, kastetmek istemediği eylem

Kontr

Bir rakibin deklaresi üzerine söylenen, yapılmış veya batırılmış kontratların skor değerlerini artıran konuşma (bkz. Yasa 19A ve Yasa 77).

Kontrat

İster kontrsuz, ister kontrlu, isterse sürkontrlu olsun, deklaran olan tarafın söz konusu türe yer veren son konuşmasında belirlediği sayıda artı löveyi kazanmayı üstlenmesi (bkz. Yasa 22).

Konuşma

Herhangi bir deklare, kontr, sürkontr veya pas.

Koz

Kontratta bir renk belirtilmişse bu rengin her bir kartı.

Löve

Çıkıştan başlamak üzere her oyuncunun sırayla birer kart vererek katıldığı, gerçekte dört karttan oluşan ve kontratın sonucunun belirlenmesine olanak veren birim.

Löve Puanları

Deklaranın tarafınca kontratı yapmış olmaktan ötürü kazanılmış puanlar (bkz. Yasa 77).

Maç Puanı (MP)

Başka bir veya daha fazla skor ile karşılaştırma sonucunda bir yarışmacıya verilen skor birimi. Bkz Yasa 78A.

Onarma

Bir usulsüzlüğün hakeme intikalinden sonra uygulanan telafi amaçlı hükümler.

Onör

Herhangi bir As, Rua, Dam, Vale veya Onlu.

Ortak

Öbür iki oyuncuya karşı bir taraf oluşturarak oynayan iki oyuncudan her biri.

Oyun

1. Bir oyuncunun atak kartı da dahil olmak üzere bir löveye elinden bir kart vermesi.

2. Oynanmış oyunların toplamı.

3. Kartların oynanmakta olduğu süreç. Bir borddaki konuşmalar ile oyunların toplamı.

Oyun Süreci

Atak kartının açılması ile başlar; yarışmacıların oyun sürecinde her türlü hak ve yetkileri ilgili Yasanın öngördüğü zamanda sonlanır. Oyun sürecinin kendisi takip eden borddaki kartların ceplerden alınmasıyla sona erer (veya bir turun son bordunun bitiminde).

Ödül Puanları

Löve puanları dışında kazanılmış puanlar (bkz. Yasa 77).

Partskor

Bir dağıtımda kazanılan 90 veya daha az löve puanı (bkz Yasa 77).

Pas

Bir oyuncunun, sıra kendisine geldiğinde deklare vermeyi, kontr ya da sürkontr atmayı yeğlemediğini belirten konuşması.

Psişik Konuşma

Onör gücünün veya renk uzunluğunun bilerek ağır biçimde yanlış belirtilmesi.

Rakip

Diğer tarafın bir oyuncusu, karşı ortaklığın bir üyesi.

Renge Uymak

Çıkılan renkten bir kart oynamak.

Renk

Destede, her biri onüç kart içeren ve ayırıcı bir simge ile belirtilen dört kart grubunun her biri: pik (), kör (), karo (), trefl ().

Rotasyon

Dağıtım ve konuşma ya da oyunun saat yönündeki dizilişi. Ayrıca kartların önerilen şekilde saat yönü doğrultusunda dağıtılması

Rönons

Renge uyabilecek veya çıkış cezasını yerine getirebilecek durumdaki bir oyuncunun başka renkten bir kart oynaması.

Seans

Organizasyon Komitesinin belirlediği sayıda bordun programlı biçimde oynandığı uzun süreli oyun. (Yasalar 4, 12C2 ve 91 kapsamında farklı anlamları olabilir)

Sıra

Bir oyuncunun konuşma yapabileceği veya oynayabileceği doğru zaman.

Sürkontr

Bir rakibin kontru üzerine söylenen, yapılmış veya batırılmış kontratların skor değerini artıran konuşma (bkz. Yasa 19B ve Yasa 77).

Şlem

Altı artı lövenin (Küçük Şlem diye adlandırılır), veya yedi artı lövenin (Büyük Şlem diye adlandırılır) kazanılmasını öngören kontrat.

Takım

Değişik masalarda değişik yönlerde, ancak ortak bir skor için oynayan iki çift (yönetmelikler dörtten çok üye içeren takımlara izin verebilirler).

Taraf

Öbür iki oyuncuya karşı bir ortaklık oluşturan iki oyuncu.

Tur

Bir seansın oyuncuların yer değiştirmeden oynadıkları bölümü.

Turnuva

Bir veya daha çok seanslık bir yarışma (“Etkinlik” ile eşanlamlı)

Tür

Bir deklarede belirtilen renk ya da sanzatu.

Uluslararası Maç Puanı (IMP)

Yasa 78B’deki tabloya göre verilen skor birimi.

Usulsüzlük

Bu yasalarla konulan doğru yöntemlerden sapma.

Varsayılan Deklaran

Usulsüzlük olmadığı takdirde deklaran olması beklenen oyuncu

Yanlış Bilgilendirme

Taraflardan birinin ortaklık metod ve anlaşmalarını, yasalar veya yönetmeliklerce öngörülen şekilde doğru bir şekilde açıklamaması

Yapay Konuşma

1. İfade ettiği türde ya da en son ifade edilen türde oynamak isteğinin dışında bir bilgi (oyuncular tarafından doğal karşılanan bilgiler haricinde veya ona ek olarak) ihtiva eden bir deklare, kontr veya sürkontr;

2. Belirtilen miktardaki güçten daha yüksekte bir el kuvveti vadeden pas;

3. Deklaresi verilen son renk haricinde değerler vadeden veya inkâr eden bir pas.

Yarışmacı

Bireysel yarışmalarda, bir oyuncu; ikili yarışmalarda, yarışma boyunca ortak olarak oynayan iki oyuncu; takım yarışmalarında, takım arkadaşı olarak oynayan dört veya daha fazla oyuncu.

Yer

1. Deklaranın ortağı. Bu oyuncu atak açıldığı zaman yer olur ve oyun bittiğinde Yer olma durumu sona erer.

2. Deklaranın ortağının açılıştan sonra masanın üzerine yayılmış durumdaki kartları.

Zon

Tek dağıtımda elde edilen en az 100 löve puanı (bkz Yasa 77).

Zon Durumu

Ödüllerin veya eksik löve cezalarının saptanmasına ilişkin koşullar (bkz. Yasa 77).

YASA 1 – DESTE

A. Kartların ve Renklerin Sıralanışı

Turnuva brici, her birinde 13 kart bulunan 4 renkten oluşan 52 kartlık bir deste ile oynanır. Renkler büyükten küçüğe pik (), kör (), karo (), trefl () diye sıralanır. Her rengin kartları büyükten küçüğe As, Rua, Dam, Vale, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 şeklinde sıralanır.

B. Kartların Ön Yüzü

Yetkili Federasyon, her bir kartın ön yüzünün simetrik olmasını zorunlu kılabilir.

C. Kartların Arka Yüzü

52 kartlık destedeki tüm kartların arka yüzleri aynı olmalıdır. Kart arka yüzü, kelimeleri, bir logoyu veya bir görseli içerebilir, fakat kart arka yüzünün bir simetri ekseni bulunması gerekir.

YASA 2 – TURNUVA BORDLARI

Bir oturumda oynanacak her el için, içinde deste bulunan birer turnuva bordu sağlanır. Her bord numaralanmıştır ve dört elin konacağı, Kuzey, Doğu, Güney, Batı şeklinde etiketli dört cebi içerir. Dağıtan ve zon durumu aşağıda açıklandığı gibi belirlenmiştir:

Kuzey Dağıtan

Bordlar

1

5

9

13

Doğu Dağıtan

Bordlar

2

6

10

14

Güney Dağıtan

Bordlar

3

7

11

15

Batı Dağıtan

Bordlar

4

8

12

16

Herkes Zonsuz

Bordlar

1

8

11

14

Kuzey-Güney Zonda

Bordlar

2

5

12

15

Doğu-Batı Zonda

Bordlar

3

6

9

16

Herkes Zonda

Bordlar

4

7

10

13

17-32 no’lu bordlar ve takip eden her 16 bordluk grup için aynı döngü tekrarlanır. Bu koşullara uymayan hiçbir bord kullanılmamalıdır. Her şeye rağmen, eğer böyle bir bord kullanılmışsa, o oturum için bordun üzerindeki koşullar uygulanır.

YASA 3 – MASALARIN DÜZENLENMESİ

Her masada dört oyuncu oynar ve masalar hakem tarafından belirlenen sırayla numaralandırılır. Hakem bir yönü Kuzey olarak belirler; diğer yönler Kuzey ile normal ilişkilendirmeye göre kabul edilir.

YASA 4 – ORTAKLIKLAR

Her masadaki dört oyuncu iki ortaklık veya taraf oluşturur, Kuzey-Güney Doğu-Batı’ya karşı oynar. İkili veya takım turnuvalarında, yarışmacılar sırasıyla çift veya takım olarak katılır ve bir oturum boyunca (hakemin onayladığı değiştirme durumları dışında) aynı ortaklığı sürdürürler. Bireysel turnuvalarda her oyuncu ayrı olarak katılır ve ortaklıklar oturum boyunca değişir.

YASA 5 – YERLERİN BELİRLENMESİ

A. Başlangıç Konumu

Hakem oturum başlangıcında her yarışmacı (bireysel, çift ya da takım) için bir başlangıç konumu belirler. Aksine bir talimat verilmedikçe, her çift veya takım üyesi, aralarında anlaşarak, bu atama sonucu kendilerine ayrılan yerde kendi oturacakları yönleri seçebilirler. Bir yönü bir kere seçtikten sonra, bir oturum içinde bir oyuncu yönünü ancak hakemin talimatı veya izni ile değiştirebilir.

B. Yön veya Masa Değişmesi

Oyuncular, başlangıç yön konumlarını değiştirmeyi veya bir başka masaya geçmeyi hakemin talimatlarına uygun olarak yaparlar. Hakem talimatlarının anlaşılır şekilde duyurulmasından sorumludur; her oyuncu söylendiği zaman ve şekilde yer değiştirmekten ve her değişim sonrası doğru yere oturmaktan sorumludur.

YASA 6 – KARIŞTIRMA VE DAĞITMA

A. Karıştırma

Oyun başlamadan önce, her deste iyice karıştırılır. Rakiplerden herhangi biri isterse kesilir.

B. Dağıtma

Kartlar, her birinde on üç kart olacak şekilde dört ele, birer birer, yüzü aşağıda dağıtılmak zorundadır; daha sonra her el yüzü kapalı olarak bordun dört cebinden birine yerleştirilir. Dağıtma esnasında, birbirini takip eden iki kart aynı ele verilemez. Önerilen yöntem, kartların saat yönünde döngüsel dağıtılmasıdır.

C. Her iki çiftin temsil edilmesi

Hakem değişik bir talimat vermediği sürece her tarafın bir üyesi karıştırma ve dağıtma sırasında hazır bulunmalıdır.

D. Yeniden karıştırma ve tekrar dağıtma

1. Bir bordda ilk artırım her iki taraf için de başlamadan önce kartların düzgün olmayan bir şekilde dağıtıldığı veya bir oyuncunun karıştırma ve dağıtımı sırasında başka bir ele ait kartın yüzünü görme olasılığının bulunduğu saptanırsa, deste yeniden karıştırılmak ve tekrar dağıtılmak zorundadır. Daha sonra bordun oynanmasının tamamlanmasından önce başka bir oyuncunun eline ait bir kartın kazara görülmesi durumunda Yasa 16D uygulanır. (Ancak Yasa 24’e bkz)

2. Turnuvanın amacı geçmişte oynanan dağılımların yeniden oynanması olmadıkça, kartlar dizilmiş bir desteden1 karıştırılmadan dağıtılmışsa veya dağıtım daha önce bir başka oturumdan alınmışsa sonuç geçerli olamaz. (Bu hükümler arzu edilmesi durumunda masalar arasında bord değişimi ile ilgili düzenlemeleri engellemez).

3. Hakem, yasalar kapsamındaki herhangi bir nedenden dolayı, destenin tekrar karıştırılarak dağıtılması talimatını verebilir (Ancak bkz. Yasa 22B ve 86A).

E. Hakemin Karıştırma ve Dağıtma Seçimi

1. Hakem, karıştırma ve dağıtmanın her masada oyun başlamadan hemen önce yapılmasını isteyebilir.

2. Hakem karıştırma ve dağıtmayı önceden kendisi yapabilir.

3. Hakem, karıştırma ve dağıtmayı önceden yardımcılarına veya bu iş için görevlendirilmiş başka kişilere yaptırabilir.

4. Hakem A ve B maddelerindeki aynı rasgele dağılım beklentisinin karşılanması için dağıtma veya önceden dağıtma için değişik bir yöntem gerekli görebilir.

F. Bord Çoğaltma

Oyunun koşulları gerektiriyorsa, hakemin talimatı altında, her elin bir veya birden çok tam kopyası yapılabilir. Bu durumda, normalde bir bordun yeniden dağıtılması söz konusu değildir (ancak hakemin bu şekilde bir talimat verme yetkisi vardır).

YASA 7 – BORD VE KARTLARIN DENETİMİ

A. Bordun Yerleştirilmesi

Oynanmakta olan bir bord, oyun tamamlanana kadar, doğru yönde yerleştirilmiş bir şekilde masanın ortasında durur.

B. Kartların Borddan Çıkarılması

1. Her oyuncu kendi yön konumu ile bağlantılı cepteki eli alır.

2. Her oyuncu, kendisinde on üç tane olduğundan kesinlikle emin olmak için kartlarını yüzü aşağıda olarak sayar; bundan sonra ve bir konuşma yapmadan önce, kartlarının ön yüzlerini incelemek zorundadır.

3. Oyun süresince her oyuncu kendi kartlarına sahip çıkar, başka bir oyuncunun kartlarıyla karışmalarına izin vermez. Hiçbir oyuncu, oyun süresince ya da sonrasında, hakemin veya rakiplerden birinin izni olmaksızın kendi kartları dışında hiçbir karta dokunmayacaktır. (Ancak deklaran yerin kartlarını Yasa 45’te belirtildiği şekilde oynayabilir.)

C. Kartların Borda Geri Dönmesi

Oyun tamamlandıktan sonra, her oyuncu özgün on üç kartını karıştırmalı ve daha sonra kendi yön konumuna ait cebe geri koymalıdır. Daha sonra hiçbir el, her iki tarafında birer üyesinin veya hakemin hazır bulunduğu durumlar dışında, geri çıkarılmayacaktır.

D. Yöntemlerden Sorumluluk

Bir masada, oturumun başından sonuna kadar kalan herhangi bir yarışmacı, o masada düzgün oyun koşullarının sürdürülmesinden öncelikle sorumludur.

YASA 8 – TURLARIN DÜZENİ

A. Bordların ve Oyuncuların Yer Değiştirmesi

1. Hakem oyunculara bordların düzgün yer değiştirmesi ve yarışmacıların ilerlemesi için talimat verir.

2. Hakem aksi yönde bir talimat vermedikçe, her masadaki Kuzey oyuncusu, kendi masasında henüz tamamlanmış bordların ertesi turdaki doğru masaya gitmelerinden sorumludur.

B. Turun Sonu

1. Genelde, bir tur hakem bir sonraki turun başlama işaretini verdiği zaman sona erer; ancak herhangi bir masa o an için oyununu bitirmemişse, o tur o masa için oyuncuların masa değiştirmesine kadar sürer.

2. Hakem bir bordun oynanmasının ertelenmesi yönünde yetkisini kullandığında; söz konusu oyuncular için o bord oynanıp skorda anlaşmaya varıp kayıt altına alınana kadar ya da hakem söz konusu bordun oynanmasını iptal edene kadar tur bitmiş sayılmaz.

C. Son turun bitişi ve oturumun bitişi

Bir oturumun son turu ve oturumun kendisi, her masa için oynanması planlanmış bütün bordlar tamamlandığında ve bütün skorlar itirazsız girildiğinde sona erer.

YASA 9 – BİR USULSÜZLÜK SONRASI YÖNTEM

A. Bir Usulsüzlüğe Dikkat Çekme

1. Yasa ile yasaklanmış olmadıkça, her oyuncu, artırım süreci içinde, sıra kendisinde olsun veya olmasın, bir usulsüzlüğe dikkat çekebilir.

2. Yasa ile yasaklanmış olmadıkça, deklaran veya herhangi bir defans oyuncusu, oyun süreci içinde oluşan bir usulsüzlüğe dikkat çekebilir. Yanlış yöne doğrultulmuş bir kart için bkz. Yasa 65B3.

3. Yer dahil olmak üzere her oyuncu, bir usulsüzlüğü engellemeye yönelik girişimde bulunabilir. (Ancak yerin hakları Yasa 42 ve 43’e tabidir.)

4. Yer, elin oynanması tamamlanmadan herhangi bir usulsüzlüğe dikkat çekemez. (Ancak ortağının olası hatalı bir açıklamasının düzeltilmesi ile ilgili bkz Yasa 20F5)

5. Bir oyuncunun kendi ortaklığınca gerçekleştirilen bir yasa aykırılığına dikkat çekme yükümlülüğü yoktur (ancak ortağının olası hatalı bir açıklamasının düzeltilmesi ile ilgili bkz Yasa 20F5).

B. Bir Usulsüzlüğe Dikkat Çekildikten Sonra

1. (a) Bir usulsüzlüğe dikkat çekildiğinde hemen hakem çağrılmalıdır.

(b) Yer dahil, her oyuncu, bir usulsüzlüğe dikkat çekildikten sonra hakem çağırabilir.

(c) Hakemin çağrılması, bir oyuncunun başka durumlarda yararlanabileceği haklarını yitirmesi sonucunu doğurmaz.

(d) Bir oyuncunun kendi tarafının işlediği bir usulsüzlüğe dikkat çekmiş olması rakiplerinin haklarını etkilemez.

2. Hakem usulsüzlüğün düzeltilmesi ve bir cezanın belirlenmesi konusundaki tüm olası durumları açıklayıncaya kadar hiçbir oyuncu herhangi bir eylemde bulunmayacaktır.

C. Bir Usulsüzlüğün Vaktinden Önce Düzeltilmesi

Bir usulsüzlüğün kusurlu oyuncu tarafından vaktinden önce düzeltilmesi kendisinin başka bir onarmaya da tabi olmasına neden olabilir. (Yasa 26B’deki çıkış kısıtlamalarına bkz.)

YASA 10 – BİR ONARMANIN BELİRLENMESİ

A. Onarma Belirleme Hakkı

Uygun olan durumlarda, onarma belirleme hakkı yalnızca hakeme verilmiştir. Oyuncular kendiliklerinden onarma belirleme (ya da feragat etme – bkz. Yasa 81C5) hakkına sahip değillerdir.

B. Yapılan Onarmanın ya da Onarmadan Feragatin İptali

Hakem, kendi talimatı olmaksızın, oyuncular tarafından yapılan onarmayı ya da onarmadan feragat edilmesini geçerli görebilir veya geçersiz kılabilir.

C. Usulsüzlükten Sonra Seçim

1. Bu yasalar bir usulsüzlükten sonra seçim olanağı tanıyorsa, hakem mevcut olan tüm seçenekleri açıklayacaktır.

2. Bir oyuncunun bir usulsüzlükten sonra seçenekleri varsa, seçimini ortağına danışmadan yapmak zorundadır.

3. Bu yasalar rakipleri bir usulsüzlük işledikten sonra kusursuz tarafa bir seçenek sunduğu zaman, en avantajlı eylemi seçmesi uygundur.

4. Yasa 16C2 saklı olmak üzere, kusurlu taraf kasıtsız bir yasaya aykırılığın onarılmasından sonra, kusurlu oyuncuların, kendi aykırılıklarından yarar sağlıyor gibi gözükseler de kendi yararlarına olan her konuşma ve oyunu yapmaları kurallara uygundur. (Ancak bkz. Yasa 27 ve 72C.)

YASA 11 – ONARMA HAKKININ YİTİRİLMESİ

A. Kusursuz Tarafın Eylemi

Bir usulsüzlüğün onarılması hakkı, kusursuz tarafın herhangi bir üyesinin hakemi çağırmadan önce bir eylemde bulunması halinde yitirilebilir. Rakibin ilgili yasa hükümlerini bilmeksizin yaptığı herhangi bir eylem sonucu taraflardan birinin kazanç sağlaması halinde; Hakem, bu şekilde kazanç sağlayan tarafa, kazançlarını ortadan kaldıracak şekilde ayarlı skor verir. Diğer taraf için ise masa skoru geçerli kalacaktır.

B. Onarma Hakkının Yitirilmesinden Sonra Ceza

Bu yasa hükümlerine göre onarma hakkı yitirilmiş olsa bile hakem bir yöntemsel ceza (bkz. Yasa 90) belirleyebilir.

YASA 12 – HAKEMİN TAKDİR YETKİLERİ

A. Ayarlı Skor Verme Yetkisi

Hakem bir oyuncunun Yasa 92B altında belirlenen süre içerisinde başvurusu üzerine ya da kendi inisiyatifi ile bu yasalar kendisine bu yönde yetki tanıyor ise ayarlı bir skor verebilir. (Takım maçındaki uygulama için bkz. Yasa 86B.) Bu yetki aşağıdaki durumları kapsar:

1. Hakem, Yasaların, masada gerçekleşen belirli bir ihlal sonucu doğan mağduriyeti gidermekte yetersiz kaldığına hükmederse, kusursuz yarışmacı lehine ayarlı skor verebilir.

2. Hakem bordun normal şekilde oynanmasına olanak verecek hiçbir düzeltmenin yapılamayacağına hükmederse yapay bir ayarlı skor verir (bkz. aşağıdaki C2 maddesi).

3. Bir usulsüzlüğün doğru olmayan bir şekilde onarılması söz konusu olduğunda hakem ayarlı skor verebilir.

B. Skor Ayarlamasının Amaçları

1. Skor ayarlamasının amacı kusursuz olan tarafın görmüş olduğu zararı gidermek ve kusurlu tarafça yasaya aykırılık nedeniyle kazanılan herhangi bir avantajı ortadan kaldırmaktır. Bir yasaya aykırılık nedeniyle zarar; masada kusursuz tarafın, aykırılık gerçekleşmeseydi elde edebileceğinden daha elverişsiz bir sonuç alması durumunda meydana gelir.

2. Hakem, bu yasalarda öngörülen onarmanın herhangi bir taraf için aşırı ağır olması veya avantaj sağlamasını sebep göstererek ayarlı skor veremez.

C. Ayarlı Skor Verilmesi

1. (a) Bir usulsüzlükten sonra hakem bu yasalar çerçevesinde bir skor ayarlaması yapmaya yetkili ise ve atamalı bir ayarlı skor verebiliyorsa vermelidir. Böyle bir skor oyun sırasında elde edilen skorun yerine geçer.

(b) Hakem, ayarlı skoru belirlerken, yasa ihlali olmasa idi, masada gerçekleşmesi muhtemel sonuca en yakın skora ulaşmayı hedeflemelidir.

(c) Atamalı ayarlı skor, masada gerçekleşmesi olası birkaç farklı sonucun gerçekleşme oranına bağlı ağırlıklı toplamı yansıtacak şekilde belirlenebilir, ancak bu esnada sadece yasalara uygun şekilde gerçekleşebilecek olası sonuçlar göz önünde bulundurulmalıdır.

(d) Eğer olasılıklar çok çeşitli ise ya da belirgin değil ise hakem yapay ayarlı skor verebilir. (Bkz. aşağıda C2 maddesi.)

(e) Usulsüzlüğü takiben, eğer kusursuz taraf, son derece ciddi bir hata (yaşanan kural ihlalinden bağımsız olarak) sonucu veya kumar olarak nitelendirilebilecek (ve başarısız olduğu takdirde onarma beklentisi doğurabilecek) bir hareket tarzı sonucu kendi görmüş olduğu zarara katkıda bulunursa:

i. Kusurlu taraf, yapmış olduğu kural ihlaline ilişkin yaptırımın sonucu belirlenecek olan ayarlı skoru alır

ii. Kusursuz taraf ise, görmüş olduğu zararın kendi hatasından kaynaklanan kısmı için telafi hakkı kazanmaz

2. (a) Bir usulsüzlük nedeniyle hiçbir sonuç elde edilemiyorsa [ve bkz. C1(d)] hakem, usulsüzlükten doğan sorumluluğa göre; aşağıdaki yapay ayarlı skorlardan birini verebilir: Doğrudan kusurlu yarışmacıya averaj eksi (ikili turnuvada olanaklı maç puanlarının en çok % 40’ı); kısmen kusurlu yarışmacıya averaj (ikili turnuvada % 50); hiçbir kusuru olmayan yarışmacıya averaj artı (ikili turnuvada en az % 60).

(b) Hakem, IMP skorlamalı bir oyunda averaj artı veya averaj eksi olarak yapay bir ayarlı skor atamayı tercih ederse, bu skorlar artı 3 IMP veya eksi 3 IMP ye karşılık gelir. Bu rakamlar, Yetkili Federasyonun onayına bağlı olarak, Yasalar 78D, 86B3 ve aşağıdaki (d) maddesi çerçevesinde,

Organizasyon Komitesince değiştirilebilir

(c) Yukarıdaki maddede belirtilen hükümler, kusursuz tarafın, o seans için olanaklı maç puanlarının %60’ının üzerinde bir skor elde etmesi durumunda ya da kusurlu tarafın, o seans için olanaklı maç puanlarının (ya da IMP cinsinden eşdeğeri) %40’ının altında bir skor elde etmesi durumunda değiştirilir. Bu yarışmacılara o seansın diğer bordlarında elde ettikleri yüzdeleri (ya da IMP cinsinden eşdeğerleri) verilir.

(d) Yetkili Federasyon, herhangi bir yarışmacının bir oturumda birden çok sayıda borddan skor alamamış olmasına karşın bir çözüm oluşturabilir. Bu durumda her bir bord için bağımsız olarak verilecek skor, yukarıdaki

(a) ve (b) maddelerinde öngörülen değerlerden farklılık gösterebilir.

3. Bireysel yarışmalarda, hakem bu Yasaların onarma ile ilgili hükümlerini ve ayarlı skor atanmasını gerektiren hükümlerini, kusurlu tarafın her iki üyesine karşı, usulsüzlükten sadece biri sorumlu olsa bile eşit olarak tatbik edecektir. Ancak hakem, kusurlu oyuncunun ortağına, suçlu olmadığına kanaat getirirse, yöntemsel ceza uygulamamalıdır.

4. Hakem, nakavt maçında birbiriyle dengesiz ayarlı skorlar verdiğinde, her yarışmacının borddaki skoru bağımsız olarak hesaplanır ve her iki yarışmacıya da bu iki skorun ortalaması atanır.

YASA 13 – YANLIŞ SAYIDA KART2

A. Konuşma Yapılmamış İse

Eğer elinde yanlış sayıda kart olan oyunculardan hiçbiri konuşmamış ise:

1. Hakem gerekli düzeltmeyi yapar, ve eğer hiçbir oyuncu başka bir oyuncunun kart(lar)ını görmedi ise bordun normal şekilde oynanmasına devam edilir.

2. Hakem, bord ceplerinin bir veya daha fazlasının yanlış sayıda kart içerdiğini belirlerse ve bir oyuncu rakibe ait bir veya daha fazla sayıda kartı görmüş ise, Hakem bordun oynanmasına ve skorun ortaya çıkmasına izin verir. Eğer ortaya çıkan dış bilginin bordun sonucunu etkilemiş olduğuna karar verirse, Hakem skoru [bkz. Yasa 12C1(b)] ayarlar ve kusurlu tarafa ceza uygulayabilir.

B. Artırma veya Kart Oyunu Esnasında Fark Edilirse

Hakem, oyunculardan birinde 13’ten fazla kart bulunduğunu, bir diğerinde ise eksik sayıda kart olduğunu belirlerse ve eğer elinde yanlış sayıda kart olan bir oyuncu herhangi bir konuşma yapmış ise:

1. Eğer Hakem bordun düzeltilerek oynanabileceğine kanaat getirirse, bord gerekli düzeltme yapıldıktan sonra, başka bir değişiklik olmaksızın oynanır. Hakem, bordun tamamlanmasından sonra ayarlı skora hükmedebilir.

2. Bunun dışında, eğer yanlış sayıda kartı olan oyuncu bir konuşma yapmışsa, Hakem [Yasa 12C1(b) uyarınca] ayarlı skor verir ve kusurlu tarafa ceza uygulayabilir.

C. Fazla Sayıda Kart

Dağılıma ait olmayan bir fazla kart bulunduğunda o dağılımdan çıkarılır. Artırma ve oyun etkilenmeden devam eder. Eğer böyle bir kartın löveye verildiği tespit edilirse ayarlı bir skor verilebilir. Böyle bir kartın geçmiş bir löveye verildiği tespit edilmedikçe ayarlı skor verilemez.

D. Oyun Bittikten Sonra

Oyunculardan birinde 13’ten fazla kart bulunduğu, bir diğerinde ise eksik sayıda kart olduğu oyun bittikten sonra fark edilirse, masa skoru iptal edilmeli ve bord için ayarlı skor verilmelidir. (Yasa 86B dikkate alınmalıdır.) Kusura neden olan taraf için prosedür ceza uygulanabilir.

YASA 14 – KAYIP KART

A. Oyun Süreci Başlamadan Önce Elin Eksik Olduğu Tespit Edilirse

Atak kartının yüzü açılmadan önce bir veya daha fazla elde 13’ten az sayıda kart olduğu ve başka ellerde 13’ten fazla sayıda kart olmadığı saptanırsa, hakem her kayıp kart için arama yapar ve:

1. Kart bulunursa, eksik olan ele geri konulur.

2. Kart bulunamazsa, hakem başka bir deste kullanarak, özgün dağıtımı yeniden kurar.

3. Daha önce yapılmış konuşmalarda herhangi bir değişiklik yapılmadan, artırım ve oyun normal devam eder ve düzeltilen elin tüm kartlarının başından beri eksiksiz olduğu kabul edilir.

B. Elin Eksik Olduğu Daha Sonra Fark edilirse

Atağın yüzü açık olarak yapılmasından sonra (düzeltme sürecinin sonlanmasına kadar) herhangi bir zamanda bir veya daha fazla elde 13’ten eksik sayıda kart olduğu ve başka ellerde 13’ten fazla sayıda kart olmadığı saptanırsa hakem kayıp kart için arama yapar ve:

1. Kayıp kart oynanmış kartlar arasında bulunursa, Yasa 67 uygulanır.

2. Kayıp kart başka bir yerde bulunursa, eksik olan ele geri konulur. Onarma ve/veya ceza uygulanabilir. (Aşağıdaki B4. maddeye bkz.)

3. Kayıp kart bulunamazsa, başka bir deste kullanılarak, özgün dağıtım yeniden kurulur. Onarma ve/veya ceza uygulanabilir. (Aşağıdaki B4. maddeye bkz.)

4. Bu yasanın B bendi hükümleri gereğince bir ele geri konulan kartın, başlangıçtan bu yana eksik kart içeren elde bulunmakta olduğu kabul edilir. Bu kart bir cezalı karta dönüşebilir ve bu kartı oynamamış olmak bir rönons oluşturabilir.

C. Kartın Yerleştirilmesinden Dolayı Oluşan Bilgi

Eksik kartın tamamlanmış olduğuna ilişkin bilgi, yanlış sayıda kart sahibi olan oyuncunun ortağı için usulsüz bilgidir.

YASA 15 – YANLIŞ BORD

A. Yanlış Bordun Kartları

1. Bir oyuncunun yanlış borddan aldığı kartlar ile vermiş olduğu konuşma (ve daha sonra yaptığı tüm konuşmalar) iptal edilir.

2. (a) Kusurlu oyuncunun ortağı daha sonra bir konuşma yapmış ise, Hakem ayarlı skor atayacaktır.

(b) Bunun dışında, kusurlu oyuncu doğru kartları eline alarak konuşmasını yapar ve artırma normal akışında devam eder.

(c) Geri alınan veya iptal edilen tüm konuşmalar için Yasa 16C geçerlidir.

3. Kusurlu oyuncu, daha önce yanlışlıkla kartlarını aldığı bordun oynanma sırası geldiğinde, önceden yaptığı konuşmayı aynen tekrarlarsa, Hakem bordun normal olarak oynanmaya devam edilmesine izin verebilir. Ancak kusurlu oyuncu daha önceki konuşmasından farklı3 bir konuşma yaparsa Hakem ayarlı skor verecektir.

4. Yukarıda belirtilen onarmalara ek olarak, bir prosedür cezası (Yasa 90) öngörülebilir.

B. Yanlış Bord Artırma veya Oyun Sürecinde Fark Edilirse4

Hakem, artırmanın başlamasından sonra, oyunculardan birinin o turda oynamaması gereken bir bordu oynamakta olduğunu belirlerse:

1. Eğer masadaki bir veya daha fazla sayıda oyuncu o bordu, doğru rakibe karşı olsun veya olmasın, daha önceden oynamış ise, bord her iki taraf için iptal edilecektir.

2. Eğer masadaki oyuncuların hiçbiri o bordu daha önce oynamamış ise, Hakem artırma ve oyunun normal olarak devam ederek tamamlanması talimatını verir. Hakem skoru geçerli sayar ve çiftlerin oynaması gereken doğru bordun daha sonra oynanmasını isteyebilir.

3. Hakem geçerli bir skor kazanma olanağından yoksun kalmış yarışmacılara yapay bir ayarlı skor verecektir [bkz. Yasa 12C2(a)].

YASA 16 – İZİNLİ VE İZİNSİZ BİLGİ

A. Oyuncuların Bilgiyi Kullanması

1. Bir oyuncu artırım veya oyun sırasında, bilgiyi aşağıdaki durumlarda kullanabilir:

(a) bu bilgi oynanan borddaki yasal konuşma ve oyunlardan geliyorsa (kabul edilen yasal olmayan konuşmalar ve oyunlar dahil) ve başka kaynaklardan gelen usulsüz bilgiden etkilenmemişse veya;

(b) geri alınan bir eylemden dolayı kullanılabilir bilgi ise (bkz. C) veya;

(c) bilginin herhangi bir yasa ya da yönetmelikte kullanılabilir olduğu belirtilmişse ya da aksi belirtilmemişse, bu yasa ve yönetmeliklerin izin verdiği prosedürlerin uygulanmasından açığa çıkan bilgi ise (ancak bkz. aşağıdaki B1); ya da

(d) oyuncunun borddan elini almasından önce elde ettiği (Yasa 7B) ve bu Yasalar ile kullanımına izin verilmeyen bilgiler kapsamında değil ise.

2. Oyuncular ayrıca kendilerine ait skor tahminlerini, rakiplerinin özelliklerini ve turnuva yönetmeliklerinin herhangi bir gerekliliğini dikkate alabilirler.

B. Ortaktan Gelen Dış Bilgi

1. Ortaktan gelen ve belli bir konuşma veya oyun tarzına işaret edebilecek her türlü dış bilgi izinsizdir. Buna, söz, soru, bir soruya yanıt, beklenmedik bir alert ya da alert edilmemesi veya kuşkuya yer bırakmayan duraksama, her zamankinden farklı hız, özel vurgu, ses tonu, jest, hareket veya tavır dahildir.

(a) Bir oyuncu, mantıklı başka bir seçeneği varken, kendisine ulaşan bir dış bilginin açıkça gösterdiği doğrultudaki belli bir konuşma veya oyun tarzını tercih edemez.

(b) Mantıklı seçenek; söz konusu oyuncunun seviyesinde olan ve aynı ortaklık metotlarını kullanan oyunculardan, belirgin bir oranının ciddi bir şekilde göz önünde bulunduracağı ve bazılarının tercih edebileceği seçenektir.

2. Bir oyuncu bir rakibinin böyle bir bilgi verdiğini ve bunun zarara yol açabileceğini düşündüğü zaman, Yetkili Federasyon tarafından yasaklanmadıkça (ki bu durum hakem çağırılmasını gerektirebilir), daha sonra hakem çağırma hakkını saklı tutacağını bildirebilir (rakipler izinsiz bilgi iletilmiş olabileceği savına karşı iseler, hakemi hemen çağırmalıdırlar).

3. Bir oyuncu, bir rakibinin mantıklı alternatifler arasından böyle bir bilginin öne çıkarmış olabileceği bir alternatifi seçtiğine dair, sağlam bir gerekçesi olduğuna inanıyorsa, oyun bittikten sonra hakemi çağırmalıdır5. Hakem yasaya aykırılık bulunduğu ve bunun da kusurlu taraf lehine bir avantaj yarattığı kanısına varırsa bir ayarlı skor vermelidir (bkz. Yasa 12C1).

C. Geri Alınan Konuşma ve Oyundan Gelen Bilgi

Herhangi bir konuşma veya oyun bu yasaların hükümlerine uygun şekilde geri alınmış ise:

1. Kusursuz taraf için, geri alınmış eylemden kaynaklanan tüm bilgiler, gerek kendileri, gerekse rakipleri tarafından yapmış olsun; yasaldır.

2. Kusurlu taraf için, geri alınmış eylemden – gerek kendileri gerekse rakipleri tarafından yapılmış olsun – kaynaklanan tüm bilgiler izinsizdir. Kusurlu tarafın bir oyuncusu mantıklı seçenekler arasından izinsiz bilgin tarafından açıkça önerilen bir konuşma veya oyun tarzını tercih edemez.

3. Hakem, C2 maddesinin ihlal edilmiş olduğuna ve bunun kusursuz tarafa zarar vermiş olduğuna kanaat getirirse, ayarlı skor (bkz. Yasa 12C1) verir.

D. Diğer Kaynaklardan Gelen Harici Bilgi

1. Bir oyuncu oynamakta olduğu veya daha sonra oynayacağı bir bord hakkında kazara yanlış ele bakmak, konuşmalar, sonuç veya yorumlar duymak, başka bir masada kartları görmek, artırım başlamadan (Ayrıca bkz. Yasa 13A) kendi masasındaki başka bir oyuncuya ait bir kartı görmek gibi yollardan izinsiz bilgi edindiği zaman, hakem masaya, tercihen bilginin alıcısı tarafından, derhal çağrılmalıdır.

2. Eğer hakem bu bilginin normal oyunu etkileyebileceğini düşünürse, herhangi bir konuşma olmadan, aşağıdakileri yapabilir:

(a) Eğer yarışmanın çeşidi ve skorlama yöntemi uygunsa, bir el ile ilgili bilgi sahibi oyuncunun bu eli almasını sağlayacak şekilde, oyuncuların konumunu ayarlar; ya da

(b) Yarışmanın şekli elverişli ise söz konusu yarışmacılar için bordun yeniden dağıtılması talimatını verir; ya da

(c) İzinsiz bilginin sonucu etkileyebileceği kanısına varması halinde, ayarlı skor vermek üzere bordun oynanmasına izin verebilir ya da

(d) Bir yapay ayarlı skor atar. (Takım maçı için bkz Yasa 86B.)

3. Söz konusu izinsiz bilginin ilk konuşmanın yapılmasından sonra ve bordun oynanmasının tamamlanmasından önce alınması durumunda hakem yukarıdaki 2(c) veya 2(d) maddelerine uygun şekilde hareket eder.

YASA 17- ARTIRIM SÜRECİ

A. Artırım Süreci Başlar

Bir dağıtımda bir taraf için artırım süreci ortaklardan birinin kartlarını bordan almasıyla başlar.

B. İlk Konuşma

Bordda dağıtan olarak belirtilen oyuncu ilk konuşmayı yapar.

C. Takip Eden Konuşmalar

Dağıtanın solundaki oyuncu ikinci konuşmayı yapar ve bundan sonra her oyuncu saat yönünde sıra ile konuşur.

D. Artırım Sürecinin Sonu

1. Artırım süreci; artırımın Yasa 22A’ya uygun şekilde tamamlanmasından sonra, defans oyuncularından birisinin kartının ön yüzü görülecek şekilde atak yapması ile sona erer (sırasız atak söz konusu ise bkz. Yasa 54). Artırımın tamamlanması ile Artırım Sürecinin sona ermesi arasında geçen süreye Açıklama Evresi adı verilir.

2. Oyunculardan hiçbiri artırımda bulunmazsa (bkz. Yasa 22B), dört elin tamamının bord ceplerine geri konması ile Artırım Süreci sona erer.

3. Bir konuşmanın ardından üç pas geldiğinde, bu paslardan herhangi biri, sıra kendisinde olan bir oyuncuyu konuşma hakkından yoksun bırakarak sırasız olarak söylenmişse, artırım sona ermez. Böyle bir durumda, artırım, sıra kendisinde olan oyuncuya geri döner. Bundan sonraki tüm paslar geçersiz kılınır ve artırım normal bir şekilde devam eder. Geçersiz kılınan konuşmalar için Yasa 16C uygulanır ve sırasız pas geçen oyuncu kusurlu taraftır.

YASA 18 – DEKLARELER

A. Doğru Biçim

Bir deklare birden yediye kadar bir artı löve sayısı (altının üzerindeki löveler) ve bir tür belirtir. (Pas, kontr ve sürkontr konuşmadır ancak deklare değildir.)

B. Bir Deklarenin Hükmünün Kaldırılması

Bir deklare daha pahalı türlerden birinde aynı sayıda artı löve veya herhangi bir türde daha büyük sayıda artı löve belirtirse bir önceki deklarenin hükmünü kaldırır.

C. Yeterli Deklare

Bir önceki deklarenin hükmünü kaldıran bir deklare yeterli bir deklaredir.

D. Yetersiz Deklare

Bir önceki deklarenin hükmünü kaldıramayan bir deklare yetersiz bir deklaredir. Yetersiz bir deklare vermek bir kural ihlalidir. (Gerekli yaptırım için bkz. Yasa 27.)

E. Türlerin Düzeyi

Büyükten küçüğe doğru türler şöyle sıralanır: Sanzatu, pik, kör, karo, trefl.

F. Değişik Yöntemler

Yönetici Federasyon, konuşmaların yapılmasında değişik yöntemlere izin verebilir.

YASA 19 – KONTRLAR VE SÜRKONTRLAR

A. Kontrlar

1. Bir oyuncu yalnızca son deklareye kontr atabilir. Bu deklare bir rakip tarafından yapılmış olmalıdır; araya pastan başka bir konuşma girmemiş olmalıdır.

2. Kontr atan oyuncu, artı lövelerin sayısını veya türünü belirtmemelidir. Tek doğru biçim “Kontr” şeklindeki tek kelimedir.

3. Bir oyuncu, kontr atarken, deklareyi veya artı lövelerin sayı veya türünü yanlış belirtirse, yapılmış olan deklareye kontr atmış sayılır. (Yasa 16 – İzinsiz Bilgi – uygulanabilir.)

B. Sürkontrlar

1. Bir oyuncu yalnızca son kontra sürkontr atabilir. Bu kontr bir rakip tarafından yapılmış olmalıdır; araya pastan başka bir konuşmanın girmemiş olması zorunludur.

2. Sürkontr atarken, bir oyuncu artı lövelerin sayısını veya türü belirtmemelidir. Tek doğru biçim sadece tek kelimedir “Sürkontr”.

3. Bir oyuncu, sürkontr atarken, kontr atılan deklareyi veya artı lövelerin sayısını veya türünü yanlış belirtirse, yapılmış olan deklareye sürkontr atmış sayılır. (Yasa 16 – İzinsiz Bilgi – uygulanabilir.)

C. Kontr veya Sürkontrun Hükmünün Kaldırılması

Daha sonra yapılan yasal bir deklare kontr veya sürkontrun hükmünü kaldırır.

D. Kontrlu veya Sürkontrlu Bir Kontratın Skorlanması

Bir kontrlu veya sürkontrlu deklareyi yasal bir deklare izlemezse, skorlama değerleri Yasa 77’de öngörülen şekilde artırılır.

YASA 20 – KONUŞMALARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ VE AÇIKLANMASI

A. Açıkça Anlaşılamayan Konuşma

Bir oyuncu hangi konuşmanın yapıldığı ile ilgili tereddütte ise hemen açıklık getirilmesini talep edebilir.

B. Artırım Süreci Sırasında Konuşmaların Gözden Geçirilmesi

Artırım süreci sırasında, bir oyuncu konuşma sırası kendisine geldiğinde, yasa gereği pas geçmesi gereken oyunculardan değil ise önceki tüm konuşmaların tekrarlanmasını isteme hakkına sahiptir. Talebe cevap verirken alertler de yinelemeye dahil edilmelidir. Bir oyuncu daha önceki konuşmalar ile ilgili kısmi tekrar yapılmasını talep edemez ve tamamlanmadan önce tekrarı yarıda kesemez.

C. Sonuncu Pastan Sonra Gözden Geçirme

1. Sonuncu pastan sonra her bir defans oyuncusu, atağın kendisinde olup olmadığını sorma hakkına sahiptir. (bkz. Yasa 47E ve Yasa 41)

2. Deklaran6 veya her bir defans oyuncusu, oynama sırası kendisine ilk geldiğinde, önceki tüm konuşmaların tekrarlanmasını isteyebilir (bkz. Yasa 41B ve Yasa 41C). B maddesinde olduğu gibi oyuncu daha önceki konuşmalar ile ilgili kısmi tekrar yapılmasını talep edemez ve tamamlanmadan önce tekrarı yarıda kesemez.

D. Artırımı Kim Gözden Geçirebilir

Konuşmaların tekrarlanması talebi yalnızca bir rakip oyuncu tarafından cevaplandırılabilir.

E. Yinelemedeki Yanlışlığın Düzeltilmesi

Yer veya yasa gereği pas geçmesi gereken bir oyuncu da dahil tüm oyuncular, yinelemedeki yanlışlıkların gecikmeksizin düzeltilmesinden sorumludur (düzeltilmeyen yineleme zarara yol açarsa bkz. Yasa 12C1).

F. Konuşmaların Açıklanması

1. Artırım sırasında ve sonuncu pastan önce, herhangi bir oyuncu7, konuşma sırası kendisine geldiğinde, rakiplerinin artırımlarının açıklamasını isteyebilir. Açıklama isteyen oyuncunun; yapılmış konuşmalara ek olarak, ilintili olup da yapılmamış olası konuşmalar hakkında ve ortaklık anlaşmalarına bağlı olarak varılan çıkarımlar konusunda da bilgi alma hakkı vardır. Hakemin aksi yönde bir talimatı hariç, sorular, söz konusu konuşmayı yapan oyuncunun ortağı tarafından yanıtlanmalıdır. Soruyu soran oyuncunun ortağı konuşma ya da oyun sırası kendisine gelmeden önce ek bir soru soramaz. Yasa 16 uygulanabilir ve Yönetici Federasyon yazılı açıklamalar ile ilgili yönetmelikler hazırlayabilir.

2. Sonuncu pastan sonra ve oyun süreci boyunca, her defans oyuncusu oynama sırası kendisine geldiğinde rakip artırımının açıklanmasını isteyebilir. Elden ya da yerden oynama sırası kendisinde iken, deklaran, defans oyuncularının konuşmalarının veya kart oyunu anlaşmalarının açıklanmasını isteyebilir. Açıklamalar 1. maddede belirtildiği şekilde ve eylemi açıklanan oyuncunun ortağı tarafından verilmelidir.

3. Yukarıda belirtilen 1. ve 2. maddeler kapsamında bir oyuncu tek bir konuşmaya ilişkin soru sorabilir ancak bu durumda Yasa 16B1 uygulanabilir.

4. (a) Bir oyuncu, artırım esnasında yapmış olduğu açıklamanın yanlış ya da eksik olduğunu fark ederse, Belirginleştirme Süreci’nin bitiminden önce hakemi çağırmalı ve hatalı açıklamasını düzeltmelidir. Bu oyuncu, dilerse Hakemi daha önce de çağırabilir, ancak böyle bir yükümlülüğü yoktur. (Kart oyunu esnasındaki düzeltmeler için bkz. Yasa 75B2.)

(b) Hakem, bu şekilde masaya çağırıldığında Yasa 21B veya 40B3’ü uygular.

5. (a) Ortağı yanlış bir açıklama vermiş olan bir oyuncu, hatayı artırım sürecinde düzeltemez veya bir yanlış yapıldığını tavır veya davranış şekli ile ima edemez. Burada ‘Yanlış açıklama’; alert ya da açıklamanın yönetmelikler uyarınca yapılmamasını veya yönetmeliklerin gerektirmediği bir alert (ya da açıklama) yapılmasını kapsar.

(b) Oyuncu ilk yasal fırsatta ki bu yasal fırsat;

(i) bir defans oyuncusu için oyun sonu, ve

(ii) deklaran ya da yer için artırmanın son pasından sonradır.

Kendi görüşüne göre ortağının açıklamasının hatalı olduğu ile ilgili rakiplerini bilgilendirerek hakem çağırmalıdır. (Bkz. Yasa 75B.)

6. Hakem, bir oyuncunun rakibi tarafından kendisine verilen yanlış bilgiye dayanarak bir tavır aldığına kanaat getirmesi durumunda, Yasa 21 veya Yasa 47E’den masadaki duruma uygun olanı uygulanmalıdır.

G. Yanlış Prosedür

1. Bir oyuncu, tek amacı ortağının yararlanması olan bir soru soramaz

2. Bir oyuncu, tek amacı bir rakipten yanlış bir cevap almak olan bir soru soramaz.

3. Yönetici Federasyon’un izin verdiği durumlar haricinde, bir oyuncu artırım ya da oyun sürecinde kendi sistem kartı ve notlarına başvuramaz. [Ancak bkz. Yasa 40B2(b).]

YASA 21 – YANLIŞ BİLGİYE DAYALI KONUŞMA

A. Oyuncunun Kendi Yanlış Anlamasından Kaynaklanan Konuşma veya Oyun

Bir oyuncunun kendi yanlış anlamasına dayanarak yapmış olduğu bir konuşma onarılamaz veya düzeltilemez.

B. Rakibin Yanlış Bilgilendirmesinden Kaynaklanan Konuşma

1. (a) Artırım Sürecinin sonuna kadar, bir oyuncu, ortağının daha sonra konuşma yapmamış olması koşuluyla, Hakemin, yaptığı konuşmanın bir rakip tarafından verilen yanlış bilgiden etkilenmiş olabileceğine kanaat getirmesi durumunda; kendi tarafı için başka bir onarma olmaksızın konuşmasını değiştirebilir. (Bkz. Yasa 17D) Yönetici Federasyon’ca gerekli görülen bir alert’in derhal yapılmaması yanlış bilgilendirme olarak kabul edilmektedir.

(b) Aksini ispatlayan bir kanıt olmadıkça hakem Yanlış Konuşmadan ziyade Yanlış Açıklama olduğunu varsaymalıdır.

2. Bir oyuncu yanlış bilgilendirme dolayısı ile (önceki Madde 1’deki gibi) yapmış olduğu bir konuşmayı değiştirmeyi seçerse, solundaki oyuncu da değişen konuşmadan sonra yapmış olduğu her türlü konuşmasını değiştirebilir, ancak Yasa 16C geçerli olacaktır.

3. Konuşmayı değiştirme süresi geçmişse ve hakem usulsüzlük nedeniyle kusurlu tarafın avantaj sağladığına kanaat getirirse ayarlı skor atar.

YASA 22 – ARTIRIMIN BİTMESİ

Artırım aşağıdaki durumlarda sona erer;

A. Bir veya daha fazla oyuncu deklare verdikten sonra

son verilen deklareyi sıralı bir şekilde takiben arka arkaya üç pas geçilmesinden sonra. Sonuncu deklare kontrat haline gelir (ancak bkz. Yasa 19D).

B. Dört oyuncunun pas geçmesi durumunda

(ancak bkz. Yasa 25). Eller oynanmaksızın borda geri konulur. Deste yeniden dağıtılmayacaktır.

YASA 23 – EŞDEĞER KONUŞMA

A. Tanım

Geri alınan bir konuşma yerine yapılan konuşma, aşağıdaki durumlarda “Eşdeğer Konuşma”dır

1. Geri alınan konuşma ile aynı ve benzer anlama geliyorsa, veya

2. Geri alınan konuşmaya verilebilecek olası anlamları içeren bir konuşma ise, veya

3. Geri alınan konuşmanın verebileceği bilgi ile aynı amacı (örneğin bir soru deklaresi veya röle) taşıyan bir konuşma ise

B. Onarım Yapılmaması

Bir konuşmanın (Yasa 29B uyarınca) iptal edilmesi ve kusurlu oyuncunun bu usulsüz konuşmayı, konuşma sırası kendisine geldiğinde eşdeğer bir konuşma ile değiştirmesi durumunda, artırım ve oyun herhangi bir onarım yapılmaksızın devam eder. Yasa 16C2 bu durumda geçerli değildir, ancak bkz. aşağıdaki C maddesi.

C. Kusursuz Tarafın Zarar Görmesi

İptal edilen bir konuşmanın yerini eşdeğer bir konuşmanın alması sonucu [bkz. Yasalar 27B1(b), 30B1(b)(ii), 31A2(a) ve 32A2(a)] Hakem oyunun sonunda; usulsüz konuşma sonucu edinilen yardımın olmaması halinde bordun sonucunun farklı olabileceğine ve bunun sonucu olarak kusursuz tarafın zarar görmüş olabileceğine kanaat getirirse, ayarlı skor uygulayacaktır. [Bkz. Yasa 12C1(b)]

YASA 24 – ARTIRIM SIRASINDA KART GÖRÜNMESİ VEYA ÇIKILMASI

Hakem, artırım sırasında, bir oyuncunun kendi hatası nedeniyle o oyuncunun elindeki bir veya birkaç kartın yüzlerinin oyuncunun ortağı tarafından görülebilecek konuma gelmiş bulunduğunu belirlerse, bu durumdaki her bir kartın artırım süreci bitene kadar masanın üzerinde açık bırakılmasını isteyecektir. Açık kartlardan edinilen bilgi kusursuz taraf için izinli ancak kusurlu taraf için izinsiz bilgidir. (Bkz. Yasa 16C)

A. Vaktinden Önce Çıkılmamış Küçük Kart

Bu onör düzeyinin altında tek bir kart ise ve vaktinden önce çıkılmamışsa, başka onarma yapılmaz. (Ancak bkz. aşağıda Madde E)

B. Onör Düzeyindeki Tek Kart veya Vaktinden Önce Çıkılmış Kart

Bu onör düzeyindeki tek bir kart veya vaktinden önce çıkılmış herhangi bir kart ise kusurlu oyuncunun ortağı konuşma sırası kendisine ilk geldiğinde pas geçmek zorundadır. (Pas kusursuz tarafa zarar verdiğinde bkz. Yasa 72C.)

C. İki veya Daha Fazla Kartın Görünmesi

İki veya daha fazla kart görünmüşse, kusurlu oyuncunun ortağı konuşma sırası kendisine ilk geldiğinde pas geçmek zorundadır. (Pas kusursuz tarafa zarar verdiğinde bkz. Yasa 72C)

D. Deklaran Tarafı

Kusurlu oyuncunun sonradan deklaran veya yer olması durumunda görünmüş olan kartlar masadan alınarak ele geri konur.

E. Defans Tarafı

Artırmanın sonunda kusurlu oyuncunun defansta kalması halinde, bu durumdaki her kart ayrı ayrı cezalı kart haline gelir. (Bkz. Yasalar 50 ve 51.)

YASA 25 – KONUŞMALARIN YASAL YA DA YASADIŞI DEĞİŞTİRİLMESİ

A. İstem Dışı Konuşma

1. Bir oyuncu, yapmayı düşündüğü konuşmadan farklı bir konuşma yapmış olduğunu fark ederse; bu konuşmasını, ortağının henüz konuşmamış olması kaydıyla, aslında yapmak istediği konuşma ile değiştirebilir. İkinci yapılan (istemli) konuşması geçerli kalır ve uygun olan Yasaya tabidir, ancak Yasa 26’da belirtilen atak kısıtlamaları geçerli değildir.

2. Oyuncunun asıl amacı seçtiği veya söylediği konuşmayı yapmak idi ise, yapılmış olan konuşma geçerlidir. Yalnızca mekanik hata veya dil sürçmesinden kaynaklanan konuşmaların değiştirilmesine izin verilebilir. Konsantrasyon kaybından kaynaklanan yanlış konuşmalar değiştirilemez.

3. Bir oyuncu, hatasının farkına her ne şekilde varmış olursa olsun, yukarıdaki A1 maddesinde belirtilen koşulların sağlanması halinde istem dışı yaptığı bir konuşmayı değiştirebilir.

4. Ortağının üzerine konuşma yapmış olduğu hiçbir konuşma değiştirilemez.

5. Oyuncunun ortağına tekrar sıra gelmeden artırmanın bitmesi durumunda, artırım sürecinin bitmesinden sonra herhangi bir değişiklik yapılamaz (bkz. Yasa 17D).

6. Eğer bir değişiklik yapılmasına izin verilirse, soldaki oyuncu ilk konuşmanın üzerine yapmış olduğu herhangi bir konuşmasını geri alabilir. Geri alınan konuşmadan elde edilen bilgi sadece kendi tarafı için izinli, rakipler için ise izinsizdir.

B. İsteyerek Yapılmış Konuşma

1. A maddesine göre izin verilmeyen bir değiştirilmiş konuşma, kusurlu tarafın solundaki rakip tarafından kabul edilebilir (soldaki rakibin isteyerek konuşma yapması halinde otomatikman kabul edilmiş hale gelir). Bu durumda ilk konuşma geri alınır ve ikinci konuşma kalır ve artırım devam eder (Yasa 26 uygulanabilir).

2. Yukarıdaki B1 maddesi dışında, A maddesi ile izin verilmeyen bir konuşma iptal edilir. İlk konuşma kalır ve artırım devam eder. (Yasa 26 uygulanabilir.)

3. Geri alınan ya da iptal edilen herhangi bir konuşma ile ilgili olarak Yasa 16C uygulanır.

YASA 26 – GERİ ALINAN KONUŞMA, ÇIKIŞ KISITLAMALARI

A. Atak Kısıtlaması Yok

Kusurlu oyuncu, konuşmasını geri alıp, bunu eşdeğer bir konuşma (bkz. Yasa 23A) ile değiştirirse, ve daha sonra da defans oyuncusu olursa, kendi tarafı için herhangi bir çıkış kısıtlaması söz konusu değildir. Yasa 16C uygulanmaz, ancak bkz. Yasa 23C.

B. Diğer Geri Alınmış Konuşmalar

Kusurlu oyuncu, konuşmasını geri alıp, bunu eşdeğer bir konuşma ile değiştirmezse, ve daha sonra da defans oyuncusu olursa, deklaran, kusurlu oyuncunun ortağının ilk oynaması sırasında (atak dahil) Kusurlu oyuncunun ortağının, artırımda kusurlu oyuncu tarafından konuşulmamış herhangi bir rengi oynamasını yasaklayabilir. Bu yasak, çıkış kusurlu oyuncunun ortağında kaldığı sürece devam eder.

YASA 27 – YETERSİZ DEKLARE

A. Yetersiz Deklarenin Kabulü

1. Herhangi bir yetersiz deklare, kusurlu oyuncunun solundaki rakibinin isteği ile kabul edilebilir (yasal olarak işlem görebilir). Bu oyuncu konuşursa deklare kabul edilmiş olur.

2. Bir oyuncu sırasız olarak yetersiz bir deklare verirse, Yasa 31 uygulanır.

B. Kabul Edilmeyen Yetersiz Deklare

Sıra olarak doğru yapılmış bir yetersiz deklare kabul edilmezse (bkz. A), bu deklare yasal bir konuşma ile değiştirilerek (ancak bkz. aşağıda Madde 3) düzeltilmelidir. Bu durumda;

1. (a) Yetersiz deklare, geri alınan konuşma ile aynı türü(türleri) belirten yeterli en düşük deklare ile düzeltilmişse, bir onarma yapılmaksızın artırma devam eder. Yasalar 26B ve 16C uygulanmaz, ancak bkz. aşağıdaki D.

(b) Yukarıdaki Madde (a)’da belirtilen durum haricinde; eğer yetersiz deklare, eşdeğer bir konuşma ile değiştirilirse (bkz. Yasa 23A), bir onarma yapılmaksızın artırma devam eder. Yasa 16C uygulanmaz, ancak bkz. aşağıdaki D.

2. Yukarıda B1 ile hükme bağlananın dışında, eğer yetersiz deklare yeterli bir deklare ile ya da pas ile düzeltilmişse, kusurlu oyuncunun ortağı konuşma sırası kendisine her geldiğinde pas geçmek zorundadır. Yasa 26B ile öngörülen çıkış kısıtlamaları uygulanabilir ve bkz. Yasa 72C.

3. Yukarıda B1(b) ile hükme bağlananın dışında, kusurlu oyuncu yetersiz deklaresini bir kontr veya sürkontr ile düzeltme girişiminde bulunursa, yapılmak istenen bu konuşma iptal edilir. Kusurlu oyuncu, konuşmasını yukarıda belirlenen kriterler çerçevesinde düzeltir ve ortağı konuşma sırası kendisine her geldiğinde pas geçmek zorundadır. Yasa 26B ile öngörülen çıkış kısıtlamaları uygulanabilir ve bkz. Yasa 72C.

4. Kusurlu oyuncu yetersiz deklaresini başka bir yetersiz deklare ile düzeltmeye çalışırsa ve kusurlu oyuncunun solundaki rakip değiştirilen yetersiz deklareyi Madde A1’de belirtilen şekilde kabul etmezse, Hakem Madde 3’te belirlenen kuralları uygular.

C. Zamanından Önce Düzeltme

Kusurlu oyuncu, yetersiz deklaresini Hakemin bir hüküm vermesinden önce düzeltirse ve eğer daha önceki yetersiz deklare Madde A1’de belirtilen şekilde soldaki oyuncu tarafından kabul edilmemişse (ancak bkz. yukarıda B3), yeni deklare, kurallara uygun olmak kaydı ile, geçerlidir. Hakem değiştirme ile ilgili olarak yukarıdaki bölümlerde belirlenen kuralları uygular.

D. Kusursuz Tarafın Zarar Görmesi

B1’in uygulanmasını takiben oyunun sonunda hakem, yasaya aykırılıktan kaynaklanan yardım olmadan bordun sonucunun farklı olabileceğine ve kusursuz tarafın bunun neticesinde zarar gördüğüne (bkz. Yasa 12B1) kanaat getirirse ayarlı skor atamalıdır. Skor atarken yetersiz deklarenin verilmemiş olduğu durumda bordun olası sonucuna mümkün olduğunca yakın telafiyi vermeye çabalamalıdır.

YASA 28 – SIRA OLARAK DOĞRU YAPILMIŞ SAYILAN KONUŞMALAR

A. Sağdaki Rakibin Pas Geçmesi Gerekmektedir

Bir konuşma, konuşma sırası oyuncunun sağındaki rakipte iken yapıldığında eğer o rakibin Yasaya göre pas geçmesi gerekiyorsa sıra olarak doğru yapılmış sayılır.

B. Doğru Oyuncunun Sıra Dışı Konuşmayı İptal Eden Konuşması

Bir konuşma, konuşma sırası kendisinde olan oyuncu tarafından, rakibin sırasız konuşması için bir onarma belirlenmeden önce yapıldığında sıra olarak doğru yapılmış kabul edilir; bu şekilde yapılan konuşma sıra dışı konuşmanın onarılması hakkının yitirilmesine sebep olur ve artırım rakip o konuşmayı yapmamış gibi devam eder. Yasa 26 geçerli değildir, ancak bkz. Yasa 16C2.

YASA 29 – SIRASIZ BİR KONUŞMADAN SONRA YÖNTEM

A. Düzeltme Hakkının Yitirilmesi

Sırasız bir konuşmayı takiben, kusurlu oyuncunun solundaki rakip konuşma yapmayı seçebilir, böylece onarma hakkını yitirir.

B. Sırasız Konuşmanın İptali

A maddesinin uygun olmadığı durumlarda, sırasız konuşma iptal edilir ve artırım konuşma sırası kendisinde olan oyuncuya geri gider. Kusurlu oyuncunun tarafı, Yasalar 30, 31 ve 32 hükümlerine tabidir.

C. Sırasız Konuşma Yapay İse

Sırasız konuşma yapay ise, 30, 31 ve 32’nci Yasaların hükümleri söylenen türe değil, belirtilen tür(ler)e uygulanır.

YASA 30 – SIRASIZ PAS

Bir oyuncunun sırasız pas geçmesi ve konuşmanın iptal edilmesi durumunda Yasa 29A’da öngörülen seçenek uygulanmadıysa aşağıdaki hükümler uygulanır (pasın yapay olması durumunda bkz. C):

A. Konuşma Sırası Sağdaki Rakipteyken

Bir oyuncu, konuşma sırası sağındaki rakipteyken pas geçmişse, kusurlu oyuncu konuşma sırası kendisine ilk geldiğinde pas geçmek zorundadır ve Yasa 72C uygulanabilir.

B. Konuşma Sırası Ortakta veya Soldaki Rakipteyken

1. Bir oyuncu, konuşma sırası ortağındayken pas geçmişse veya kusurlu oyuncu kendisi daha önce herhangi bir konuşma yapmamışken, konuşma sırası solundaki rakipteyken pas geçmişse, bu durumda:

(a) Kusurlu oyuncunun ortağı, sıra kendisine geldiğinde kurallar çerçevesinde herhangi bir yeterli konuşma yapabilir, ancak Yasa 16C2 uygulanır.

(b) Kusurlu oyuncu, sıra kendisine geldiğinde herhangi bir yasal konuşma yapabilir ve:

(i) Yaptığı konuşma eşdeğer bir konuşma ise (bkz. Yasa 23A), herhangi bir onarma uygulanmaz. Yasa 26B geçerli değildir, ancak bkz. Yasa 23C.

(ii) Yaptığı konuşma eşdeğer bir konuşma değilse (bkz. Yasa 23A), kusurlu oyuncunun ortağı sıra kendisine ilk geldiğinde pas geçmelidir. Yasalar 16C, 26B ve 72C uygulanabilir.

2. Kusurlu oyuncu daha önce herhangi bir konuşma yapmışsa ve daha sonra konuşma sırası solundaki rakipte iken sırasız pas geçerse, Yasa 25 kapsamında konuşma değişikliğine ilişkin hükümler uygulanır.

C. Pas Yapay İken

Sırasız pas yapay ise ya da yapay bir konuşmaya geçilen bir pas ise, bu Yasa değil, Yasa 31 uygulanır.

YASA 31 – SIRASIZ DEKLARE

Bir oyuncu sırasız deklare verdiği, yapay pas geçtiği veya ortağın yapay konuşmasına pas geçtiği (bkz. Yasa 30C) zaman ve Yasa 29A’daki seçenek kullanılmayıp deklare iptal edilmişse, aşağıdaki hükümler uygulanır:

A. Sıra Sağdaki Rakipte İken

Kusurlu oyuncu konuşma sırası sağındaki rakipte iken konuştuğunda:

1. Bu rakip pas geçerse, kusurlu oyuncu sırasız konuşmasını tekrar etmek zorundadır ve bu konuşma yasal ise başka bir onarma yapılmaz.

2. Bu rakip yasal8 bir deklare verir, kontr veya sürkontr atarsa, kusurlu oyuncu herhangi bir yasal konuşmayı yapabilir; bu konuşma

(a) Eşdeğer bir konuşma (bkz. Yasa 23A) ise, herhangi bir onarma gerekmez. Yasa 26B geçerli değildir, ancak bkz. Yasa 23C.

(b) Eşdeğer bir konuşma (bkz. Yasa 23A) değilse, kusurlu oyuncunun ortağı konuşma sırası kendisine ilk geldiğinde pas geçmek zorundadır Yasalar 16C, 26B ve 72C uygulanabilir.

B. Sıra Ortağında veya Soldaki Rakipteyken

Bir oyuncu, konuşma sırası ortağındayken bir deklare verirse veya kusurlu oyuncu kendisi daha önce herhangi bir konuşma yapmamışken, konuşma sırası solundaki rakipteyken bir deklare verirse, bu durumda:

1. Kusurlu oyuncunun ortağı, sıra kendisine geldiğinde kurallar çerçevesinde herhangi bir yeterli konuşma yapabilir, ancak Yasa 16C2 uygulanabilir.

2. Kusurlu oyuncu sıra kendisine geldiğinde herhangi yasal bir konuşmayı yapabilir ve Hakem yukarıdaki A2(a) veya A2(b) Maddelerine göre hüküm verir.

C. Sıra Soldaki Rakipte iken Daha Sonra Verilen Deklareler

Bir oyuncu, konuşma sırası soldaki rakipteyken artırımın ilerlemiş aşamasında sırasız deklare verirse, bu bir konuşma değişikliği olarak değerlendirilir ve Yasa 25 geçerlidir.

YASA 32 – SIRASIZ KONTR VEYA SÜRKONTR

Sırasız bir kontr veya sürkontr, kabulü olanaksız kontr ya da sürkontr (bkz. Yasa 36) değilse, soldaki rakibin seçimiyle kabul edilebilir (bkz. Yasa 29A). Eğer soldaki rakip yasadışı konuşmayı kabul etmezse, iptal edilir ve:

A. Konuşma Sırası Kusurlu Oyuncunun Sağındaki Rakipteyse

Konuşma sırası kusurlu oyuncunun sağındaki rakipteyken sırasız kontr veya sürkontr çekilirse,

1. Kusurlu oyuncunun sağındaki rakip pas geçerse, kusurlu oyuncu sırasız kontr veya sürkontrunu tekrar etmek zorundadır ve kontr veya sürkontrun kabulü olanaksız değilse başka bir onarma uygulanmaz, aksi takdirde Yasa 36 uygulanır

2. Kusurlu oyuncunun sağındaki rakip deklare verir, kontr veya sürkontr atarsa, kusurlu oyuncu sıra kendisine geldiğinde herhangi bir yasal konuşmayı yapabilir:

(a) Eşdeğer bir konuşma (bkz. Yasa 23A) yapar ise, herhangi bir onarma gerekmez. Yasa 26B geçerli değildir, ancak bkz. Yasa 23C.

(b) Yaptığı konuşma eşdeğer bir konuşma (bkz. Yasa 23A) değilse, kusurlu oyuncunun ortağı konuşma sırası kendisine ilk geldiğinde pas geçmek zorundadır Yasalar 16C, 26B ve 72C uygulanabilir.

B. Konuşma Sırası Kusurlu Oyuncunun Ortağında İse

Konuşma sırası kusurlu oyuncunun ortağında iken sırasız bir kontr veya sürkontr atılmışsa:

1. Kusurlu oyuncunun ortağı herhangi yasal bir konuşmayı yapabilir, ancak Yasa 16C2 geçerlidir.

2. Kusurlu oyuncunun ortağı konuşma sırası kendisine geldiğinde herhangi yasal bir konuşmayı yapabilir ve Hakem yukarıda A2(a) veya A2(b) maddeleri uyarınca hüküm verir.

C. Sıra Soldaki Rakipte iken Artırımın İleri Aşamasında

Bir oyuncu, konuşma sırası soldaki rakipteyken artırımın ilerlemiş aşamasında sırasız kontr veya sürkontr çekerse, bu bir konuşma değişikliği olarak değerlendirilir ve Yasa 25 geçerlidir

YASA 33 – EŞZAMANLI KONUŞMALAR

Konuşma sırası kendisinde olan oyuncununki ile eşzamanlı olarak yapılan konuşma ondan sonra yapılmış sayılır.

YASA 34 – KONUŞMA HAKKININ KORUNMASI

Bir konuşmayı üç pas takip ettiğinde, bu paslardan biri veya daha fazlası sırasız ise, Yasa 17D3 uygulanır.

YASA 35 – KABULÜ OLANAKSIZ KONUŞMALAR

Aşağıda belirtilenler kabulü olanaksız konuşmalardır:

A. Yasa 19 tarafından yasaklanmış bir kontr veya sürkontr. Yasa 36 uygulanır.

B. Pas geçmesi zorunlu bir oyuncunun deklaresi, kontru veya sürkontru. Yasa 37 uygulanır.

C. Yediden yüksek deklare. Yasa 38 uygulanır.

D. Artırımın son pasından sonraki konuşma. Yasa 39 uygulanır.

YASA 36 – KABULÜ OLANAKSIZ KONTR VEYA SÜRKONTR

A. Onarmadan Önce Soldaki Rakip Konuşmuşsa

Kabulü olanaksız bir kontr veya sürkontrun onarılmasından önce soldaki rakip konuşursa kabulü olanaksız konuşma ve bundan sonraki bütün konuşmalar iptal edilir. Artırım konuşma sırası kendisinde olan oyuncuya geri gider ve bir usulsüzlük olmamış gibi devam eder. Yasa 26B’deki çıkış kısıtlamaları uygulanmaz.

B. Onarmadan Önce Soldaki Rakip Konuşmamışsa

A bendi uygulanamadığında:

1. Yasa 19’un izin vermediği her kontr ve sürkontr iptal edilir.

2. Kusurlu oyuncu konuşmasını yasal bir konuşma ile değiştirmelidir, artırım devam eder ve kusurlu oyuncunun ortağı konuşma sırası her kendine geldiğinde pas geçmek zorundadır.

3. Yasa 72C uygulanabilir. Yasa 26B’deki çıkış kısıtlamaları uygulanabilir.

4. Bu konuşma sırasız ise artırım sıra kendinde olan oyuncuya geri döner, kusurlu oyuncu sıra kendisine geldiğinde herhangi bir yasal konuşma yapabilir ve ortağı sıra her kendine geldiğinde pas geçmek zorundadır. Yasa 72C uygulanabilir. Yasa 26B’deki çıkış kısıtlamaları uygulanabilir.

C. Usulsüzlük Artırım Sürecinin Tamamlanmasından Sonra Fark Edilirse

Atak yüzü açık bir şekilde yapıldıktan sonra, kabul edilemez bir kontr veya sürkontr çekilmiş olduğu fark edilirse, son kontrat skoru, kabul edilmeyen konuşmanın yapılmadığı şekli ile hesaplanır.

YASA 37 – PAS GEÇME ZORUNLULUĞUNA AYKIRI EYLEM

A. Onarmadan Önce Soldaki Rakip Konuşmuşsa

Kabulü olanaksız konuşma yasa gereği pas geçmesi gereken bir oyuncunun yaptığı bir deklare, çektiği kontr veya sürkontr ise (ancak Yasa 19A1 veya 19B1’e aykırı bir hareket değilse) ve soldaki rakip hakem bir onarma belirlemeden konuşursa, bu konuşma ve sonraki tüm yasal konuşmalar geçerli olarak kalırlar. Kusurlu oyuncunun artırımın geri kalan kısmında pas geçmesi gerekiyorsa, sonraki turlarda yine pas geçmek zorundadır. Yasa 26B’deki çıkış kısıtlamaları uygulanmaz.

B. Onarmadan Önce Soldaki Rakip Konuşmamışsa

A bendi uygulanamadığında:

1. Yasa gereği pas geçmesi gereken bir oyuncunun verdiği bir deklare, çektiği kontr veya sürkontr iptal edilir.

2. Kusurlu oyuncu konuşmasını pas ile değiştirmelidir, artırım devam eder ve kusurlu tarafın her üyesi konuşma sırası her kendilerine geldiğinde pas geçmek zorundadır. Yasa 72C uygulanabilir. Yasa 26B’deki çıkış kısıtlamaları uygulanabilir.

YASA 38 – YEDİDEN YÜKSEK DEKLARE

A. Oynanmasına İzin Verilemez

Yediden yüksek bir kontratın oynanmasına asla izin verilemez.

B. Konuşma ve Sonraki Konuşmalar İptal Edilir

Yediden yüksek bir deklare sonraki konuşmalarla birlikte iptal edilir.

C. Kusurlu Taraf Pas Geçmelidir

Konuşma pas ile düzeltilir, eğer bitmediyse artırım devam eder ve kusurlu tarafın her üyesi konuşma sırası kendilerine her geldiğinde pas geçmek zorundadır.

D. Yasa 26B ve 72C’nin Devre Dışı Kalması

Yasa 72C uygulanabilir ve Yasa 26B’deki çıkış kısıtlamaları uygulanabilir. Ancak, kusurlu oyuncunun solundaki rakip, usulsüzlükten sonra ve bir onarma belirlenmeden önce konuşma yaparsa, bu yasalara başvurulmaz.

YASA 39 – SONUNCU PASTAN SONRAKİ KONUŞMA

A. Konuşmalar İptal Edilir

Artırımın sonuncu pasından sonra yapılan konuşmalar iptal edilir.

B. Defans Oyuncusunun Pası veya Oynayan Tarafın Herhangi Bir Konuşması

Eğer kusurlu oyuncunun solundaki rakip onarmadan önce bir konuşma yaparsa veya bu bir defans oyuncusunun pası veya gelecekteki deklaranın veya yerin bir konuşması ise, yaptırım uygulanmaz.

C. Defans Oyuncusunun Başka Eylemi

Eğer kusurlu oyuncunun solundaki rakip usulsüzlükten sonra bir konuşma yapmazsa ve bu usulsüzlük bir defans oyuncusunun deklaresi, kontru veya sürkontru ise Yasa 26B’deki çıkış kısıtlamaları uygulanabilir.

YASA 40 – ORTAKLIK ANLAŞMALARI

A. Oyuncuların Sistemsel Anlaşmaları

1. (a) Bir ortaklık tarafından sistem olarak benimsenen ortaklık anlaşmalarına, açıkça tartışılarak veya dolaylı olarak ortak deneyim ya da oyuncuların farkındalıklarına bağlı şekilde ulaşılabilir.

(b) Her ortaklık, ortaklık anlaşmalarını rakiplerinin bilgisine sunmakla yükümlüdür. Bunun biçimi Yetkili Federasyon tarafından belirlenir.

2. Bu tür anlaşmalardan ortağa ulaşan bilgi, o anki ele ait konuşma, oyun ve şartlardan ortaya çıkmak zorundadır. Her oyuncu, yasal artırımı ve görünen kartları -bu yasalardaki kısıtlamalara bağlı kalarak- dikkate alma hakkına sahiptir. Her oyuncu bu yasalar ile ayrıntılı olarak belirlenmiş izinli bilgiyi kullanma hakkına sahiptir (bkz. Yasa 73C)

3. Bir oyuncu, önceden bildirimde bulunmadan gizli ortaklık anlaşmasına dayalı olmamak koşuluyla herhangi bir konuşma veya oyunu yapabilir (bkz. Yasa 40C1).

4. Bir konuşma veya oyun tarzının ortaklık anlaşması kapsamındaki anlamı, ortaklığı oluşturan oyunculara bağlı olarak değişiklik gösteremez. (Bu kural, stil ve fikir yürütmeyi değil, yalnızca uygulanan yöntemi sınırlamaktadır.)

B. Özel Ortaklık Anlaşmaları

1. (a) İster açık, ister örtülü olsun ortaklar arası bir uzlaşma ortaklık anlaşmasıdır.

(b) Yetkili Federasyon, kendi takdiri ile bazı ortaklık anlaşmalarını “özel ortaklık anlaşması” olarak tanımlayabilir. Bir özel ortaklık anlaşması, Yetkili Federasyonun görüşüne göre, anlamı turnuvadaki kayda değer sayıdaki oyuncu için kolayca anlaşılamayabilecek veya tahmin edilemeyebilecek anlaşmadır.

(c) Yetkili Federasyon aksine karar vermedikçe, bir konvansiyon, yapay anlamı olan herhangi bir konuşma gibi, diğer uzlaşma ve uygulamalarla birlikte özel ortaklık anlaşmalarını oluşturur.

2. (a) Yetkili Federasyon:

(i) Herhangi bir özel ortaklık anlaşmasına izin verme, yasaklama veya şartlı izin verme hakkına hiçbir kısıtlama olmaksızın sahiptir.

(ii) Ortaklık anlaşmalarının ön açıklaması olarak detaylı ya da detaysız bir konvansiyon kartını şart koşabilir ve bunun kullanımını düzenleyebilir.

(iii) Alert prosedürü yayınlayabilir ve/veya ortaklık anlaşmalarının açıklanması için başka yöntemler belirleyebilir.

(iv) Bir ortaklığın, rakibin yol açtığı bir kural ihlali sonrasında, artırma ve oyun esnasındaki anlaşmalarında değişiklik yapmasını yasaklayabilir.

(v) Yapay konuşmalarda psişik yapılmasını kısıtlayabilir.

(b) Yetkili Federasyon aksine karar almadıkça, bir oyuncu artırım süreci başladıktan oyun sona erene kadar kendi konvansiyon kartını inceleyemez, ancak (yalnızca) deklaran taraf oyuncuları sadece Belirginleştirme Sürecinde kendi konvansiyon kartlarına bakabilirler.

(c) Yetkili Federasyon aksine karar almadıkça, bir oyuncu rakiplerin konvansiyon kartını aşağıdaki durumlarda inceleyebilir:

(i) Artırım başlamadan önce,

(ii) Belirginleştirme Süreci esnasında,

(iii) Artırım ve oyun sürecinde, sadece konuşma veya oynama sırası kendisindeyken.

(iv) Bir rakibin Yasa 20F çerçevesinde istemiş olduğu bir açıklama üzerine, ortağının konuşma veya oyun tarzının önemini doğru bir şekilde açıklamak amacıyla.

(d) Yetkili Federasyon tarafından izin verilmediği takdirde, bir oyuncu, artırma ve oyun süreci esnasında bellek, hesaplama becerisi veya oyun tekniğini güçlendirecek destek alamaz.

3. (a) Bir tarafın, rakiplerinin bir konuşma veya oyunu bu yasaların gerektirdiği şekilde açıklamaktaki eksikliği nedeniyle zarara uğraması halinde ayarlı skor ile onarma yapılır.

(b) Ortaklık anlaşmalarının açıklanması kuralını yinelenen şekilde ihlal eden ortaklıklara cezai yaptırım uygulanabilir.

4. Bir taraf, rakiplerinin oynanan turnuvanın kurallarına aykırı özel bir ortaklık anlaşması kullanması nedeni ile zarara uğrarsa ayarlı skor atanmalıdır. Bu kurallara aykırılık yöntemsel cezaya tabi olabilir.

5. (a) Bir oyuncu rakiplerin isteği üzerine ortağının konuşma veya oyunun anlamını açıklarken ortaklık uzlaşmaları ve ortaklık deneyimince kendisinde oluşan tüm özel bilgileri açıklamalıdır, ancak briç oyuncularınca genel olarak bilinen konularda kendi bilgi ve deneyimine bağlı çıkarımları açıklamak zorunda değildir.

(b) Hakem, rakiplerinin seçimi için önemli bir bilginin açıklama sırasında verilmemesi ve bundan zarar görülmesi halinde skoru ayarlar.

C. Sistemden Sapma ve Psişik Aksiyon

1. Bir oyuncunun kendi tarafınca önceden ilan edilmiş anlaşmasından sapması, ancak ortağının bu sapmadan haberi olması için rakiplerden daha fazla nedeninin olmadığı kesinse mümkün olabilir. (Ancak bkz yukarıdaki B2(a)(v) maddesi.) Tekrar eden sapmalar örtülü anlaşmaya dönüşerek ortaklığın yöntemlerinin bir parçası halini alır ve sistemlerin açıklamasını düzenleyen kurallara göre açıklanmak zorundadır. Hakem açıklanmamış bilginin rakiplere zarar verdiğine hükmederse skoru ayarlar ve yöntemsel ceza verebilir.

2. Yukarıda C1 maddesinde belirtilen durum hariç, hiçbir oyuncu sistemden saptığını rakiplerine açıklamak zorunda değildir.

YASA 41 – OYUNUN BAŞLAMASI

A. Kapalı Atak

Bir deklare, kontr veya sürkontru sıralı üç pas takip ettikten sonra, deklaran olması gereken oyuncunun solundaki defans oyuncusu kapalı9 olarak atak eder. Kapalı atak sadece usulsüzlükten sonra hakemin talimatı üzerine geri alınabilir, (Bkz. Yasa 47E ve 54) geri alınan kart defans oyuncusunun eline geri konmak zorundadır.

B. Artırımın Tekrar Edilmesi Ve Sorular

Atak kartı açılmadan önce, atak eden oyuncunun ortağı ve deklaran olması gereken oyuncu (ancak yer olması gereken oyuncu değil) artırımın tekrar edilmesini veya bir rakibinin konuşmasının açıklanmasını isteyebilir. (bkz. Yasa 20F2 ve 20F3) Deklaran10 veya her bir defans oyuncusu, bir kart oynama sırası ilk kendilerine geldiğinde, artırımın tekrar edilmesini isteyebilir; bu hak oyuncu bir kart oynadığında sonra erer. Defans oyuncuları (Yasa 16’ya tabi olarak) ve deklaran, her biri oynama sırası kendisinde11 iken oyun süreci boyunca açıklama talep etme haklarını korurlar.

C. Atağın Gösterilmesi

Açıklama Evresini takiben, atağın yüzü çevrilir, oyun süreci geri dönülmez bir şekilde başlar ve yerin eli açılır (sırasız yüzü açık bir atak varsa Yasa 54A). Konuşmaların tekrarlatılmasının zamanı geçtikten sonra (bkz. yukarıda B), deklaran veya her bir defans oyuncusu, oynama sırası kendisinde iken, kontratın ne olduğunun ve kontr veya sürkontr atılıp atılmadığının kendisine bildirilmesi hakkına sahiptir ancak bu oyuncu, kontr veya sürkontru kimin attığını soramaz.

D. Yerin Eli

Atak kartı açıldıktan sonra, yer elini, renklere göre ayrılmış, kartlar büyüklüklerine göre sıralanmış, en küçük kart deklarana yakın olacak şekilde uzunlamasına deklaranı işaret eden ayrı sütunlar halinde, kozlar yerin sağına gelecek biçimde masanın üzerine kendi önüne yayar. Deklaran hem kendi hem de yerin elini oynar.

YASA 42 – YERİN HAKLARI

A. Mutlak Haklar

1. Yer, hakemin önünde, olay veya Yasa ile ilgili bilgi verme hakkına sahiptir.

2. Kazanılmış ve kaybedilmiş lövelerin sayısını takip edebilir.

3. Yerin kartlarını deklaranın yönergesi doğrultusunda onun görevlisi olarak oynar ve yerin oynanan renge uymasını sağlar. (Eğer yer bir kartın oynanmasını önermişse bkz. Yasa 45F.)

B. Sınırlanmış Haklar

Yer diğer haklarını Yasa 43’de belirtilen sınırlamalara tabi olarak kullanabilir.

1. Yer deklarana bir lövede renge uymadığı zaman çıkılan renkte kartı olup olmadığını sorabilir. (Ancak defans oyuncusuna soramaz.)

2. Herhangi bir usulsüzlüğü önlemeye çalışabilir.

3. Gerçekleşmiş herhangi bir usulsüzlüğe, sadece elin oynanması tamamlandıktan sonra dikkat çekebilir.

YASA 43 – YER ÜZERİNDEKİ KISITLAMALAR

Yasa 42’de belirtilenler dışında:

A. Yer Üzerindeki Kısıtlamalar

1. (a) Usulsüzlüğe başka bir oyuncu tarafından dikkat çekilmedikçe, yer oyun esnasında hakem çağırma girişiminde bulunmamalıdır.

(b) Yer oyun esnasında bir usulsüzlüğe dikkat çekemez.

(c) Yer oyuna katılmamalıdır veya oyun hakkında deklaranla hiçbir iletişimde bulunmamalıdır.

2. (a) Yer deklaranla ellerini değiştiremez.

(b) Yer deklaranın eli oynamasını izlemek için yerinden kalkamaz.

(c) Yer, herhangi bir defans oyuncusunun elindeki bir kartın yüzüne bakamaz.

3. Defans oyuncusu Yer’e elini gösteremez.

B. İhlal Gerçekleşirse

1. Yer bundan önceki A1 ve A2 bentlerinde sayılan kısıtlamaların ihlali halinde Yasa 90 hükümlerince cezalandırılabilir.

2. Eğer yer, bundan önceki A2 bendinde sayılan kısıtlamaları ihlal ettikten sonra:

(a) deklaranı yanlış elden çıkış yapmaması hakkında uyarırsa, herhangi bir defans oyuncusu deklaranın çıkış yapacağı eli seçebilir.

(b) elinden oynadığı bir kartın rönons teşkil edip etmediğini deklarana ilk kez kendisi sorarsa, deklaran oynadığı kart yasadışı ise doğru kartla düzeltmek zorundadır ve Yasa 64’de öngörülen hükümler rönons resmileşmiş gibi uygulanır.

3. Eğer Yer, yukarıdaki A2 bendinde sayılan kısıtlamaları ihlal eder ve daha sonra bir defans oyuncusunun kural ihlaline ilk kez dikkat çekerse, o an için herhangi bir onarma uygulanmaz. Oyun bittikten sonra, defans tarafı, kendi gerçekleştirmiş olduğu ihlalden dolayı kazanç sağlamışsa, Hakem, bu kazancın ortadan kalkacağı şekilde defans için ayarlı skor uygular. Deklaran tarafı için ise masa skoru geçerli kalır.

YASA 44 – OYUNUN SIRA VE YÖNTEMİ

A. Löveye Çıkış

Löveye çıkış yapacak oyuncu elindeki herhangi bir kartı oynayabilir. (Kendi tarafınca işlenen bir usulsüzlükten sonra kısıtlamaya tabi olmadıkça.)

B. Löveye Daha Sonra Oynanan Kartlar

Çıkıştan sonra, diğer her oyuncu sırayla bir kart oynar ve bu şekilde oynanan dört kart bir löve oluşturur. (Kartların oynanma biçimi ve lövelerin düzenlenmesi için sırasıyla bkz. Yasa 45 ve Yasa 65.)

C. Renge Uyma Gerekliliği

Bir löveye kart oynarken, her oyuncu eğer mümkünse renge uymak zorundadır. Bu yükümlülük bu Yasaların diğer tüm gereklerinden önce gelir.

D. Renge Uyma Olanaksızlığı

Eğer renge uyamıyorsa, bir oyuncu herhangi bir kartı oynayabilir (kendi tarafınca işlenen bir usulsüzlükten sonra kısıtlamaya tabi olmadıkça).

E. Koz İçeren Löveler

Koz içeren bir löveyi en yüksek kozu veren oyuncu kazanır.

F. Koz İçermeyen Löveler

Koz içermeyen bir löveyi çıkılan renkten en yüksek kartı veren oyuncu kazanır.

G. İlk Löveden Sonraki Lövelere Çıkış

Löveyi kazanmış olan oyuncunun elinden sonraki löveye çıkış yapılır.

YASA 45 – OYNANMIŞ KART

A. Elden Kart Oynamak

Yer hariç her oyuncu kartını elinden çıkarıp masanın üzerine hemen kendi önüne yüzü yukarı12 gelecek şekilde koyarak oynar.

B. Yerden Kart Oynamak

Deklaran kartın adını söyleyerek yerden kart oynar, bundan sonra yer o kartı alır ve masanın üzerine yüzü yukarı gelecek şekilde koyar. Yerin elinden kart oynarken deklaran, eğer gerekirse, istediği kartı kendisi alabilir.

C. Oynanmış Sayılan Kart

1. Bir defans oyuncusunun, yüzünü ortağının görebileceği biçimde tuttuğu kart, o löveye oynanmış sayılır. (Eğer defans oyuncusu o anki löveye daha önce yasal bir kart oynamışsa, bkz. Yasa 45E.)

2. Deklaran elden belirli bir kartı oynamış sayılır, eğer bu kart:

a) yüzü açık biçimde, masaya değer veya neredeyse değer şekilde tutulduysa veya

b) oynandığını işaret eder bir şekilde tutulduysa.

3. Deklaranın, yeri düzenleme amacı dışında veya dokunulan kart ya da kartların altındaki veya üstündeki bir karta ulaşma amacı dışında, bilerek dokunduğu bir Yer kartı oynanır.

4. (a) Bir oyuncunun, sözle veya başka herhangi bir biçimde belirttiği kart oynamak zorundadır. (ancak bkz. Yasa 47.)

(b) Kendi elinden veya Yerden bir kart oynanmadan önce, deklaran, istemsiz olarak belirtmiş olduğu bir kartı değiştirebilir. Belirtilen kartın değiştirilme sebebi dil sürçmesi olabilir, fakat konsantrasyon kaybı veya durumun yeniden değerlendirilmesi olamaz. Deklaranın istemsiz belirttiği kartın üzerine yasal bir kart oynamış olan defans oyuncusu, değişiklik yapıldıktan sonra, ilk oynadığı kartı geri alıp yerine başka bir kart oynayabilir (bkz. Yasalar 47D ve 16C1.

5. Majör veya minör bir cezalı kart oynanmak zorunda olabilir (bkz. Yasa 50).

D. Yerin Deklaran Tarafından Belirtilmeyen Bir Kartı Oynaması

1. Eğer Yer, deklaranın söylemediği bir kartı oynanmış konuma getirirse, bu kart, her iki taraf ta bir sonraki löveye kart oynamadan önce buna dikkat çekilirse geri alınmak zorundadır ve bir defans oyuncusu yanlışlıktan sonra ancak buna dikkat çekilmeden önce oynadığı kartı eline geri alıp bir başkasıyla değiştirebilir; eğer deklaranın sağındaki rakip oynadığı kartı değiştirirse, deklaran o löveye sonradan oynadığı kartı geri alabilir. (Bkz. Yasa 16C.)

2. Yer’in hatalı olarak oynadığı kartın değiştirilmesi için geç kalınmış ise (bkz. yukarıdaki paragraf), oyun, o löve veya daha sonraki lövelerde oynanan kartlar değiştirilmeksizin, normal olarak devam eder. Hatalı olarak oynanmış kart, o lövede oynanan ilk kart idi ise, bu durumda o kartın rengine uymamış olmak bir rönons oluşturabilir. (Bkz. Yasalar 64A, 64B7 ve 64C.) Yer’in yanlışlıkla oynadığı kart, o an devam etmekte olan bir löveye verilen kart ise ve Yer bu şekilde rönons yapmış olursa, Yasa 64B3 ve 64C geçerlidir.

E. Löveye Oynanan Beşinci Kart

1. Bir defans oyuncusunun bir löveye oynadığı beşinci kart, Yasa 50 hükmünce cezalı karta dönüşür, ancak hakem bu kartın çıkılmış olduğuna karar verirse Yasa 53 veya 56 uygulanır.

2. Deklaran kendi veya yerin elinden bir löveye beşinci kartı oynandığında, hakem bu kartın çıkılmış olmadığına karar verirse bu kart başka bir onarma olmaksızın ele geri döner, aksi halde Yasa 55 uygulanır.

F. Yer Bir Kart İşaret Eder

Yer, elini yere açtıktan sonra, deklaranın yönergesi olmaksızın herhangi bir karta dokunamaz veya işaret edemez. (Düzenleme amacı hariç.) Eğer yaparsa, hakem derhal çağrılmalı ve olay hakkında bilgilendirilmelidir. Oyun devam eder. Oyun sonunda hakem yerin deklarana bir oyun önerdiğine ve defansın önerilen oyun ile zarara uğradığına karar verirse ayarlı bir skor atar.

G. Löveyi Kapatma

Dört oyuncu da löveye kart verinceye kadar hiçbir oyuncu kendi kartını kapatmamalıdır.

YASA 46 – YERDEN OYNANACAK KARTIN EKSİK VEYA GEÇERSİZ TANIMLANMASI

A. Yerin Kartını Belirtmenin Doğru Biçimi

Yerden oynanacak kartı tanımlarken, deklaran istediği kartın hem rengini hem de derecesini açıkça belirtmelidir.

B. Eksik veya Geçersiz Tanımlama

Deklaranın yerden oynanacak kart için eksik veya geçersiz tanımlama yapması durumunda, aşağıdaki kısıtlamalar uygulanır (deklaranın değişik niyetinin kesin olduğu durumlar istisnadır):

1. (a) Eğer deklaran, yerden oynarken, “büyük” veya benzer anlamlı kelimeler kullanırsa, en büyük kartı tanımlamış sayılır.

(b) Eğer yerin ‘kazan’masını isterse, löveyi kazanacağı bilinen en küçük kartı tanımlamış sayılır.

(c) Eğer “küçük” veya benzer anlamlı kelimeler ile çağrı yaparsa, en küçük kartı tanımlamış sayılır.

2. Eğer deklaran rengi belirtir ancak dereceyi belirtmezse, belirtilen rengin en küçük kartını çağırmış sayılır.

3. Eğer deklaran bir derece belirtir ancak renk belirtmezse:

(a) Çıkışta deklaran yerin bir önceki löveyi kazandığı renge, o renkte belirtilen derecede bir kart bulunması koşuluyla, devam etmiş sayılır.

(b) Tüm diğer durumlarda, deklaran yerden, belirtilen derecede bir kartı yasal olarak oynayabiliyorsa oynamak zorundadır; ancak yasal olarak oynanabilecek böyle iki veya daha fazla kart varsa, deklaran hangisini istediğini belirtmek zorundadır.

4. Eğer deklaran yerde olmayan bir kartı tanımlarsa, çağrı yok sayılır ve deklaran herhangi bir yasal kartı belirtebilir.

5. Eğer deklaran renk veya derece belirtmeksizin bir kartın oynanmasını isterse (örneğin, “herhangi bir şey oyna’’ veya benzer anlamlı kelimeler söyleyerek) herhangi bir defans oyuncusu yerden oynanacak kartı belirtebilir.

YASA 47 – OYNANAN KARTIN GERİ ALINMASI

A. Onarma Esnasında

Oynanmış bir kart bir usulsüzlükten sonraki onarmayı yerine getirmek için geri alınabilir (ancak bir defans oyuncusunun geri alınmış kartı cezalı karta dönüşebilir, bkz. Yasa 49).

B. Yasalara Aykırı Bir Oyunu Düzeltmek İçin

Oynanmış bir kart yasadışı bir oyunu düzeltmek için geri alınabilir. (Defans oyuncuları için bu Yasanın aksini söylediği durumlar dışında bkz. Yasa 49 – cezalı kart.) Eşzamanlı oyun için bkz. Yasa 58.

C. İstemsiz Çağrıyı Değiştirmek İçin

Oynanmış kart Yasa 45C4(b) bendinin izin verdiği çağrı değişiklikleri durumunda geri alınabilir ve herhangi bir onarma olmaksızın ele geri döner.

D. Rakibin Oynadığı Kartı Değiştirmesini Takiben

Rakibin oynadığı kartı değiştirmesinden sonra, oynanmış bir kart geri alınabilir ve yerine başka bir kart herhangi bir onarma olmaksızın oynanabilir (Yasa 16C ve Yasa 62C2 uygulanabilir.)

E. Yanlış Bilgiye Dayanarak Oynanan Kartın Değiştirilmesi

1. Sırasız bir çıkış (veya bir kartın oynanması), çıkış yapan oyuncu çıkış sırasının kendisinde olduğu konusunda rakipleri tarafından yanlış bilgilendirilmişse herhangi bir yaptırım olmaksızın geri alınabilir. (Bkz. Yasa 16C.) Bu durumda yapılan bir çıkış veya oyun, soldaki rakip tarafından kabul edilemez ve Yasa 63A1geçerli değildir.

2. (a) Bir oyuncu bir rakibinin konuşması veya oyununun yanlış açıklanması sebebiyle ve düzeltilmiş bir açıklamadan önce oynadığı bir kartı, sadece o löveye daha sonra başka kart oynanmamışsa herhangi bir onarma olmaksızın geri alabilir. (Bkz. Yasa 16C) Yer herhangi bir kartını gösterdikten sonra atak geri alınamaz.

(b) Önceki (a) bendine göre, bir oyunu düzeltme olanağı kalmadığında, hakem ayarlı skor verebilir.

F. Diğer Düzeltmeler

1. Yasa 53B’ye göre bir kart geri alınabilir.

2. Bu Yasanın izin verdikleri haricinde oynanmış bir kart geri alınamaz.

YASA 48 – DEKLARANIN KARTLARININ GÖRÜNMESİ

A. Deklaran Bir Kartını Gösterir

Deklaranın bir kartını göstermesi kısıtlamaya tabi değildir (ancak bkz. Yasa 45C2) ve deklaranın veya yerin eline ait hiçbir kart, cezalı karta dönüşmez. Deklaran kazayla düşürdüğü hiçbir kartı oynamak zorunda değildir.

B. Deklaran Kartlarını Gösterir

1. Deklaran sırasız ataktan sonra kartlarını gösterdiğinde, Yasa 54 uygulanır.

2. Deklaran sırasız çıkışın hemen sonrası hariç başka herhangi bir zaman kartlarını gösterirse, löve talebi veya terkinde bulunmuş sayılabilir (löve terki ya da talebinde bulunmadığı açık değilse) ve Yasa 68 uygulanır.

YASA 49 – DEFANS OYUNCUSUNUN KARTLARININ GÖRÜNMESİ

Yasanın uygulanması (örneğin bkz. Yasa 47E) veya oyunun normal seyri haricinde, bir defans oyuncusunun kartı yüzünü partnerinin görmesi olası bir pozisyona geldiğinde veya bir defans oyuncusu bir kartın elinde olduğunu belirttiğinde, bu kartlar cezalı karta dönüşür (Yasa 50); ancak bir defans oyuncusu halen oynanmakta olan tamamlanmamış bir löve hakkında bir beyanda bulunursa ve defans oyuncusunun löve terkine ortağının itirazı durumunda bkz. Yasa 68B2.

YASA 50 – CEZALI KARTIN DURUMU

Bir defans oyuncusu tarafından vaktinden önce gösterilen bir kart (ancak çıkılmayan, bkz. Yasa 57) hakem aksini belirtmedikçe cezalı karttır. (Yasa 49 ve Yasa 72C uygulanabilir.)

A. Cezalı Kart Açık Durur

Bir onarma seçilinceye kadar cezalı kart, kime aitse masanın üstünde hemen o oyuncunun önünde yüzü açık olarak bırakılmalıdır.

B. Majör veya Minör Cezalı Kart

Kasıtsız olarak gösterilen ve onör derecesinin altında tek bir kart (bir löveye iki kart oynanması veya bir kartı yanlışlıkla düşürmede olduğu gibi) minör cezalı karta dönüşür. Onör derecesinde herhangi bir kart veya oynamak maksadıyla gösterilen her kart (örneğin sırasız atak veya rönons yapılması ve daha sonra düzeltilmesinde olduğu gibi), majör cezalı karta dönüşür; bir defans oyuncusunun iki veya daha fazla cezalı kartı olduğunda, bütün bu kartlar majör cezalı karta dönüşür.

C. Minör Cezalı Kartın Durumu

Bir defans oyuncusunun bir minör cezalı kartı varken, cezalı kartı oynayıncaya kadar, aynı renkten onör derecesinin altında hiçbir kartı oynayamaz, ancak, bir onör kartı oynayabilir. Kusurlu oyuncunun ortağı çıkış kısıtlamasına tabi değildir, ancak cezalı kartın görülmesi yoluyla edinilen bilgiler, izinsiz bilgidir. (Ancak bkz. aşağıdaki E bendi.)

D. Majör Cezalı Kartın Durumu

Bir defans oyuncusunun majör cezalı kartı varsa hem kusurlu oyuncunun kendisi hem de ortağı kısıtlama altındadır. Kusurlu oyuncu için oynama sırası her kendisine geldiğinde, ortağı ise çıkış yapacağı her zaman kısıtlamaya tabi tutulabilir.

1. (a) Aşağıdaki (b) bendinde belirtilen durum dışında, bir majör cezalı kart ister çıkışta, renge uyarken, defos yaparken veya çakarken olsun ilk yasal fırsatta oynanmak zorundadır. Bir defans oyuncusunun yasal olarak oynayabileceği iki ya da daha fazla cezalı kartı varsa deklaran hangisinin oynanacağını belirtir.

(b) Renge uyma veya bir çıkış veya oyun kısıtlamasını yerine getirme zorunluluğu, bir majör cezalı kartı oynama zorunluluğundan önce gelir, ancak cezalı kart masanın üstünde yüzü açık olarak bırakılmak ve bir sonraki yasal fırsatta oynanmak zorundadır.

2. Çıkış sırası partnerinin bir majör cezalı kartı bulunan bir defans oyuncusuna geldiğinde, deklaran aşağıdaki seçeneklerden hangisini seçtiğini belirtinceye kadar çıkış yapamaz (eğer defans oyuncusu zamanından önce çıkış yaparsa, Yasa 49’a göre yaptırım uygulanabilir). Deklaran aşağıdakilerden birini seçebilir:

(a) Defans oyuncusundan cezalı kartın rengini çıkmasını istemek13 veya çıkış kendisinde kaldığı müddetçe o rengi çıkmasını yasaklamak (iki veya daha fazla cezalı kart için, bkz. Yasa 51); eğer deklaran bu seçeneği uygularsa, kart artık cezalı kart olmaktan çıkar ve ait olduğu ele geri konur.

(b) Bir çıkışı istememek veya yasaklamamak, bu durumda defans oyuncusu herhangi bir kartı çıkabilir; cezalı kart masa üzerinde cezalı kart14 olarak kalır. Bu seçenek seçildiğinde, cezalı kart cezalı olarak kaldığı sürece Yasa 50D uygulanmaya devam eder.

E. Cezalı Karttan Edinilen Bilgi

1. Cezalı karttan edinilen bilgi ve o kartın oynanması zorunluluğu bilgisi, cezalı kart masada açık olarak kaldığı sürece bütün oyuncular için izinli bir bilgidir.

2. Cezalı kartın, Yasa 50D2(a) kapsamında, ele geri konmasından gelen bilgi, bu cezalı karta sahip oyuncunun ortağı için izinsizdir (bkz. Yasa 16C), ama deklaran için izinlidir.

3. Bir cezalı kartın oynanmasından sonra, bu kartın cezalı hale gelmesine yol açan koşullara ilişkin bilgi, cezalı karta sahip oyuncunun ortağı için izinsizdir (henüz oynanmamış durumdaki bir cezalı kart için bkz. yukarıdaki E1 maddesi).

4. E1 maddesinin uygulanmasından sonra, Eğer hakem oyunun sonunda, görünen kartın kusursuz tarafa zarar veren (bkz Yasa 12B1) bir bilgiyi ilettiğine karar verirse ayarlı bir skor atamalıdır. Hakem, ayarlı skoru belirlerken, cezalı kart(lar)ın söz konusu olmadığı şartlar çerçevesinde gerçekleşebilecek olası sonuca en yakın duruma ulaşmayı hedefler.

YASA 51 – İKİ VEYA DAHA FAZLA CEZALI KART

A. Sıra Kusurlu Oyuncuda İse

Sıra kendisinde olan bir defans oyuncusu yasal olarak oynanabilecek iki veya daha fazla cezalı karta sahipse, o lövede hangisinin oynanacağını deklaran belirtir.

B. Kusurlu Oyuncunun Ortağının Çıkışı

1. (a) Bir defans oyuncusunun bir renkten iki veya daha fazla cezalı kartı varken, deklaran defans oyuncusunun ortağının o rengi çıkmasını isterse15 o renkteki kartlar artık cezalı kart olmaktan çıkarlar ve ait oldukları ele geri konulurlar; defans oyuncusu o löveye herhangi bir yasal kartı oynayabilir.

(b) Bir defans oyuncusunun bir renkten iki veya daha fazla cezalı kartı varken, deklaran defans oyuncusunun ortağının o rengi çıkmasını yasaklarsa, defans oyuncusu o renkteki her cezalı kartı eline geri koyar ve löveye herhangi bir yasal kartı oynayabilir. Eli başka bir oyuncu kazanana kadar çıkış kısıtlaması devam eder.

2. (a) Bir defans oyuncusunun birden çok renkte cezalı kartı varken [bkz. Yasa 50D2(a)] ve çıkış sırası ortağında iken deklaran defans oyuncusunun ortağından defans oyuncusunun cezalı kartlarının bulunduğu renklerden birini çıkmasını isteyebilir (ancak bundan önceki B1(a) bendi uygulanır).

(b) Bir defans oyuncusunun birden çok renkte cezalı kartı varken ve çıkış sırası ortağında iken, deklaran defans oyuncusunun ortağının bu renklerin bir veya daha fazlasını çıkmasını yasaklayabilir; ancak bunun üzerine defans oyuncusu deklaranın yasakladığı her renkteki bütün cezalı kartlarını eline geri koyar ve löveye herhangi bir yasal kartı oynayabilir. Eli başka bir oyuncu kazanana kadar çıkış kısıtlaması devam eder.

(c) Bir defans oyuncusunun birden çok renkte cezalı kartı varken ve çıkış sırası ortağında iken, deklaran herhangi bir rengin çıkılmasını isteme veya yasaklama hakkını kullanmamayı tercih edebilir. Bu durumda defans oyuncusunun ortağı herhangi yasal bir kartı çıkabilir ve tüm cezalı kartlar masa üzerinde yüzleri açık şekilde kalır.16 Deklaranın bu seçeneği tercih etmesi halinde, cezalı kartlar masada kaldığı sürece Yasalar 50 ve 51 geçerli olacaktır.

YASA 52 – CEZALI KARTI ÇIKMAMA VEYA OYNAMAMA

A. Defans Oyuncusu Cezalı Kartı Oynamaz

Bir defans oyuncusu bir cezalı kartı Yasa 50 veya 51’e göre çıkmaz veya oynamazsa, oynamış olduğu diğer herhangi bir kartı, kendi inisiyatifiyle, geri alamaz.

B. Defans Oyuncusu Başka Bir Kartı Oynar

1. (a) Bir defans oyuncusu, Yasalar hükmünce bir cezalı kartı oynamak zorunda olmasına rağmen başka bir kart çıkar veya oynarsa, deklaran bu çıkış veya oyunu kabul edebilir.

(b) Deklaran, bundan sonra kendi elinden veya yerden bir kart oynarsa bu çıkış veya oyunu kabul etmek zorundadır.

(c) Oynanmış kart bundan önceki (a) veya (b) bentlerine göre kabul edilirse, oynanmayan her cezalı kart cezalı kart olarak kalır.

2. Deklaran defans oyuncusundan yasaya aykırı olarak oynanan veya çıkılan kartını kabul etmezse, defans oyuncusu bu kartı cezalı kart ile değiştirmek zorundadır. Defans oyuncusu tarafından usulsüzlüğü işlerken yasaya aykırı biçimde çıkılan veya oynanan her kart majör cezalı karta dönüşür.

YASA 53 – SIRASIZ ÇIKIŞIN KABUL EDİLMESİ

A. Sırasız Çıkışın Doğru Çıkış Olarak İşlem Görmesi

On üçüncü löve öncesinde17, yüzü açık olarak yapılan her sırasız çıkış doğru çıkış olarak işlem görebilir (ancak bkz. 47E1). Deklaran veya herhangi bir defans oyuncusu, duruma göre, sırasız çıkışı kabul ederse (bu amaca yönelik bir beyanda bulunarak), veya sırasız çıkıştan sonra sıradaki oyuncu bu çıkışa bir kart oynarsa (ancak bkz. B) bu çıkış doğru çıkış halini alır. Böyle bir kabul veya oyun yoksa hakem çıkışın doğru elden yapılmasını isteyecektir. (bkz. Yasa 47B)

B. Usulsüz Çıkıştan Sonra Doğru Çıkış Yapılması

Yasa 53A’da dikkate alınarak, doğru çıkış sırası sırasız çıkış yapan oyuncunun rakiplerinden birinde ise bu rakip, oynadığı kart usulsüz çıkışa verilmiş bir kart sayılmaksızın aykırılığın gerçekleştiği löveye doğru çıkışı yapabilir. Böyle bir olay olduğunda, doğru çıkış geçerli kalır ve bu löveye yanlışlıkla oynanan bütün kartlar geri alınabilir, ancak Yasa 16C uygulanır.

C. Deklaranın Usulsüz Çıkışına Yanlış Defans Oyuncusu Kart Oynar

Eğer deklaran herhangi bir lövede kendi elinden veya yerden sırasız çıkış yaparsa, ve eğer sırasız çıkış yapılan elin sağındaki defans oyuncusu deklaranın usulsüz çıkışı üzerine kart oynarsa (ancak bkz. B) çıkış geçerli kalır ve Yasa 57 uygulanır.

YASA 54 – YÜZÜ AÇIK SIRASIZ ATAK

Sırasız bir atağın yüzü açıldığında ve kusurlu oyuncunun ortağı yüzü kapalı atak ettiğinde, hakem yüzü kapalı atağın geri alınmasını ister. Bununla beraber:

A. Deklaran Elini Yere Açar

Yüzü açık sırasız ataktan sonra, deklaran elini yere açabilir ve yer olur. Eğer deklaran elini yere açmaya başlar ve bunu yaparken bir veya daha fazla kartını gösterirse, bütün elini yere açmak zorundadır. Yer deklaran olur.

B. Deklaran Atağı Kabul Eder

Bir defans oyuncusu yüzü açık sırasız atak yaptığında deklaran Yasa 53’de öngörüldüğü gibi usulsüz çıkışı kabul edebilir ve yer Yasa 41 hükümlerine göre elini yere açar.

1. O löveye ikinci kart deklaranın elinden oynanır.

2. Eğer deklaran löveye ikinci kartı yerden oynarsa, yerin kartı bir rönonsun düzeltilmesi dışında geri alınamaz.

C. Deklaran Atağı Kabul Etmek Zorundadır

Eğer deklaran yerin kartlarından herhangi birini görmüş olabilecek durumda ise (yerin artırım sırasında göstermiş olabileceği ve dolayısıyla Yasa 24’e tabi olan kartlar hariç) atağı kabul etmek zorundadır ve artırmaya göre deklaran olması gereken oyuncu, deklaran olur.

D. Deklaran Atağı Geri Çevirir

Deklaran defans oyuncusundan yüzü görünen sırasız atağını geri almasını isteyebilir. Bu durumda geri alınan kart majör cezalı kart olur ve Yasa 50D uygulanır.

E. Yanlış Tarafın Atağı

Oynayan tarafın bir üyesi bir atak yapmaya çalışırsa Yasa 24 uygulanır.

YASA 55- DEKLARANIN SIRASIZ ÇIKIŞI

A. Deklaranın Çıkışı Kabul Edilir

Deklaran kendisinin veya yerin elinden sırasız çıkış yapmışsa, herhangi bir defans oyuncusu Yasa 53’te öngörüldüğü gibi çıkışı kabul edebilir veya geri alınmasını isteyebilir. (Yanlış bilgilendirmeden sonra, bkz. Yasa 47E1.) Defans oyuncuları farklı seçimler yaparlarsa sıradaki defans oyuncusunun seçimi geçerli olur.

B. Deklaranın Çıkışı Geri Alması İstenir

1. Eğer deklaran çıkış sırası bir defans oyuncusunda iken kendisinin veya yerin elinden çıkış yapmışsa ve Yasa 55A uyarınca çıkışı geri alması istenirse, deklaran hatalı çıkılan kartı ait olduğu ele geri koyar. Başka bir onarma yoktur.

2. Eğer deklaran çıkış sırası kendisinin veya yerin elindeyken yanlış elden çıkış yapmışsa ve Yasa 55A uyarınca çıkışı geri alması istenirse, hatalı çıkılan kartı geri alır. Deklaran doğru elden çıkış yapmak zorundadır.

C. Deklaran Bilgi Edinmiş Olabilir

Deklaran kendi yasa ihlali dolayısıyla elde ettiği bilgiye dayandırmış olabileceği bir oyun biçimini tercih ettiğinde, Yasa 16 uygulanır.

YASA 56 – DEFANS OYUNCUSUNUN SIRASIZ ÇIKIŞI

Defans oyuncusunun sırasız çıktığı kart yüzü açık oynandığında, deklaran:

A. Yasa 53 uyarınca öngörülen şekilde sırasız çıkışı kabul edebilr, veya

B. Defans oyuncusundan sırasız çıkışını geri almasını isteyebilir. Geri alınan kart majör cezalı kart haline gelir ve Yasa 50D geçerlidir.

YASA 57 – ZAMANINDAN ÖNCE ÇIKIŞ VEYA OYUN

A. Zamanından Önce Oyun veya Sonraki Löveye Çıkış

Bir defans oyuncusu, ortağı o löveye kart oynamadan önce sırasız olarak kart oynadığında veya bir sonraki löveye çıkış yaptığında, bu şekilde çıkılan veya oynanan kart majör cezalı karta dönüşür ve deklaran aşağıdaki seçeneklerden birini seçer. Deklaran:

1. Kusurlu oyuncunun ortağından oynanan renkteki en büyük kartını oynamasını isteyebilir veya

2. Kusurlu oyuncunun ortağından oynanan renkteki en küçük kartını oynamasını isteyebilir veya

3. Kusurlu oyuncunun ortağının, deklaran tarafından belirtilecek başka bir rengi oynamasını isteyebilir veya

4. Kusurlu oyuncunun ortağının, deklaran tarafından belirtilecek başka bir renkten bir kart oynamasını yasaklayabilir.

B. Kusurlu Oyuncunun Ortağı Düzeltmeyi Yerine Getirememektedir

Kusurlu oyuncunun ortağı deklaranın seçtiği düzeltmeyi yerine getiremediğinde (bkz yukarıdaki A bendi), Yasa 59 uyarınca herhangi bir kartı oynayabilir.

C. Deklaran veya Yer Oynadı İse

1. Eğer deklaran her iki elden de oynamış durumda ise, defans oyuncusunun ortağından önce oynaması herhangi bir onarmaya tabi değildir. Ancak, deklaran bir kartın oynanmasını belirtmeden (veya başka şekilde işaret18 etmeden), o kart yerden oynanmış olarak kabul edilmez.

2. Eğer Yer, kendi iradesi ile, sağındaki rakipten önce bir kartı oynar veya oynanmasını önerecek şekilde tavır alırsa, defans oyuncusunun ortağından önce oynaması herhangi bir onarmaya tabi değildir.

3. Deklaran veya yer tarafından zamanından önce oynanan (löveye çıkış hariç) herhangi bir kart, oynanmış kart sayılır, ve eğer yasalara uygun kart ise geri alınamaz.

D. Sıra Sağdaki Oyuncudayken Zamanından Önce Oyun

Bir defans oyuncusu, sıra sağındaki oyuncudayken kart oynama girişiminde bulunursa (löveye çıkış hariç), Yasa 16 geçerli olabilir. Oynadığı kart yasal olarak o lövede oynanabilir durumda ise, o kart sırası geldiğinde oynanır, aksi takdirde o kart majör cezalı kart haline gelir.

YASA 58- EŞZAMANLI ÇIKIŞ VEYA OYUNLAR

A. İki Oyuncunun Eşzamanlı Oyunu

Bir başka oyuncunun yasal çıkışı ya da oyunu ile eşzamanlı olarak yapılan bir çıkış ya da oyun, ondan sonra yapılmış sayılır.

B. Bir Elden Oynanan Eşzamanlı Kartlar

Bir oyuncu iki veya daha fazla kartı eşzamanlı olarak çıkar veya oynarsa:

1. Eğer yalnız bir kart görünmüşse, o kart oynanır; diğer bütün kartlar ele geri döner ve başka bir onarma yoktur (bkz Yasa 47F).

2. Eğer birden fazla kart görünmüşse, kusurlu oyuncu oynamak istediği kartı belirtir; bu bir defans oyuncusuysa, görünen diğer her kart cezalı karta dönüşür (bkz. Yasa 50).

3. Kusurlu oyuncu görünen bir kartını geri aldıktan sonra, bu kart üzerine daha sonra oynamış olan rakip kendi kartını geri alabilir ve bir onarma olmaksızın değiştirebilir. (Ancak bkz. Yasa 16C.)

4. Her iki taraf da sonraki löveye oynayıncaya kadar eşzamanlı oyun fark edilmemişse Yasa 67 uygulanır.

YASA 59 – İSTENEN ÇIKIŞ YA DA OYUNU GERÇEKLEŞTİREMEME

Bir oyuncu ister gerekli renkte kartının bulunmaması ister yalnızca çıkış yasağı uygulanan renkte kartının bulunması, ister renge uyma zorunluluğu altında oluşu nedeniyle bir onarmayı yerine getirmek için gerekli olan çıkışı ya da oyunu gerçekleştiremiyorsa, yasal olan başka herhangi bir kartı oynayabilir.

YASA 60 – YASAYA AYKIRI BİR OYUNDAN SONRA

A. Usulsüzlükten Sonra Kart Oynanması

1. Kusursuz tarafın bir üyesi sağındaki rakibin sırasız ya da vaktinden önce çıkması veya oynamasından sonra ve bir onarma belirlenmeden önce, bir oyun oynarsa, o kusuru onarma hakkını yitirir.

2. Bir kez onarma hakkı yitirildiğinde, yasadışı oyun sıra içinde yapılmış gibi muamele görür (Yasa 53B’nin uygulandığı durumlar dışında).

3. Kusurlu tarafın daha önceden cezalı bir kartı oynama veya bir çıkış ya da oyun cezasını yerine getirme yükümlülüğü varsa, bu yükümlülük oynama sırası yeniden kendisine geldiğinde sürer.

B. Defans Oyuncusunun Deklaranın İstenen Çıkışından Önce Oynaması

Deklaranın ellerin birinden yaptığı sırasız çıkışı geri alması istendikten sonra, ancak deklaran doğru elden çıkış yapmadan önce bir defans oyuncusu bir kart oynadığında, defans oyuncusunun kartı majör cezalı karta dönüşür (Yasa 50).

C. Kusurlu Tarafın Düzeltme Belirlenmeden Önce Oynaması

Kusurlu tarafın bir üyesinin düzeltme belirlenmeden önce oynaması rakiplerinin haklarını etkilemez ve oynanan bu kart da onarmaya tabi olabilir.

YASA 61 – RENGE UYMAMAK – RÖNONS İLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR

A. Rönonsun Tanımı

Yasa 44’e göre bir renge uymamak veya yasa tarafından emredilen ya da bir usulsüzlüğün düzeltilmesi için bir seçeneğin uygulanması sırasında bir rakip tarafından belirtilen bir rengi veya kartı olanak varken, çıkmamak ya da oynamamak rönons teşkil eder (ancak uymanın olanaksız olduğu durumda bkz. Yasa 59).

B. Olası Rönonsla İlgili Araştırma Yapma Hakkı

1. Deklaran renge uymamış olan bir defans oyuncusuna çıkılan renkte kartı olup olmadığını sorabilir.

2. (a) Yer, deklarana sorabilir [ancak bkz. Yasa 43B2(b)].

(b) Yer, defans oyuncularına soramaz ve Yasa 16B uygulanabilir.

3. Defans oyuncuları deklarana ve (izinsiz bilgi doğması riskiyle beraber) birbirlerine sorabilirler.

C. Löveleri İnceleme Hakkı

Rönons yapılmış olduğunun iddia edilmesi, hiçbir oyuncuya geçmiş lövelerin incelenmesi hakkını vermez. (Bkz. Yasa 66C.)

YASA 62 – RÖNONSUN DÜZELTİLMESİ

A. Rönons Düzeltilmelidir

Rönons resmileşmeden önce usulsüzlüğün farkına varılırsa, oyuncu rönonsunu düzeltmek zorundadır.

B. Rönonsun Düzeltilmesi

Bir rönonsu düzeltmek için, kusurlu oyuncu oynadığı kartı geri alır ve yerine yasal bir kart koyar.

1. Bu şekilde geri alınan kart bir defans oyuncusunun kapalı elinden oynanmışsa majör cezalı karta dönüşür (Yasa 50).

2. Bu kart deklaranın (Yasa 43B2(b)’ye tabi) veya yerin elinden oynanmışsa ya da bir defans oyuncusunun gözüken kartı ise bir başka onarma olmaksızın değiştirilebilir.

C. Löveye Oynanan Daha Sonraki Kartlar

1. Kusursuz tarafın her iki üyesi rönonstan sonra buna dikkat çekilmeden önce oynamış olabileceği her kartı geri alabilir ve eline geri koyar. (Bkz. Yasa 16C.)

2. Kusursuz bir oyuncu bir kartı bu şekilde geri aldıktan sonra, kusurlu tarafın sıradaki oyuncusu da kartı değiştirebilir, bu oyuncu defans oyuncusu ise bu kart cezalı karta dönüşür. (Bkz. Yasa 16C.)

3. Eğer her iki taraf ta aynı lövede rönons yaparsa, ve taraflardan yalnızca birisi bir sonraki löveye kart vermiş ise, her iki rönonsun da düzeltilmesi gerekir (bkz.Yasa 16C2). Defans tarafının geri almış olduğu tüm kartlar cezalı kart durumuna dönüşür.

D. Onikinci Lövede Rönons

1. Onikinci lövedeki, rönons, resmileşmiş olsa dahi ellerin dördü de borda geri konulmadan önce fark edilmiş ise düzeltilmelidir.

2. Eğer bir defans oyuncusu onikinci lövede, ortağının oynama sırasından önce rönons yaparsa, Yasa 16C geçerlidir.

YASA 63 – RÖNONSUN RESMİLEŞMESİ

A. Rönonsun Resmileşmesi

Bir rönons aşağıdaki durumlarda resmileşmiş olur:

1. Kusurlu oyuncu veya ortağı bir sonraki löveye çıkış yaptığı ya da kart oynadığında (bu tür her oyun yasal olsun veya olmasın, rönonsu resmileştirir).

2. Kusurlu oyuncu veya ortağı bir sonraki löveye oynanacak kartı söylediğinde ya da başka herhangi bir şekilde işaret ettiğinde.

3. Kusurlu tarafın bir üyesi sözle veya elini göstererek ya da başka herhangi bir yolla, talep veya terk isteminde bulunduğunda.

4. Rakibin talep veya terk istemine ilişkin bir uzlaşma sağlandığında (Yasa 69A çerçevesinde), ve kusurlu tarafın turun bitiminden önce veya bir sonraki bordda bir konuşma yapmadan önce bu konuda herhangi bir itirazda bulunmaması halinde.

B. Rönonsun Düzeltilememesi

Rönons bir kere resmileştikten sonra, artık düzeltilemez (Onikinci lövedeki rönons için Yasa 62C3’te belirtilen durum hariç) ve rönonsun meydana geldiği löve oynandığı gibi kalır.

YASA 64 – RÖNONSUN RESMİLEŞMESİNDEN SONRA YÖNTEM

A. Otomatik Löve Ayarlaması

Rönons resmileştiğinde:

1. ve rönonsun olduğu löve kusurlu oyuncu19 tarafından kazanıldığında, oyun sonunda, rönonsun olduğu löve ile birlikte kusurlu tarafın kazandığı daha sonraki lövelerden biri kusursuz tarafa aktarılır.

2. ve rönonsun olduğu löve kusurlu oyuncu19 tarafından kazanılmadığında, eğer ki kusurlu taraf bu löveyi veya sonraki herhangi bir löveyi kazanmışsa, oyun sona erdikten sonra, kusursuz tarafa bir löve aktarılır.

B. Otomatik Löve Ayarlamasının Yapılmaması

Rönonsun resmileşmesinden sonra, aşağıdaki durumlarda otomatik löve ayarlaması yapılmaz. (Ancak bkz Yasa 64C):

1. Kusurlu rönons lövesini veya sonraki herhangi bir başka löveyi kazanmamışsa.

2. İlk rönonsun resmileşmesinden sonra, aynı oyuncunun aynı renkten bir sonraki rönonsu ise.

3. Rönons, cezalı bir kartın oynanmaması veya yere ait kartlardan herhangi birinin oynanmaması sonucu meydana gelmişse.

4. Rönonsa ilk kez, kusursuz tarafın bir üyesi daha sonraki elde bir konuşma yaptıktan sonra dikkat çekilmişse.

5. Rönonsa ilk kez tur sona erdikten sonra dikkat çekilmişse.

6. Onikinci lövedeki bir rönons ise.

7. Aynı bordda her iki taraf da rönons yaparsa ve her iki rönons ta resmileşmiş ise.

8. Yapılan rönons Yasa 62C3 kapsamında düzeltilmiş ise.

C. Zararın Giderilmesi

1. Onarmaya tabi olmayanlar da dahil olmak üzere, her resmileşmiş rönonstan sonra, hakem kusursuz tarafın maruz kaldığı zararın bu Yasalar tarafından yeterli derecede tazmin edilmediğine kanaat getirdiğinde, ayarlı skor atayacaktır.

2. (a) Bir oyuncunun aynı renkteki rönonsunu tekrarlamasından (bkz. yukarıda B2 bendi) sonra, Hakem, rönonsların tekrarlanmamış olması halinde kusursuz tarafın büyük ihtimalle daha çok löve alabilecek olduğuna kanaat getirirse, ayarlı skor uygular.

(b) Her iki taraf aynı bordda rönons yaparsa (bkz yukarıda Madde B7) ve hakem taraflardan birinin zarar görmüş olduğuna kanaat getirirse, bordu herhangi bir rönons yapılmamış gibi değerlendirerek ayarlı skor uygular.

YASA 65 – LÖVELERİN DÜZENLENMESİ

A. Tamamlanmış Löve

Bir löveye dört kart oynandığında, her oyuncu kendi kartını masanın üzerine yüzü aşağı gelecek biçimde kendi önüne koyar.

B. Lövelerin Kazanılmasının Takip Edilmesi

1. Löveyi oyuncunun tarafı kazanmışsa, kart uzunlamasına ortağına doğru yerleştirilir.

2. Löveyi rakipler kazanmışsa, kart uzunlamasına rakiplere doğru yerleştirilir.

3. Bir oyuncu, kartların yukarıdaki şekilde yerleştirilmemiş olmasına dikkat çekebilir, ancak kendi tarafı bir sonraki löveye çıkış yapar veya kart verirse bu hakkı sona erer. Daha sonra yapıldığında Yasa 16B uygulanabilir.

C. Düzenlilik

Her iki tarafın kazandığı lövelerin sayısının veya kartların oynanma sırasının belirlenmesi gerekebileceği ihtimali nedeniyle, her oyuncu kendi kartlarını, oyun tamamlandıktan sonra yeniden incelenmesine izin verecek şekilde, oynanma sırasına göre üst üste gelecek biçimde yerleştirecektir.

D. Oyunun Sonucu Üzerinde Anlaşma

Bir oyuncu, kazanılmış olan lövelerin sayısında anlaşmaya varılıncaya kadar, oynanmış kartlarının sırasını bozamaz. Bu Yasanın getirdiği hükümlere uymayan her oyuncu kuşkulu lövelerin kazanılması veya rönons konularında talep (veya ret) haklarını tehlikeye sokar.

YASA 66 – LÖVELERİN İNCELENMESİ

A. Oynanmakta Olan Löve

Kendi tarafı bir sonraki löveye çıkış yapmadığı veya kart oynamadığı müddetçe, deklaran ya da her defans oyuncusu, kendi kartını masanın üzerine yüzü aşağı gelecek biçimde çevirinceye kadar, löveye henüz oynanmış olan tüm kartların gösterilmesini isteyebilir.

B. Kendisinin Son Kartı

Kendi tarafının bir sonraki löveye kart çıkmasından veya kart vermesinden önce, deklaran veya her defans oyuncusu kendisinin son oynadığı kartı, inceleyebilir, ancak gösteremez.

C. Kapanmış Löveler

Bundan sonra, oyun sona erene kadar, kapanmış olan löveler incelenemez (hakemin kesin talimatı hariç; örneğin, bir rönons talebinin teyidi için gerekli ise).

D. Oyun Bittikten Sonra

Oyun sonra erdikten sonra, rönons veya kazanılan ya da kaybedilen lövelerin sayısı konusundaki bir talebi çözümlemek için oynanmış veya oynanmamış kartlar incelenebilir; ancak hiçbir oyuncu kendi eline ait olmayan kartlara el sürmemelidir. Eğer, böyle bir talep ileri sürüldüğünde, taraflardan birisi hakemin artık olayları tespit edemeyeceği şekilde kartlarını karıştırmışsa, hakem diğer tarafın lehine karar verecektir.

YASA 67 – ÖZÜRLÜ LÖVE

A. Her İki Taraf da Sonraki Löveye Kart Oynamadan Önce

Bir oyuncu bir löveye kart oynamayı atladığı veya bir löveye birden fazla kart oynadığı zaman, her iki taraftan da birer oyuncu sonraki löveye kart oynamadan önce usulsüzlüğe dikkat çekilmişse hata düzeltilmek zorundadır.

1. Bir löveye kart oynanması atlanmışsa bunu düzeltmek için, kusurlu oyuncu yasal olarak oynayabileceği bir kartı verir.

2. Bir löveye birden fazla kart oynanmasının düzeltilmesi için, yasa 45E (Bir Löveye Oynanan Beşinci Kart) veya Yasa 58B (Bir Elden Oynanan Eşzamanlı Kartlar) uygulanacaktır.

B. Her İki Taraf da Sonraki Löveye Kart Oynadıktan Sonra

Hakem özürlü bir lövenin varlığını tespit ettiğinde (bir oyuncunun elinde az ya da çok sayıda kart bulunması ve oynanmış olan kartların sayısının da bunu doğrular biçimde yanlış olmasından yola çıkarak), ve her iki taraf ta bir sonraki löveye oynamış ise, hakem işlemi aşağıdaki şekilde sürdürmelidir.

1. Kusurlu oyuncu özürlü löveye kart oynamadığı zaman, hakem kendisinden hemen bir kartını göstermesini ve bu kartı oynanmış kartları arasındaki uygun yere yerleştirmesini ister (bu kart bu lövenin kazanılmasını etkilemez); eğer

(a) Kusurlu oyuncunun özürlü löveye çıkılmış olan renkte kartı varsa, bunlardan oynanmış kartları arasına koymak üzere birini seçmek zorundadır. Özürlü lövede rönons yapmış sayılır ve Yasa 64A2’ye göre aktarılan 1 löve kaybına tabidir.

(b) Kusurlu oyuncunun özürlü löveye çıkılmış olan renkte kartı yoksa, herhangi bir kartını oynanmış kartları arasına koymak üzere seçer. Özürlü lövede rönons yapmış sayılır ve Yasa 64A2’ye göre aktarılan 1 löve kaybına tabidir.

2. (a) Kusurlu oyuncu özürlü löveye birden fazla kart oynadığı zaman, hakem oynanmış kartları inceler ve kusurlu oyuncudan özürlü löveye oynarken görünen kartını oynanan kartlar arasında bırakarak, bütün fazla kartları eline geri koymasını ister20 (Eğer hakem hangi kartın göründüğünü tespit edemiyorsa, kusurlu oyuncu bu löveye yasal olarak oynamış olabileceği kartların en büyüğünü bırakır). Özürlü lövenin kazanmış olan taraf değişmez.

(b) Geri konulan bir kartın sürekli olarak kusurlu oyuncunun elinde olduğu varsayılır ve bu kartın daha önceki bir löveye oynanmamış olması bir rönons teşkil edebilir.

3. Hakem, kusurlu oyuncunun löveye kart vermiş olduğunu, ancak bu kartı oynanan kartlarının arasına koymadığını belirlerse, Hakem kartı bulur ve kusurlu oyuncunun oynanmış kartları arasına doğru bir şekilde yerleştirir. Hakem, aynı kartın daha sonraki bir lövede oynanmış olduğunu belirlerse ve artık gerekli düzeltmenin yapılması için geç kalınmışsa, ayarlı skor uygular.

YASA 68 – LÖVE TALEBİ VEYA TERKİ

Bu yasalara göre bir beyan veya eylemin löve talebi veya terki oluşturması için, bunun o anda oynanan löveden sonraki löveleri kastetmesi gerekir. Eğer eylem yalnızca o an oynanmakta olan lövenin kazanılması veya kaybedilmesine ilişkin ise, oyun normal olarak devam eder, bir defans oyuncusu tarafından yüzü açılan veya belirtilen kartlar cezalı karta dönüşmez, ancak Yasalar 16 ve 57A geçerli olabilir.

A. Talebin Tanımı

Deklaran veya bir defans oyuncusunun, kendi tarafının belli bir sayıda löveyi kazanacağına dair her ifadesi o löveler üzerindeki talebidir. Bir yarışmacı oyunun kesilmesini önerdiğinde veya kartlarını gösterdiğinde (löve talebinde bulunmak istemediği açıkça belli değilse – örneğin, deklaran yüzü açık sırasız ataktan sonra kartlarını açarsa bu kural değil, Yasa 54 uygulanır) talepte bulunmuş sayılır.

B. Terkin Tanımı

1. Deklaran veya bir defans oyuncusunun belli sayıda löveyi kaybedeceğine dair her ifadesi o lövelerin terkidir; belli sayıda löve talebi de varsa, geri kalan lövelerin terkidir. Bir oyuncu elini kapattığında geri kalan tüm löveleri terk etmiş sayılır.

2. B1 Maddesinden bağımsız olarak, bir defans oyuncusu bir veya daha fazla lövenin terki girişiminde bulunur ve ortağı derhal itiraz ederse, terk gerçekleşmez. İzinsiz Bilgi oluşabilir, bu yüzden derhal hakem çağırılmalıdır. Oyun devam eder. Bu esnada defans oyuncusunun görünen herhangi bir kartı cezalı kart olmaz, ancak kartın görünmesinden doğan bilgi için Yasa 16C uygulanır ve bu bilgi kartı görünen defans oyuncusunun ortağınca kullanılamaz.

C. Talep için Gerekli Açıklama

Bir talebe, oyuncunun hangi oyun veya defans tarzı ile devam edeceğine, kartları hangi sıra ile oynayacağına, talepte bulunduğu löveleri hangi oyun veya defans tarzı ile kazanmayı düşündüğüne ilişkin düzgün bir açıklama eşlik etmelidir. Talep yapan oyuncu elini açmalıdır.

D. Oyun Durur

Her talep veya terkten sonra, oyun durur:

1. Talep veya terkte uzlaşılmış ise Yasa 69 uygulanır;

2. Herhangi bir oyuncu (yer dahil olmak üzere) için şüpheli ise,

(a) Hakem derhal çağrılabilir ve o gelinceye kadar hiçbir harekette bulunulamaz, Yasa 70 uygulanır; veya

(b) Talep veya terkte bulunmayan tarafın talebi doğrultusunda oyun aşağıdaki şartlar çerçevesinde devam eder:

(i) Oyunun devamını dört oyuncunun hepsi kabul etmelidir. Aksi takdirde Hakem çağırılır ve Hakem yukarıdaki (a) bendi uyarınca işleme devam eder

(ii) Yapılan talep veya terk yok sayılmış olur ve herhangi bir yaptırıma tabi olmaz. Bu durum Yasalar 16 ve 50 kapsamına girmez ve masada ulaşılan skor geçerli olur.

YASA 69 – UZLAŞILMIŞ TALEP VEYA TERK

A. Anlaşmanın Resmileşmesi

Taraflardan biri, rakibinin talep veya terkini kabul ederse ve kendi tarafı sonraki bordda bir konuşma yapmadan önce veya turun bitiminden önce (hangisi daha önce gerçekleşirse), bir itirazda bulunmadığında anlaşma resmileşir. Bord talep veya terk edilen löveler kazanılmış veya kaybedilmiş gibi skorlanır.

B. Resmileşmiş Anlaşmanın Geri Alınması

Talep veya terk üzerindeki anlaşma (bkz A), Yasa 79C’de belirlenmiş düzeltme dönemi içinde geri alınabilir:

1. Gerçekte kendi tarafının önceden kazandığı bir lövenin kaybında anlaşmışsa veya

2. Oyunun devamında muhtemelen kendi tarafının kazanacağı bir lövenin kaybında anlaşmışsa;

Bu löve iade edilerek bord yeniden skorlanır.

YASA 70 – İTİRAZ EDİLMİŞ TALEP VEYA TERK

A. Genel Amaç

İtiraz edilmiş bir talep veya terk hakkında karar verirken, hakem bordun sonucunu her iki taraf için de mümkün olduğunca eşit olarak kararlaştırır, ancak talep ile ilgili her şüpheli durum talep edenin aleyhine çözümlenecektir. Hakem işlemi aşağıdaki şekilde sürdürür.

B. Açıklama İfadesi Tekrarlatılır

1. Hakem talep edenden talep anındaki açıklama ifadesini tekrar etmesini ister.

2. Daha sonra, hakem rakiplerin talebe itirazlarını dinler (ancak hakemin göz önüne alması gerekenler yalnızca rakiplerinin itirazı ile sınırlı değildir.)

3. Hakem oyuncuların geri kalan kartlarını masanın üstüne yüzü yukarı gelecek biçimde koymalarını isteyebilir.

C. Dışarıda Bir Koz Kalmıştır

Rakiplerden birinin elinde bir koz kaldığında, hakem aşağıdaki durumlarda bir veya daha fazla löveyi rakiplere verir:

1. Talep eden koz hakkında bir beyanda bulunmamışsa ve

2. Talep anında talep eden oyuncunun bir rakibinin elinde bir koz kaldığından haberi olmaması olası ise ve

3. O koza herhangi bir normal21 oyun ile bir löve kaybedilebilirse.

D. Hakemin Göz Önünde Tutacakları

1. Hakem eğer ortada normal fakat daha az başarılı bir oyun tarzı varsa, talep edenin orijinal açıklama beyanında belirtmediği hiçbir başarılı oyun tarzını kabul etmeyecektir.

2. Hakem, bir defans oyuncusunun talebinin herhangi bir parçası, ortağının normal seçeneklerden özellikle birini seçmesine dayalı olması durumda, talebi kabul etmez.

E. Belirtilmemiş Oyun Tarzı

1. Hakem, bir rakip, talep ileri sürülmeden önce o kartın rengine uymamış veya daha sonra herhangi bir normal oyun tarzı ile o renge uyamayacak olmadıkça, başarısı özel bir kartı bir rakip yerine diğerinde bulmaya dayanan, talep eden tarafından belirtilmemiş, hiçbir oyun tarzını kabul etmeyecektir.

2. Yetkili Federasyon, talep ifadesinde açıklanmamış ise, hakemin, bir rengin hangi şekilde oynanacağını öngördüğü bir sıra (örnek; büyükten küçüğe) belirleyebilir. (Ancak uygulanan her yöntemin bu Yasalar çerçevesinde gerçekleşmesi zorunludur.)

YASA 71 – İPTAL EDİLEN TERK

Terk bir kez yapıldığında, Yasa 79C’ye göre saptanmış Düzeltme Süreci içinde, hakem terki aşağıdaki sebeplerle iptal etmedikçe, geçerli kalmalıdır:

A. Bir oyuncu, aslında, kendi tarafının kazandığı bir löveyi terk etmişse veya

B. Bir oyuncu, kalan kartların herhangi bir normal22 şekilde oynanması sonucu kaybedemeyeceği bir löveyi terk etmişse;

Bu löve iade edilerek bord yeniden skorlanır.

YASA 72 – GENEL İLKELER

A. Yasalara Uyma

Briç turnuvaları yasalara harfiyen uyularak oynanmalıdır. Temel amaç ve hedef, bu kitapçıkta belirtilen tüm yasal prosedürlere ve etik standartlara uygun şekilde yarışarak diğer yarışmacılardan daha yüksek skora ulaşmaktır.

B. Yasaya Aykırılık

1. Bir oyuncu, ilgili yaptırımı kabule hazır olsa dahi, yasaya kasıtlı olarak aykırı davranmamalıdır.

2. Genel olarak, bir oyuncunun kendi tarafının Yasa ihlaline dikkat çekme zorunluluğu yoktur (ancak hatalı açıklama için bkz. Yasa 20F ve ayrıca Yasalar 62A ve 79A2).

3. Bir oyuncu bir aykırılığını, ikinci bir rönons yapmak, rönonsla ilgili bir kartı saklamak veya kartları zamanından önce karıştırmak gibi yollarla gizlemeye çalışamaz.

C. Olası Zararın Farkında Olma

Hakem, bir oyuncunun yaptığı kural ihlalinin kusursuz tarafa zarar vereceğinin farkında olabileceğine kanaat getirirse, artırma ve oyunun devam etmesi (henüz bitmemiş ise) talimatını verir. Oyunun sonunda, Hakem, kusurlu tarafın kendi ihlali sonucu kazanç sağladığına kanaat getirirse ayarlı skor uygular.

YASA 73 – İLETİŞİM, TEMPO VE ALDATMA

A. Ortaklar Arasında Doğru İletişim

1. Bu Yasalarca açık olarak belirtilmedikçe, artırım veya oyun esnasında ortaklar arasında iletişim sadece konuşma ve oyunların kendisi vasıtasıyla sağlanacaktır.

2. Konuşma ve oyunlar; özel vurgu, tavır, farklı ses tonu ve aşırı duraksama veya acele olmaksızın yapılmalıdır (ancak, Yetkili Federasyon zorunlu duraklamaları şart koşabilir, örneğin artırımın ilk turunda veya sıçramalı deklare uyarısından sonra ya da ilk lövede).

B. Ortaklar Arasında Uygunsuz İletişim

1. Ortaklar; konuşma ve oyunların yapılışındaki tavır, dışa dönük söz ve jestler, rakiplere sorulan veya sorulmayan sorular veya rakiplere yapılan veya yapılmayan uyarı ve açıklamalar aracılığıyla iletişim kurmazlar.

2. Bir ortaklık için en ağır suç bu yasalarda onaylananların dışında önceden belirlenmiş iletişim yöntemleri ile bilgi alışverişinde bulunmaktır.

C. Oyuncunun Ortağından İzinsiz Bilgi Alması

1. Bir oyuncu ortağından, söz, soru, açıklama, jest, tavır, özel vurgu, ses tonunda değişme, acelecilik veya duraksama, beklenmedik alert verilmesi veya verilmemesi gibi yollarla izinsiz bilgi elde ettiğinde, bundan kendi tarafına yarayabilecek şekilde faydalanmaktan dikkatle kaçınmak zorundadır [Bkz. Yasa 16B1(a)].

2. Yukarıda C1 bendinde belirtilen kuralı ihlal eden oyuncuya cezai yaptırım uygulanabilir, ancak rakibin zarar görmesi durumunda bkz. Yasa 16B3.

D. Tempo veya Tavırdaki Değişiklikler

1. Her zaman zorunlu olmasa da oyuncuların sabit bir tempo ve değişmez bir tavrı sürdürmeleri arzu edilir. Ancak, oyuncular bu tür değişikliklerin kendi taraflarına yarayabileceği durumlarda özellikle dikkatli olmalıdırlar. Bir konuşma veya oyunun yapılışındaki hız veya tavrı kasıtsız olarak değiştirmek bir kural ihlali değildir, ama bu tür tempo değişiklikleri yalnızca rakipler için izinli bilgi olup, rakip oyuncuların bu tempo değişikliklerini yorumlama riski kendilerine aittir.

2. Bir oyuncu söz veya tavır, bir konuşma veya oyundaki acele veya duraksama (singletonu oynamadan önceki duraksama gibi) veya bir konuşma veya oyunun yapılışındaki tavır veya doğru prosedürden kasıtlı olarak farklı davranmak yolu ile rakibini aldatmaya çalışamaz. (Ayrıca bkz. Yasa 73E2.)

E. Aldatma

1. Bir oyuncu bir konuşma veya oyun aracılığıyla kurallara uygun olarak rakibini kandırmaya çalışabilir. (Bu esnada aşırı hızlı veya yavaş davranmamak kaydıyla ve hareketi örtülü ortaklık anlaşması veya deneyimi ile korunmuş olmadıkça.)

2. Hakem, masum bir oyuncunun, rakibin söz, tavır, tempo ve benzeri davranışlarından yanlış bir çıkarımda bulunduğunu belirlerse ve rakibin bu şekilde davranmasını gerektirecek briç ile ilgili bir sebep olmadığı halde bunun kendisine kazanç sağlayabileceğinin bilincinde alabilecek durumdayken bu şekilde davrandığına kanaat getirirse, ayarlı bir skor atayacaktır.

YASA 74 – DAVRANIŞ VE ETİK

A. Doğru Tavır

1. Bir oyuncu her zaman nazik tavrını korumalıdır.

2. Bir oyuncu bir başka oyuncuda rahatsızlık veya mahcubiyet yaratacak veya oyunun zevkini engelleyecek söz veya konuyla ilgisi olmayan her türlü eylemden dikkatle kaçınmak zorundadır.

3. Her oyuncu konuşma ve oyunda doğru ve tekdüze yöntem takip etmelidir.

B. Görgü

Nezaket gereği olarak bir oyuncu şunlardan kaçınmalıdır:

1. Oyuna yeterli dikkati göstermemek.

2. Artırım veya oyun esnasında gereksiz yorumlarda bulunmak.

3. Oynama sırası kendisine gelmeden önce bir kart hazırlamak.

4. Rakibi sıkıntıya sokmak amacıyla oyunu gereksiz yere uzatmak (örneğin tüm lövelerin kendisinin olduğunu kesinlikle bilmesine rağmen oyunu devam ettirmek).

5. Hakemi, ona veya diğer yarışmacılara karşı saygısız biçimde çağırmak ve bu biçimde hakeme hitap etmek.

C. Yöntemin İhlali

Aşağıda yazılanlar yöntem ihlali sayılır:

1. Aynı konuşma için farklı isimler kullanmak.

2. Bir konuşma veya oyun hakkında onaylama veya hoşnutsuzluk belirtmek.

3. Henüz tamamlanmamış bir lövenin kazanılması veya kaybedilmesi ile ilgili beklenti veya niyet belirtmek.

4. Artırım veya oyun esnasında önemli bir olaya veya başarı için halen gerekli olan löve sayısına dikkati çekecek biçimde yorum veya harekette bulunmak.

5. Artırım veya oyun sırasında kasıtlı olarak bir oyuncuya veya kartlarını görmek veya bir kartı nereden çıkardığını gözlemlemek amacıyla bir oyuncunun eline bakmak (Ancak rakibin istemeden görülen bir kartından edinilen bilgiye dayanarak hareket edilebilir23.)

6. Oynanan board’a artık ilgisinin kalmadığını belirten bir davranışta bulunmak (örn: Kartlarını kapamak.)

7. Rakibi sıkıntıya sokmak amacıyla artırım veya oyunun normal ritmini değiştirmek.

8. Turun bitimi ilan edilmeden önce gereksiz yere masadan ayrılmak.

YASA 75 – HATALI AÇIKLAMA VEYA HATALI KONUŞMA

Rakibe hatalı bir açıklama yapılması halinde oyuncuların (ve hakemin) sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:

A. İzinsiz Bilgiye Yol Açan Hata

Ortaklık anlaşmalarının doğru veya yanlış bir şekilde açıklanmasından bağımsız olarak, bir oyuncu, ortağının açıklamasını duyunca, kendi konuşmasının yanlış anlaşıldığını anlar. Oyuncu, bu izinsiz bir bilgiden (bkz. Yasa 16A) yararlanmaktan dikkatle kaçınmalıdır, (bkz. Yasa 73C) aksi takdirde Hakem ayarlı skor atayacaktır.

B. Hatalı Açıklama

1. Ortaklık anlaşması, yapılan açıklamadan farklı ise, yapılan açıklama bir Yasa ihlalidir. Bu ihlal sonucu kusursuz taraf zarar görürse, Hakem ayarlı skor atayacaktır.

2. Bir oyuncu kendi hatasının farkına varırsa, atak kartı açılmadan önce (veya oyun içinde ise, hemen) Hakemi çağırmalı ve hatasını düzeltmelidir. Oyuncunun, artırma sonuçlanmadan önce de Hakem çağırma hakkı vardır ancak bu bir zorunluluk değildir (bkz. Yasa 20F4).

3. Oyuncunun ortağı, artırma devam ederken, hatalı açıklamayı düzelmek için herhangi bir şey yapmamalıdır ve eğer daha sonra defansta kalırsa oyun sona erdikten sonra kesinlikle Hakem çağırmalı ve açıklamayı düzeltmelidir. Ortağı deklaran veya yer olursa, oyuncu son pas’tan sonra Hakemi çağırmalı ve düzeltmeyi yapmalıdır.

C. Hatalı Konuşma

Ortaklık anlaşması doğru şekilde açıklandığı takdirde, hata yapılan açıklamada değil yapılan konuşmanın kendisinde ise, herhangi bir usulsüzlük söz konusu değildir. Açıklamanın hemen veya daha sonra düzeltilmesine (veya Hakem çağırılmasına) gerek yoktur. Zarardan bağımsız olarak skor geçerli kalır (ancak bkz. Yasa 21B1(b))

D. Hakemin Belirlemeleri

1. Oyuncular, ortaklık anlaşmalarını net bir şekilde açıklamakla yükümlüdürler (bkz. Yasa 20F1. Bunun yapılmaması yanlış bilgi verilmesi olarak değerlendirilir.

2. Tüm ortaklık anlaşmaları, her iki oyuncunun da karşılıklı olarak aynı anlayışa sahip olmalarını gerektirir ve karşılıklı anlayışların farklı olduğu bir durumda ortaklık anlaşmasını açıklamak, bir kural ihlalidir. Eğer Hakem, rakipleri yanlış yönlendirebilecek ortaklık anlaşmasına dayanmayan bir açıklama belirlerse, Yasa 21B’yi uygular.

3. Bir ihlal meydana geldiğinde (B1 veya D2 bendinde belirtilen şekilde) ve yapılan konuşmanın ortaklık anlaşması çerçevesinde anlamının ne olduğuna ilişkin yeterli kanıt varsa, Hakem, rakiplerinin doğru açıklamayı zamanında alması halinde gerçekleşmesi muhtemel sonucu göz önünde bulundurarak ayarlı skor atayacaktır. Eğer Hakem konuşmanın bir ortaklık anlaşmasına dayanmadığını belirlerse, rakiplerinin bu bilgiye sahip olmaları durumunda gerçekleşmesi olası sonuca göre ayarlı skor atayacaktır.

YASA 76 – SEYİRCİLER

A. Kontrol

1. Oyun Alanı’ndaki24 tüm seyirciler, turnuva kuralları çerçevesinde Baş Hakemin kontrolü altındadırlar.

2. Yetkili Federasyon ve Organizasyon Komitesi’nin oynanan oyunun canlı olarak elektronik ortamda yayınına izin vermeleri halinde, bu yayınının hangi şartlar altında izlenebileceğine ve seyirciler tarafından uyulması gereken davranış şekline ilişkin kuralları belirleyebilirler. (Bir seyirci, seans esnasında oyunda olan bir oyuncu ile iletişime giremez).

B. Masadaki Davranışlar

1. Bir seyirci, yönetmelikçe açık olarak izin verilmedikçe, birden fazla oyuncunun eline bakamaz.

2. Bir el halen oynanmakta iken seyirci, deklare veya oyuna herhangi bir tepki göstermemelidir.

3. Tur devam ederken, seyirci her çeşit söz veya tavırdan kaçınmalı, oyuncu(lar) ile konuşmamalıdır.

4. Seyirci herhangi bir şekilde bir oyuncuyu rahatsız etmemelidir.

5. Seyirci, oyuna ilişkin herhangi bir konuya dikkat çekemez.

C. Seyirci Katılımı

1. Bir seyirci, Oyun Alanındayken25 herhangi bir konu veya Yasalar hakkında ancak hakemden gelecek rica üzerine konuşabilir.

2. Yetkili Federasyonlar veya Organizasyon Komitesi, seyircilerin neden olduğu usulsüzlüklerin ne şekilde çözümleneceğine ilişkin kuralları belirleyebilirler.

D. Konum

Oyun Alanı’nda25 bulunan, oyuncu ve turnuva görevlileri dışındaki herkes, Başhakem tarafından aksi belirtilmedikçe, seyirci konumundadır.

YASA 77 – TURNUVA BRİCİ SKORLAMA TABLOSU

LÖVE SKORU

Kontrat yapıldığında oynayan tarafça kazanılacak skorlar.

Deklare edilen ve alınan her artı löve için:

KOZUN TÜRÜ

Trefl

Karo

Kör

Pik

Kontursuz

20

20

30

30

Konturlu

40

40

60

60

Sürkonturlu

80

80

20

120

SANZATU KONTRATLARI İÇİN:

Kontursuz

Konturlu

Sürkonturlu

Deklare edilen ve alınan ilk artı löve için

40

80

160

Diğer artı löveler için

30

60

120

Löve skoru 100 den fazla ise ZON olarak adlandırılır.

Löve skoru 100 den az ise PARTSKOR olarak adlandırılır.

ÖDÜL SKORLARI

Oynayan tarafca kazanılan skorlar; Şlemler

Şlemin yapılması nedeni ile

Zonsuz

Zonda

Küçük Şlem (12 löve)

deklare edilir ve yapılırsa

500

750

Büyük Şlem (13 löve)

deklare edilir ve yapılırsa

1000

1500

FAZLA LÖVELER

Her fazla löve için (kontrat için gerekli olanın üzerinde löveler)

Zonsuz

Zonda

Löve Değeri

Löve Değeri

Konturlu

100

200

Kontursuz

200

400

ZON, PARTSKOR, YAPILMIŞ KONTRAT ÖDÜLLERİ

Zonda iken ZON yapmak

500

Zonsuz iken ZON yapmak

300

PARTSKOR yapmak

50

Konturlu ancak sürkontursuz herhangi bir kontrat yapmak

50

Sürkonturlu herhangi bir kontrat yapmak

100

EKSİK LÖVE CEZALARI

Kontrat battığında rakiplerce kazanılan skorlar

EKSİK LÖVELER

Kontrat battıran löveler

Zon

yok

kontr

sürkontr

Zonda

kontr

sürkontr

İlk eksik löve için

50

100

200

100

200

400

Diğer eksik löveler için

50

200

400

100

300

600

Dördüncü ve daha sonraki eksik löveler için ödül

0

100

200

0

0

0

Dört oyuncu da pas geçerse (bkz. Yasa22) her iki taraf da sıfır skorunu alır.

YASA 78 – SKORLAMA YÖNTEMLERİ

A. Maç Puanı Skoru (MP)

Maç puanı skorunda, her yarışmacıya, kendisiyle aynı bordu oynayan diğer yarışmacıların skorlarıyla yapılan karşılaştırma sonucu kendisininkinden daha düşük olan her skor için iki skorlama birimi (maç puanı veya yarım maç puanı), kendisininkine eşit her skor için bir skorlama birimi ve kendisininkinden daha üstün olan her skor için sıfır skorlama birimi atanır.

B. Uluslararası Maç Puanı Skoru (IMP)

Uluslararası maç puanı skorunda, her bord için, iki skor arasındaki toplam puan farkı karşılaştırılır ve aşağıdaki skalaya göre IMP’ye çevrilir.

Puan farkı

IMP

Puan farkı

IMP

Puan farkı

IMP

0–10

0

370–420

9

1750–1990

18

20–40

1

430–490

10

2000–2240

19

50–80

2

500–590

11

2250–2490

20

90–120

3

600–740

12

2500–2990

21

130–160

4

750–890

13

3000–3490

22

170–210

5

900–1090

14

3500–3990

23

220–260

6

1100–1290

15

4000 +

24

270–310

7

1300–1490

16

320–360

8

1500–1740

17

C. Toplam Puan Skoru

Toplam puan skorunda, her yarışmacının skoru oynadığı tüm bordlardaki net toplam puan skorudur.

D. Şampiyona Özel Kuralları

Yetkili Federasyon’un onayı ile özel skorlama yöntemleri (örneğin VP’ye çevirme) kullanılabilir. Organizasyon Komitesi, her yarışmadan önce yayınlayacağı Yarışma Şartları; giriş şartları, skorlama metotları, kazananın belirlenmesi, beraberlik durumunda ne olacağı gibi konuları içermelidir. Yayınlanan kurallar, Yasa ve yönetmelikler ile çelişmemeli, Yetkili Federasyonlar tarafından yayınlanan bilgileri içermeli ve tüm yarışmacılar tarafından edinilebilir olmalıdır.

YASA 79 – KAZANILMIŞ LÖVELER

A. Kazanılmış Löveler Üzerinde Anlaşma

1. Ellerin dördü de borda geri konmadan önce kazanılmış löveler üzerinde anlaşmaya varılacaktır.

2. Bir oyuncu, kazanmadığı bir löveye ilişkin skorun kendi tarafına kaydedilmesini veya rakibin kaybedemeyeceği bir lövenin terkini bilerek kabul etmemelidir.

B. Kazanılmış Löveler Üzerinde Anlaşmazlık

Bir anlaşmazlık çıkarsa, hakem çağrılmak zorundadır. Daha sonra,

1. Hakem, masada bir kabul veya terk talebi yapılmış olduğunu saptar ise Yasa 69B veya Yasa 71’i uygular.

2. Yukarıda belirtilen B1 maddesi uygulanamayacak durumda ise, hakem kaydedilecek skoru belirler.

3. Hakem, oynanan turun bitmesinden önce çağırılmamış ise, Hakem yalnızca masada gerçekleşen skora ilişkin net bir kanaat oluşturabildiği takdirde her iki tarafın skorunda ayarlama yapabilir. Aksi takdirde, masa skorunu geçerli saymalı veya taraflardan birinin skorunu düşürürken diğer tarafınkini sabit tutmalıdır.

C. Skorda Hata

1. Üzerinde anlaşılan skoru hesaplarken veya kaydederken yapılan hatalar ister oyuncu ister resmi bir görevli tarafından yapılmış olsun, Organizasyon Komitesince belirlenmiş süre sona erene kadar düzeltilebilir. Organizasyon Komitesi daha geç bir zaman belirtmemişse25 bu düzeltme süresi resmi skorların incelemeye açılmasından 30 dakika sonra sona erer.

2. Organizasyon Komitesinin onayı ile hakem, makul şüphelerin ötesinde skorun gerçekten yanlış girilmiş olduğuna kanaat getirmesi halinde, belirlenen düzeltme süresinin tamamlanmasından sonra da skor düzeltmesi yapılabilir.

YASA 80 – DÜZENLEMELER ve ORGANİZASYON

A. Yetkili Federasyon

1. Bu yasalar çerçevesinde, Yetkili Federasyon aşağıdaki şekildedir:

(a) Kendi dünya şampiyonaları ve etkinliklerinde Dünya Briç Federasyonu’dur

(b) Kendi coğrafik bölge şampiyonaları ve etkinliklerinde, o bölgenin bağlı olduğu Bölgesel (Zonal) Federasyon’dur

(c) Diğer her türlü turnuva ve etkinlik için turnuvanın yapılmakta olduğu ülkedeki Yetkili Federasyon’dur.

2. Yetkili Federasyon bu yasalarda belirtilen tüm sorumluluk ve yetkilere sahiptir.

3. Yetkili Federasyon, yetkilerini (nihai sorumluluk kendisinde kalmak kaydı ile) başka bir kuruluşa kullandırabilir veya (hiçbir sorumluluk kabul etmeyecek şekilde) tamamen devredebilir.

B. Organizasyon Komitesi

1. Yetkili Federasyon; kendisi tarafından belirlenen kurallar ve bu yasalar çerçevesinde bir turnuva veya etkinlik hazırlayıp düzenleme sorumluluğunu üstlenen ve “Organizasyon Komitesi” olarak adlandırılabilecek bir oluşumu resmi olarak tanıyabilir. Organizasyon Komitesi, yetki ve görevlerini başka birisine kullandırılabilir, ancak yapılacak işlerin tüm sorumluluğu kendisine aittir. Yetkili Federasyon ile Organizasyon Komitesi aynı kuruluş olabilir.

2. Organizasyon Komitesi’nin görev ve yetkileri şunlardır:

(a) Turnuva hakemi tayin etmek. Eğer turnuva hakemi yoksa oyuncular içlerinden birini turnuva hakeminin görevlerini yerine getirmek üzere tayin ederler.

(b) Oyun salonu, donanım ve diğer tüm lojistik gereksinimler dahil olmak üzere turnuvanın ön hazırlıklarını yapmak.

(c) Her seansın tarih ve saatini belirlemek.

(d) Kayıt şartlarını belirlemek.

(e) Bu yasalara uygun bir şekilde, deklare ve oyun için özel şartları belirlemek (Yazılı artırım, deklare kutuları, perdeler gibi perdenin diğer tarafına iletilmeyen hareketler için öngörülmüş prosedürde değişiklik yapılabilir).

(f) Bu yasaların eksiklerini gideren ancak yasalarla çelişmeyen yönetmelikleri ilan etmek veya yayınlamak.

(g) (i) Baş Hakemin çalışması için gerekli olabilecek yardımcıların atanmasını sağlamak26.

(ii) Diğer görevlileri atamak ve onların görev ve sorumluluklarını belirlemek.

(h) Kaydolanların kabul ve listelenme işlemlerin yapılmasını sağlamak.

(i) Oyun oynanabilmesi için elverişli ortamı sağlamak ve katılımcılara duyurmak.

(j) Skorların toplanmasını sağlamak, sonuçların tablo haline getirilmesini ve resmi kayıt haline dönüştürülmesini sağlamak.

(k) Yasa 93 kapsamında yapılacak itiraz başvurularının işleme konulması için gerekli düzenlemeleri yapmak.

(l) Bu yasalarda değinilen diğer her türlü yetki ve görevin yerine getirilmesini sağlamak.

YASA 81 – TURNUVA HAKEMİ

A. Resmi Sıfat

Hakem Organizasyon Komitesi’nin resmi temsilcisidir.

B. Kısıtlama ve Sorumluluklar

1. Turnuvanın teknik yönetiminden hakem sorumludur. Hakem, Organizasyon Komitesi’nce ihmal edilen her türlü görevi yerine getirme yetkisine sahiptir.

2. Hakem, bu yasalar ve yasalarla yetkilendirilen kuruluşlarca yayınlanan ek yönetmelikleri uygulamakla kısıtlıdır.

C. Hakemin Görevleri ve Yetkileri

Usulsüzlüklerin onarımı ve zararın giderilmesi yetkileri yalnızca hakem’e (oyunculara değil) aittir. Normal şartlarda hakemin görev ve yetkileri aşağıdakileri de kapsar:

1. Disiplini ve oyunun düzenini sağlamak

2. Bu Yasaları uygulamak, yorumlamak ve oyuncuları hakları ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek.

3. Herhangi bir şekilde farkına vardığı hata veya usulsüzlükleri, Yasa 79C ve 92B’ye göre belirtilen düzeltme süreci içinde düzeltmek.

4. Uygulanacak yaptırımları belirlemek ve Yasa 90 ve 91 ile kendisine verilmiş olan yetkileri kullanmak.

5. Kusursuz tarafın isteği üzerine ve kendi takdiriyle, sebep varsa, onarmayı ortadan kaldırmak.

6. Anlaşmazlıkları gidermek.

7. Çözümlenmesi gereken konuyu ilgili komiteye yönlendirmek.

8. Organizasyon Komitesi’nce gerekli görülmesi halinde resmi kayıt için sonuçları rapor etmek ve Organizasyon Komitesi’nce yetkilendirilmiş olduğu görevleri yerine getirmek.

D. Yardımcı Yetkilendirilmesi

Hakem, görev(ler)i için yardımcılarını yetkilendirebilir, ancak bu yolla görevlerin doğru uygulanmasının sorumluluğundan kurtulamaz.

YASA 82 – YÖNTEM HATALARININ DÜZELTİLMESİ

A. Hakemin Görevi

Yöntem hatalarını onarmak ve oyunun bu yasalara aykırı olmayan biçimde ilerlemesini sağlanmak hakemin görevidir.

B. Hatanın Onarılması

Yöntem hatasını düzeltmek için hakem:

1. Bu yasalar çerçevesinde ayarlı skor atayabilir.

2. Bir bordun oynanmasını isteyebilir, erteleyebilir veya iptal edebilir.

3. Bu yasalar ile kendisine verilen yetkileri kullanabilir.

C. Hakemin Hatası

Hakem, daha sonradan yanlış olduğunu saptadığı bir karar vermişse ve hiçbir düzeltme bordun normal şekilde skorlanmasına izin vermeyecekse her iki tarafı kusursuz kabul ederek ayarlı skor verecektir.

YASA 83 – İTİRAZ HAKKININ BELİRTİLMESİ

Eğer hakem bir olaydaki kararının veya ihtiyari yetkisinin kullanımının gözden geçirilmesinde yarar görürse yarışmacıya itiraz komitesine başvurma hakkının olduğunu bildirir veya konuyu kendisi doğrudan ilgili komiteye havale edebilir.

YASA 84 – ÜZERİNDE UZLAŞMAYA VARILMIŞ OLAYLARDA KARARLAR

Hakem, yasa veya yönetmelik kapsamına giren, oluşunda anlaşma sağlanmış bir olayda karar vermek üzere çağrılırsa, aşağıdaki şekilde karar verecektir:

A. Onarma Yok

Eğer Yasalar hiçbir onarma öngörmemiş ise ve hakem ihtiyari yetkilerini kullanmaya gerek görmemişse, oyuncuların artırım veya oyuna devam etmelerini ister.

B. Onarma Öngören Yasa

Eğer olay, usulsüzlük için onarma öngören bir yasanın açıkça kapsamına giriyorsa hakem onarmayı tayin eder ve yerine getirilmesini sağlar.

C. Oyuncunun Tercihi

Eğer yasa bir oyuncuya onarmalar arasından tercih yapma hakkı veriyorsa hakem seçenekleri açıklar ve bir onarmanın seçilmesini ve yerine getirilmesini sağlar.

D. Hakemin Tercihi

Hakem şüpheli bir durumu kusursuz tarafın lehine değerlendirerek eşitliği sağlamaya çalışır. Bir usulsüzlük sonucu, bu Yasaların kusursuz tarafın gördüğü zararı giderecek onarmayı sağlayamadığına kanaat getirdiği takdirde hakem ayarlı skor atar. (bkz. Yasa 12)

YASA 85 – ANLAŞMAZLIK İÇEREN OLAYLARDA KARARLAR

Hakem Yasa veya yönetmelik kapsamına giren, oluşunda anlaşma sağlanamayan bir olayda karar vermek üzere çağrılırsa, aşağıdaki şekilde davranacaktır:

A. Hakemin Değerlendirmesi

1. Gerçeklerin saptanabilmesi için, hakem kendi görüşünü ihtimallerin değerlendirilmesi sonucu oluşturur. Yani, hakem toplayabildiği delillerin önem ve ağırlığını göz önünde bulundurur.

2. Eğer hakem bu şekilde gerçekleri saptadığına kanaat getirirse, Yasa 84’de anlatılan şekilde karar verir.

B. Gerçeklerin Saptanamaması

Eğer hakem, gerçekleri tatmin edici şekilde saptayamıyorsa, oyunun devam etmesini sağlayacak bir karar verir.

YASA 86 – TAKIM OYUNLARINDA

A. Yedek Bord

Hakem, Yasa 6 uyarınca bordun yeniden dağıtılmasını emretme yetkisini, bir yarışmacı o bord hariç maçın kesin sonucunu bilebilecek durumda iken kullanmayacaktır. Bunun yerine hakem, ayarlı skor atar.

B. Diğer Masa Skoru

1. Tek bir skor varsa.

Takım oyununda, Hakem ayarlı skor verdiğinde ve diğer masa skoru, yarışmacı taraflardan birinin bariz bir şekilde lehine ise, Hakem yapay bir ayarlı skora hükmeder (bkz Yasa 12C1(c) ancak birden çok ayarlı skor için aşağıdaki B2 bendi geçerlidir),

2. Bir veya daha çok sayıda masa skoru varsa27

Takım oyununda, aynı yarışmacı ekipler arasında iki veya daha çok sayıda, birbirleri arasında karşılaştırma yapılamayacak durumda, skor elde edilmişse veya bu Yasalar uyarınca Hakemin birden çok sayıda ayarlı skor ataması gerektiği takdirde:

(a) Yarışmacılardan hiç birisinin kusuru yoksa, Hakem bord(ları) iptal eder ve bir veya daha fazla sayıda suni ayarlı skor atar (bkz Yasa 12 C2) veya yeterli zaman varsa bir veya daha fazla sayıda yedek bord oynattırır. (Ancak bkz yukarıdaki A bendi.)

(b) Yalnızca bir tek yarışmacı kusurlu ise, Hakem kusursuz tarafa, söz konusu durum kapsamına giren her bord için suni ayarlı skor ortalama üstü şeklinde suni ayarlı skor (bkz Yasa 12C2(b)), veya atanmış bir ayarlı bir skor verir (hangisi daha yüksek ise). Kusurlu taraf ise, rakipleri için atanan skorun karşılığı olarak tamamlayıcı skoru alır.

(c) Her iki yarışmacı taraf ta kusurlu ise, Hakem bord(ları) iptal eder ve bir veya daha fazla sayıda suni ayarlı skor atar. (Bkz Yasa 12C2.)

3. Yönetici Federasyon, yalnızca tek bir masada aynı veya çeşitli yarışmacılar arasında oynanan bordlar söz konusuyken farklı uygulama yolu seçebilir. Bu kapsama giren her bord için uygulanan ayarlı skor, yukarıda B2 bendinde öngörülen yöntemden farklı olabilir, ancak yayınlanmış bir yönetmeliğin bulunmadığı durumlarda Hakem yukarıda belirtilen şekilde hareket eder.

YASA 87 – KARIŞMIŞ BORD

A. Tanım

Eğer hakem, bir ya da daha çok kartın borda yanlış yerleştirilmesi veya aynı olması gereken bordun iki kopyası arasında farklı dağıtan veya zon durumu bulunması sonucu, doğrudan skor karşılaştırılması yapılacak çiftlerin bordu özdeş şeklinde oynamadıklarını tespit ederse o bord “karışmış” sayılır.

B. İkili ve Bireysel Turnuvalarda Skorlama

Karışmış bordu skorlarken hakem, hangi skorların bord doğru şeklindeyken ve hangi skorların bord karıştıktan sonra elde edildiğini olabildiğince doğru şekilde belirler. Skorları buna göre gruplara ayırır ve her grubu ayrı olarak turnuva yönetmeliğinde belirtilen şekilde göre bağımsız olarak değerlendirir (açıkça belirtilmiş bir yöntem olmaması halinde hakem yöntemi belirleyerek duyurur).

C. Takım OyunuNda Skorlama

Bkz Yasa 86B2

YASA 88 – TAZMİNAT PUANLARININ VERİLMESİ

Bkz. Yasa 12C2

YASA 89 – BİREYSEL YARIŞMALARDA CEZA

Bkz. Yasa 12C3

YASA 90 – YÖNTEMSEL CEZALAR

A. Hakemin Yetkisi

Hakem, bu yasaların onarma ile ilgili hükümlerini tatbik etmeye ilaveten, nedensiz yere oyunu geciktiren veya engelleyen, diğer yarışmacıları rahatsız eden, doğru yöntemi ihlal eden veya bir başka masada ayarlı skor atanmasını gerektiren her kusurlu davranışı ayrıca cezalandırabilir.

B. Cezayı Gerektiren Kusurlu Davranışlar

Aşağıdakiler, yöntemsel cezayı gerektiren kusurlu davranışlara ilişkin örneklerdir (ancak ceza gerektiren davranışlar bunlarla sınırlı değildir):

1. Yarışmacının belirtilen başlama saatinden sonra gelmesi.

2. Bir yarışmacının nedensiz yere yavaş oynaması.

3. Bir bordun konuşmalarının, oyunun veya sonucunun, başka bir masadan duyulabilecek şekilde tartışılması.

4. Bir başka yarışmacıyla skorların izinsiz karşılaştırılması.

5. Bir başka oyuncuya ait kartlara dokunulması veya tutulması (Yasa 7).

6. Bir veya daha fazla kartı bordun yanlış cebine koyulması.

7. Herhangi bir yarışmacıya ayarlı skor verilmesini gerektiren, doğru yönteme aykırı davranışlar da bulunulması (Bir kişinin elindeki kartları saymayı ihmal etmesi, yanlış bordun oynanması, vb. gibi).

8. Turnuva yönetmeliğine veya hakemin talimatlarına zamanında riayet edilmemesi.

YASA 91 – CEZALANDIRMA VEYA İHRAÇ

A. Hakemin Yetkisi

Düzen ve disiplini koruma görevini icra ederken, puan olarak disiplin cezaları verme veya bir oyuncu veya yarışmacıyı o seanstan veya herhangi bir bölümünden ihraç etme yetkisi hakeme özellikle verilmiştir. Hakemin bu maddeye dayanan kararları nihaidir. (bkz. Yasa 93B3.)

B. Diskalifiye Etme Hakkı

Hakem, sebep varsa, Organizasyon Komitesinin onaylaması şartıyla bir oyuncu veya yarışmacıyı diskalifiye etmekle özellikle yetkilendirilmiştir.

YASA 92 – İTİRAZ HAKKI

A. Yarışmacının Hakkı

Bir yarışmacı veya onun kaptanı, masada hakem tarafından verilen kararın gözden geçirilmesi için İtiraz Komitesi’ne başvurabilir. İtiraz Komitesi’nce dayanaksız bulunan bu tür talepler hakkında yönetmeliklerde belirtilen şekilde yaptırımlar uygulanabilir.

B. İtiraz (Apel) Başvurusunun Zamanı

Eğer Organizasyon Komitesi başka bir süre belirtmediyse, bir hakem kararı talep etme veya itiraz komitesine başvurma hakkı resmi skor incelemeye açıldıktan 30 dakika sonra sona erer.

C. Nasıl İtiraz Başvurusu Yapılır

Verilmiş olan bir hükme yapılacak tüm itiraz başvuruları hakem aracılığıyla yapılacaktır.

D. İtiraz Komitesine Başvuranların Fikir Birliği

İtiraz başvurusu aşağıdaki şartlar gerçekleşmeden işleme konmaz:

1. İkili turnuvada, başvuran çiftin her iki üyesinin (bireysel yarışmalar hariç) itiraz konusunda hemfikir olmaları gereklidir.

2. Takım maçında ise takım kaptanı, itirazın yapılması konusunda hemfikir olmalıdır.

YASA 93 – İTİRAZ PROSEDÜRÜ

A. İtiraz Komitesi Yoksa

İtiraz Komitesi (veya Yasa 80B2/k uyarınca yapılmış bir düzenleme) yoksa veya Komite turnuvanın düzenli seyrini bozmadan toplanamıyorsa; Başhakem, bütün itiraz başvurularını dinleyecek ve karara bağlayacaktır.

B. İtiraz Komitesi Varsa

Eğer bir İtiraz Komitesi veya aynı yetkileri üstlenmiş bir alternatifi varsa,

1. Başhakem, itiraz başvurusunun sadece yasa ve yönetmelik ile ilgili kısmını dinleyecek ve karar verecektir. Bu karar hakkında İtiraz Komitesine itiraz edilebilir.

2. Başhakem, diğer bütün itiraz başvurularını karara bağlanmak üzere İtiraz Komitesine gönderecektir.

3. Başvuruları karara bağlarken İtiraz Komitesi bu yasaların hakeme verdiği tüm yetkileri kullanabilir; ancak hakemin yasalar, yönetmelikler veya Yasa 91 uyarınca uygulamış olduğu disiplin yetkisinin kullanılmasıyla ilgili kararını geçersiz kılamaz (Komite hakeme bu kararını değiştirmesini tavsiye edebilir).

C. Diğer İtiraz Kanalları

1. Yetkili Federasyonlar; bundan önceki yasalarda sayılan bütün yollar tüketildikten sonra, tekrar itiraz başvurusunda bulunulabilmesi ile ilgili prosedürü düzenleyebilirler. Dayanaksız bulunan itirazlar hakkında yönetmeliklerde belirtilen şekilde yaptırımlar uygulanabilir.

2. Başhakem veya İtiraz Komitesi, herhangi bir konuyu, daha sonra Yetkili Federasyonca değerlendirilmek üzere havale edebilir. Yetkili Federasyon, her türlü konuda nihai karar merciidir.

3. (a) Yukarıda belirtilen Madde 1 ve 2 haricinde, turnuvanın sağlıklı devamı açısından gerekli gördüğü takdirde, Yetkili Federasyonlar itiraz konusunda nihai kararı vermek üzere, sorumluluğu turnuva İtiraz Komitesine devredebilirler. Bu durumda, Yetkili Federasyon da itiraz duruşmasında yer alan taraflar ile birlikte varılacak sonucu kabul etmek durumundadır.

(b) Yarışmacılara önceden bilgi verilmesi kaydıyla, Yetkili Federasyonlar, bu yasalarda belirtilen itiraz prosedüründe değişiklik yapma veya bazı aşamaları tamamen kaldırma yetkisine sahiptirler. 28


11 – “Dizilmiş deste” bir önceki durumu rasgele bir şekilde dağıtılmamış olan bir deste karttır.

2 – Bir veya daha çok sayıda elde 13’ten fazla kart varsa bu Yasa geçerlidir. Kusurlu destenin söz konusu olduğu durumlar için bkz Yasa 14.

3 – Değiştirilen bir konuşmanın anlamı çok farklı ise veya bir psişik ise

4 – Bu Yasa yalnızca ikili ve bireysel turnuvalar için geçerlidir – Takım maçı için bkz. Yasa 86B

5 – Hakemi hemen veya daha sonra çağırmak bir usulsüzlük oluşturmaz

6 – Sırasız yapılan bir atağın kabul edilmesi dışında, Deklaran’ın ilk oyunu yerden kart vermektir.

7 – Yasa gereği pas geçmek zorunda olmamak kaydıyla

8 – Sağda oturan rakibin yasaya aykırı konuşması usulüne göre onarılır

9 – Yönetici Federasyon, atağın yüzü açık şekilde yapılmasını kural olarak belirleyebilir.

10 – Sırasız bir atağın kabulü dışında, Deklaran’ın ilk oyunu yerden kart vermektir

11 – Deklaran sıra kendisindeyken veya yerdeyken açıklama talep edebilir

12 – Yönetici Federasyonca aksi belirtilmedikçe, atak yüzü kapalı olarak yapılır

13 – Eğer oyuncu kendisinden istenen çıkışı yapamıyorsa, bkz. Yasa 59

14 – Eğer el cezalı kart sahibinin ortağında kalırsa ve cezalı kart hala oynanmamışsa Yasa 50D2nin bütün kısıtlamaları ve seçenekleri gelecek lövede uygulanır.

15 – Oyuncu istenen şekilde oynayamıyorsa bkz Yasa 59

16 – El, cezalı kartı olan defans oyuncusunun ortağında kalırsa, Yasa 51B2 hüküm ve seçeneklerinin tamamı bir sonraki löve için de geçerlidir.

17 – On üçüncü lövedeki bir sırasız çıkış geri alınmalıdır.

18 – Örneğin bir jest veya baş hareketi yoluyla

19 – Bu Yasaya göre, yerin kazandığı bir löve, deklaranın kazandığı löve değildir.

20 – Hakem, mümkün olduğunca, defans oyuncusunun oynanmış kartlarını göstermekten kaçınmalıdır, ancak bir defans oyuncusunun eline geri konulacak fazladan bir kart gözükürse, bu kart cezalı karta dönüşür (bkz. Yasa 50).

21 -70 ve 71’inci Yasalar için “normal” söz konusu oyuncunun düzeyi için dikkatsiz veya düşük nitelikli oyunları kapsamaktadır.

22 -70 ve 71’inci Yasalar için “normal” söz konusu oyuncunun düzeyi için dikkatsiz veya düşük nitelikli oyunları kapsamaktadır.

23 – Rakibin kartlarını kasıtlı olarak göstermiş olabilmesi ile ilgili olarak bkz. Yasa 73D2

24 – Oyun Alanı, bir seans esnasında oynayan bir oyuncunun bulunabileceği her yeri kapsar. Bu alan, yönetim tarafından daha detaylı olarak ta belirlenebilir.

25 – Turnuvanın kendi özel şartları gereği bu süre daha kısa olarak belirlenebilir.

26 – Bazı durumlarda Organizasyon Komitesi’nce yerine getirilmesi gereken görev ve yükümlülüklerin tamamen veya kısmen Baş Hakem tarafından üstlenilmesi doğaldır.

27 – Karışmış bir borddan gelen sonuçlar dahil

28 – Yetkili Federasyonlar, hareketlerini etkileyen her türlü ülke yasalarına riayet edilmesinden sorumludurlar.